Xây dựng và phát triển thương hiệu cho hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần tại TP Hồ Chí Minh khi Việt Nam gia nhập WTO

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN – Gia nhập WTO – Cơ hội và thách thức đối với hệ thống NHTMCP WTO – Quá trình hình thành và phát triển Trang 01 Những cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO Trang 02 Cơ hội Trang 02 Thách thức Trang 03 – Sức ép cạnh tranh . Trang 03 – Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Trang 04 – Việc hoàn thiện thể chế và cải cách nền hành chính quốc gia . Trang 04 Quá trình gia nhập WTO của Việt Nam Trang 04 Những tác động đối với các NHTMCP khi Việt Nam gia nhập WTO Trang 06 1.1.4.1. Yêu cầu của WTO đối với Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng Trang 06 1.1.4.2. Thời cơ đối với các NHTMCP khi Việt Nam là thành viên của WTO Trang 07 1.1.4.3. Những nguy cơ thách thức cần đẩy lùi . Trang 08 – Thương hiệu 1.2.1. Một số khái niệm . Trang 08 1.2.1.1. Thương hiệu là gì? Trang 08 1.2.1.2. Các thành tố của thương hiệu . Trang 09 1.2.1.2.1. Nhãn hiệu Trang 09 1.2.1.2.2. Logo Trang 10 1.2.1.2.3. Slogan . Trang 11 1.2.1.3. Vai trò của thương hiệu Trang 11 1.2.2. Quy trình xây dựng một chương trình bản sắc thương hiệu tổng thể . Trang 15 1.2.3. Thương hiệu mạnh quyết định kinh doanh thành công Trang 16 1.2.4. Sự khác nhau giữa thương hiệu nói chung và thương hiệu ngân hàng . Trang 16 1.2.5. Dấu hiệu nhận biết một thương hiệu ngân hàng . Trang 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG CỦA CÁC NHTMCP TẠI Tp.HCM 2.1. Thực trạng quy mô và phát triển về vốn của các NHTMCP tại Tp.HCM: 2.1.1. Hiện trạng quy mô và phát triển về vốn . Trang 20 2.1.1.1. Về vốn điều lệ . Trang 20 2.1.1.2. Về huy động vốn và cho vay Trang 23 2.1.1.3. Về thanh toán Trang 24 2.1.2. Kết quả, hạn chế của quá trình phát triển vốn của NHTMCP tại Tp.HCM Trang 25 2.1.2.1. Đối với vốn điều lệ . Trang 25 2.1.2.2. Đối với vốn huy động . Trang 26 2.2. Thực trạng về năng lực tài chính: 2.2.1. Về khả năng đáp ứng vốn cho nền kinh tế Trang 27 2.2.1.1. Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế Trang 27 2.2.1.2. Khả năng thanh toán . Trang 28 2.2.2. Về hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP tại Tp.HCM . Trang 29 2.2.2.1. Đánh giá chi phí hoạt động . Trang 30 2.2.2.2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh Trang 30 2.3. Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: 2.3.1. Kết quả phát triển sản phẩm, dịch vụ của NHTMCP tại Tp.HCM . Trang 33 2.3.1.1. Đối với huy động tiền gửi . Trang 33 2.3.1.2. Đối với đầu tư, tín dụng Trang 34 2.3.1.3. Đối với họat động ngọai hối . Trang 34 2.3.1.4. Đối với dịch vụ thanh toán . Trang 37 2.3.1.5. Đối với sự phát triển sản phẩm dịch vụ mới Trang 38 2.3.1.6. Đối với những sản phẩm dịch vụ mang tính hổ trợ, tạo tiện ích cao . Trang 39 2.3.2. Khó khăn trong phát triển các dịch vụ của NHTMCP tại Tp.HCM . Trang 39 2.3.2.1. Vốn . Trang 39 2.3.2.2. Công nghệ . Trang 40 2.3.2.3. Bảo mật . Trang 40 2.3.2.4. Chất lượng dịch vụ . Trang 40 2.3.2.5. Khó khăn từ phía nền kinh tế . Trang 41 2.4. Trình độ kỹ thuật công nghệ: 2.4.1. Việc triển khai và ứng dụng công nghệ của các NHTMCP tại Tp.HCM . Trang 42 2.4.1.1. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật . Trang 42 2.4.1.2. Về phát triển các phần mềm ứng dụng . Trang 42 2.4.2. Đánh giá chung về tình hình phát triển và ứng dụng công nghệ Trang 43 2.5. Nhân lực và trình độ quản trị của các NHTMCP tại Tp.HCM: 2.5.1. Thực trạng nguồn nhân lực và trình độ quản trị . Trang 43 2.5.2. Một số tồn tại về nguồn nhân lực Trang 44 2.5.2.1. Chất lượng nguồn nhân lượng còn hạn chế Trang 44 2.5.2.2. Hiệu quả hoạt động tổ chức, quản trị và điều hành chưa cao . Trang 45 2.6. Mạng lưới chi nhánh . Trang 45 2.7. Quá trình xây dựng thương hiệu của các NHTMCP tại Tp.HCM 2.7.1. Vì sao các ngân hàng phải quan tâm đến thương hiệu . Trang 47 2.7.2. Thực trạng xây dựng thương hiệu của các NHTMCP tại Tp.HCM . Trang 48 2.7.2.1. Khái quát về quá trình xây dựng thương hiệu Trang 48 2.7.2.2. Nỗ lực xây dựng thương hiệu . Trang 49 2.7.2.3. Tăng uy tín, tăng hiệu quả kinh doanh . Trang 49 2.7.2.4. Gắn lợi ích khách hàng với thương hiệu Trang 51 2.7.2.5. Sự ra đời của Phòng Marketing Trang 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO HỆ THỐNG NHTMCP TẠI Tp.HCM KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO 3.1. Những cơ hội và thách thức cho hệ thống NHTMCP tại Tp.HCM khi Việt Nam gia nhập WTO: 3.1.1. Cơ hội Trang 54 3.1.2. Thách thức . Trang 56 3.1.2.1. Khó khăn khi nâng cao năng lực cạnh tranh Trang 56 3.1.2.2. Lợi thế tiềm tàng sẽ thuộc về nhóm các ngân hàng nước ngoài Trang 56 3.1.2.3. Các ngân hàng TMCP có thể bị thôn tính Trang 57 3.1.2.4. Mất vị thế “độc quyền” do cạnh tranh không phân biệt đối xử . Trang 58 3.1.2.5. Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và phát triển thị trường tiền tệ Trang 58 3.1.2.6. Khả năng cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại . Trang 59 3.1.2.7. Thách thức từ thị trường chứng khoán . Trang 59 3.2. Giải pháp xây dựng, phát triển thương hiệu các NHTMCP tại Tp.HCM: 3.2.1. Xây dựng tầm nhìn thương hiệu Trang 60 3.2.1.1. Phải có ý muốn và hướng đi xây dựng thương hiệu Trang 60 3.2.1.2. Xây dựng mục tiêu, lộ trình phát triển ngân hàng Trang 61 3.2.1.2.1. Mục tiêu tổng quát Trang 61 3.2.1.2.2. Định hướng phát triển đến năm 2010 . Trang 62 3.2.1.2.3. Một số chỉ tiêu định hướng đạt được trong giai đoạn 2006-2010 Trang 63 3.2.2. Định vị thương hiệu Trang 63 3.2.2.1. Tầm quan trọng của việc định giá thương hiệu ngân hàng Trang 64 3.2.2.2. Mô hình định giá có thể áp dụng Trang 65 3.2.3. Xây dựng đội ngũ phụ trách riêng về thương hiệu Trang 68 3.2.4. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh Trang 69 3.2.4.1. Đổi mới một số tư duy lãnh đạo ngân hàng . Trang 70 3.2.4.1.1. Đổi mới tư duy lãnh đạo ngân hàng . Trang 70 3.2.4.1.2. Phải từ bỏ lối tư duy bảo thủ trong quản lý điều hành . Trang 70 3.2.4.2. Các giải pháp tăng vốn . Trang 71 3.2.4.2.1. Tăng vốn thông qua thị trường chứng khoán . Trang 71 3.2.4.2.2. Bán cổ phần ưu đãi và không ưu đãi Trang 72 3.2.4.2.3. Đối với vốn huy động . Trang 72 3.2.4.3. Các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng . Trang 76 3.2.4.3.1. Xây dựng chính sách tín dụng rõ ràng . Trang 76 3.2.4.3.2. Tăng cường các biện pháp hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng Trang 77 3.2.4.3.3. Tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội bộ . Trang 78 3.2.4.3.4. Đánh giá rủi ro tín dụng . Trang 78 3.2.4.3.5. Chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo tiền vay Trang 78 3.2.4.3.6. Xử lý có hiệu quả nợ tồn đọng . Trang 79 3.2.4.3.7. Nhanh chóng thành lập thị trường mua bán nợ Trang 80 3.2.4.4. Các giải pháp về nguồn nhân lực ngân hàng Trang 80 3.2.4.4.1. Đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực Trang 80 3.2.4.4.2. Chính sách đãi ngộ . Trang 82 3.2.4.5. Các giải pháp phát triển công nghệ thông tin . Trang 82 Trang 5 3.2.4.6. Giải pháp cho dịch vụ thanh toán . Trang 82 3.2.4.7. Giải pháp cho dịch vụ ngân hàng . Trang 84 3.2.4.8. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Trang 84 3.2.4.8.1. Mở rộng mạng lưới dịch vụ Trang 84 3.2.4.8.2. Xây dựng chiến lược khách hàng . Trang 85 3.2.4.9. Giải pháp về hoạt động marketing ngân hàng Trang 86 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY