Xây dựng quy trình kỹ thuật tách chiết, khảo sát tính kháng khuẩn và khả năng chống oxy hóa của một số hợp ch ất thứ cấp từ lá Xuân Hoa (Pseudranthemum palatiferum)

MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Lời cảm ơn iii Tóm Tắt .iv Mục lục vii Danh sách các chữ viết tắt .xi Danh sách các hình và biểu đồ xii Danh sách các bảng và sơ đồ .xiii 1. MỞ ĐẦU .1 1.1. Đặt vấn đề .2 1.2. Mục đích - Yêu cầu 2 1.2.1. Mục đích 2 1.2.2. Yêu cầu 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1. Giới thiệu về cây Xuân Hoa .3 2.1.1. Đặc điêm thực vật học .3 2.1.2. Đặc điểm hình thái 3 2.1.3. Phân bố 4 2.1.4. Nhân giống 4 2.2. Công dụng của cây Xuân Hoa 4 2.2.1. Theo kinh nghiệm dân gian .4 2.2.2. Tác dụng sinh học .5 2.3.1.1. Bảo vệ tế bào gan .5 2.3.1.2. Ảnh hưởng lên bệnh tiêu chảy ở heo .10 2.3. Thành phần hóa học .13 2.4. Đại cương về một số hợp chất hữu cơ tự nhiên .15 2.4.1. Alcaloid .15 2.4.2. Flavonoid .16 2.4.3. Tinh dầu 16 2.4.4. Saponin 17 2.5. Đại cương về vi khuẩn đường ruột 17 2.5.1. Định nghĩa .17 2.5.2. Hình thể .17 2.5.3. Tính chất nuôi cấy .18 2.5.4. Đặc tính sinh hóa .18 2.5.5. Sức đề kháng .19 2.5.6. Độc tố 19 2.5.7. Cấu trúc kháng nguyên 19 2.5.8. Khả năng gây bệnh 21 2.6. Một số đặc tính của vi khuẩn thử nghiệm 21 2.6.1. Staphyl ococcus aureus .21 2.6.2. Pseudomonas aeruginosa 21 2.6.3. Escherichia coli .21 2.6.4. Salmonella .22 2.7. Hoạt tính chống oxy hóa DPPH .23 3. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 24 3.1. Vật liệu .24 3.2. Địa điểm và thời gian thực hiện .24 3.2.1. Địa điểm 25 3.2.2. Thời gian .25 3.3. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất .25 3.3.1. Thiết bị và dụng cụ 25 3.3.2. Hóa chất 27 3.4. Phương pháp tiến hành .28 3.4.1. Xử lý nguyên liệu 28 3.4.2. Điều chế các loại cao .28 3.4.2.1. Điều chế cao ete dầu hỏa 28 3.4.2.2. Điều chế cao chloroform 29 3.4.2.3. Điều chế cao n-butanol .29 3.4.2.4. Điều chế cao nước 29 3.4.3. Khảo sát tính kháng khuẩn của các loại cao .31 3.4.4. Chiết xuất một số hợp chất cao chloroform 32 3.4.4.1. Sắc ký cột 32 3.4.4.2. Sắc ký lớp mỏng 35 3.4.4.3. Sắc ký điều chế 37 3.4.4.4. Kỹ thuật kết tinh phân đoạn .38 3.4.5. Khảo sát tính kháng khuẩn của các phân đoạn được tách chiết từ cao chloroform .38 3.4.6. Thử nghiệm hoạt tính chống oxy hóa DPPH 40 3.4.6.1. Các tính chất của gốc tự do DPPH .40 3.4.6.2. Quy trình thử hoạt tính chống oxy hóa DPPH .40 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44 4.1. Thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của các loại cao chiết 44 4.2. Kết quả tách chiết của cao chloroform và các phân đoạn của chúng 45 4.2.1. Kết quả tách chiết của cao chloroform 45 4.2.2. Khảo sát phân đoạn XH9, XH10, XH11, XH13. 47 4.2.2.1. Phân đoạn XH11 47 4.2.2.2. Phân đoạn XH9 và XH10 .47 4.2.2.3. Phân đoạn XH13 48 4.3. Cấu trúc hóa học của các chất tinh khiết 49 4.3.1. Chất XH-K13 49 4.3.2. Chất XH-K11 50 4.4. Thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của các phân đoạn được chiết từ cao chloroform. 52 4.5. Kết quả của thử nghiệm chống oxy hóa .55 4.5.1. Kết quả đo OD đối với vitamin C .55 4.5.2. Kết quả đo OD đối với dịch chiết lá Xuân Hoa 56 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .58 5.1. Kết luận 58 5.2. Đề nghị .59 TÀI LIỆU THAM KHẢO .60 PHỤ LỤC 62 DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Cây Xuân Hoa . 3 Hình 3.1: Các pha trong bình lắc quả lê 29 Hình 3.2: Chất phân tích đã được đưa vào cột sắc ký .33 Hình 3.3: Bình triển khai sắc ký lớp mỏng .36 Hình 3.4: Sắc ký điều chế .37 Hình 3.5: Các nồng độ pha loãng của vitamin C và mẫu Xuân Hoa sau khi cho DPPH vào .43 Hình 4.1: Thử nghiệm các phân đoạn kháng E.coli v à Salmonella .44 Hình 4.2: Chất XH-K11 trên bản mỏng 47 Hình 4.3: Chất XH-K13 trên bản mỏng 48 Hình 4.4: Kết quả thử nghiệm các phân đoạn kháng E. Coli .52 Hình4.5 : Các nồng độ kháng E. coli của phân đoạn XH9 .53 Hình 4.6: Các nồng độ kháng Staphylococcus của phân đoạn XH9 54 Hình 4.7: Các nồng độ kháng Pseudomonas aeruginosa của XH9 54 Đồ thị 4.1: Vitamin C 55 Đồ thị 4.2: Mẫu Xuân Hoa 56 DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Kết quả quan sát vi thể ở chuột 7 Bảng 2.2: Kết quả đo hàm lượng MDA trong gan chuột ở liều gây là 1ml CCl /kg thể 4 trọng 9 Bảng 2.3: Hàm lượng MDA ở liều gây là 0,5ml CCl /kg thể trọng chuột . 9 4 Bảng 2.4: Kết quả hàm lượng men gan .10 Bảng 2.5: Ảnh hưởng của lá tươi hay bột lá Xuân Hoa lên sự biểu hiện tăng trưởng, bệnh tiêu chảy và sinh lý máu của heo 11 Bảng 2.6: So sánh hiệu quả chữa trị tiêu chảy 12 Bảng 3.1 : Thể tích và nồng độ các ống nghiệm .39 Bảng 3.2: Độ pha loãng và nồng độ mẫu Xuân Hoa .42 Bảng 3.3: Độ pha loãng và nồng độ mẫu vitamin C .43 Bảng 4.1: Kết quả thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của 4 loại cao 44 Bảng 4.2: Kết quả sắc ký cột trên Cao Chloroform 45 Bảng 4.3: Nồng độ ức chế vi khuẩn tối thiểu của các phân đoạn .53 Bảng 4.4: Nồng độ và kết quả đo OD của vitamin C 55 Bảng 4.5: Nồng độ và kết quả đo OD của mẫu Xuân Hoa .56 Bảng 4.6: Ảnh hưởng của mẫu Xuân Hoa đối với độ hấp thụ của DPPH 57 Sơ đồ 3.1: Quy trình xử lý nguyên liệu 28 Sơ đồ 3.2: Quy trình điều chế các loại cao .30 Sơ đồ 3.3: Quy trình ly trích mẫu cho thử nghiệm DPPH 41 xiii

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY