Xây dựng mô hình ứng dụng đặc trưng cá nhân nhằm hỗ trợ sự thích nghi trong hệ thống đào tạo trực tuyến

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Đào tạọ trục tuyến Chương 3: Hệ thống thích nghi cá nhân (adaptive system) Chương 4: Mô hình UMEL Chương 5: Lập trình cài đặt Chương 6: Kết luận và hướng phát triển Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH . .5 DANH MỤC CÁC BẢNG .6 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 7 CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU .10 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ . 10 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 11 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 12 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 12 CHƯƠNG 2 ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN . .14 2.1 Đào tạo trực tuyến trên thế giới hiện nay . .14 2.1.1 Giới thiệu . 14 2.1.2 Một số hệ đào tạo trực tuyến phổ biến 15 2.2 Hiện trạng đào tạo trực tuyến tại Việt Nam . .17 2.2.1 Giới thiệu . 17 2.2.2 Hệ đào tạo từ xa Trường ĐHKHTN . .19 2.3 Tình hình ứng dụng thích nghi cá nhân trong đào tạo trực tuyến .23 2.3.1 Ý nghĩa của sự thích nghi cá nhân trong đào tạo trực tuyến .23 2.3.2 Sự khác biệt so với các lãnh vực khác . 23 2.3.3 Các phương pháp thích nghi trong đào tạo trực tuyến 24 2.3.4 Một số hệ đào tạo trực tuyến thích nghi cá nhân 26 2.3.5 Tổng kết và nhận xét chung 27 CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG THÍCH NGHI CÁ NHÂN (ADAPTIVE SYSTEM) . .30 3.1 GIỚI THIỆU . .30 3.2 TỔ CHỨC VÀ KHỞI TẠO PROFILE . 31 3.2.1 Tổ chức profile . 31 3.2.2 Khởi tạo profile . .33 3.3 CẬP NHẬT PROFILE . 35 3 3.3.1 Phản hồi tường minh (explicit feedback) 35 3.3.2 Phản hồi tiềm ẩn (implicit feedback) 36 3.3.3 Phương pháp kết hợp .37 3.4 KHAI THÁC PROFILE . .37 3.4.1 Phương pháp lọc theo nội dung (Content-based Filtering) .38 3.4.2 Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering) 40 3.4.2.1 Tư vấn dựa vào cộng đồng . 40 3.4.2.2 Tạo lập cộng đồng .43 3.4.3 Phương pháp lọc theo thông tin nhân khẩu (demographic filtering) .47 3.4.4 Phương pháp kết hợp .48 3.5 TỔNG KẾT CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 4 MÔ HÌNH UMEL .51 4.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 51 4.2 NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP CHO UMeL .52 4.3 CẤU TRÚC PROFILE 54 4.3.1 Những đặc trưng về thói quen học tập . .56 4.3.2 Đặc trưng về kỹ năng .59 4.3.3 Thông tin nhân khẩu, kiến thức nền, . .61 4.4 CẬP NHẬT PROFILE . 63 4.4.1 Các đặc trưng thói quen học tập . 64 4.4.2 Nhóm các đặc trưng còn lại . .65 4.5 TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG . 65 4.5.1 Cộng đồng theo thói quen học tập 66 4.5.1.1 Tổ chức ma trận đánh giá 66 4.5.1.2 Phương pháp xác định các giá trị trong ma trận đánh giá 67 4.5.1.3 Điều kiện cho tạo lập cộng đồng . .69 4.5.2 Cộng đồng theo nhóm các đặc trưng còn lại . 70 4.5.2.1 Mô hình không gian cộng đồng đa tiêu chuẩn . .70 4.5.2.2 Tổ chức ma trận nhị phân 71 4.6 TÍCH HỢP KẾT QUẢ TƯ VẤN . 73 4 4.6.1 Cung cấp thông tin tư vấn theo mô hình không gian cộng đồng đa tiêu chuẩn73 4.6.2 Tích hợp kết quả tư vấn sau cùng .74 4.7 TƯ VẤN HỌC TẬP .75 4.7.1 Tư vấn tài nguyên học tập 76 4.7.2 Tư vấn cách thức học .79 4.7.3 Tư vấn chọn môn học .80 CHƯƠNG 5 LẬP TRÌNH CÀI ĐẶT 82 5.1 MÔ-ĐUN CẬP NHẬT PROFILE . 82 5.1.1 Xử lý logfile . .83 5.1.1.1 Sơ lược về nội dung trong logfile của APS .83 5.1.1.2 Quy trình xử lý logfile . .85 5.1.2 Mô hình dữ liệu 86 5.2 TẠO LẬP CỘNG ĐỒNG . 89 5.2.1 Quy trình xử lý chung cho vấn đề tạo lập cộng đồng 89 5.2.2 Xác định các giá trị cho ma trận đánh giá (hàm f) 91 5.2.3 Tổ chức các nhóm cộng đồng nhân khẩu 92 5.3 TƯ VẤN HỌC TẬP .93 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .96 6.1 TỔNG KẾT . .96 6.1.1 Nghiên cứu các hệ thống thích nghi cá nhân và đào tạo trực tuyến 96 6.1.2 Mô hình ứng dụng profile trong đào tạo trực tuyến (UMeL) .96 6.1.3 Lập trình thử nghiệm mô hình 97 6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 98 6.2.1 Hướng phát triển theo chiều rộng .98 6.2.2 Hướng phát triển theo chiều sâu .98 TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 PHỤ LỤC . 103 Khái niệm TF-IDF 103 Chuẩn hóa giá trị cho các tham số thói quen học tập 104 Các chức năng của chương trình 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY