Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2004 cho công ty chế biến thủy sản Hải Nam

TÓM TẮT LUẬN VĂN “XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 CHO CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN HẢI NAM” Công ty chế biến thủy sản Hải Nam là công ty có quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất của mình gây ra. Hàng năm, công ty đầu tư trên 16 triệu đồng trong công tác bảo vệ môi trường nhưng hiệu quả đạt được không cao. Nhằm giúp công ty giảm chi phí và cải thiện hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, tôi thực hiện đề tài “Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 cho công ty Chế biến thủy sản Hải Nam” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Nội dung đề tài gồm có 5 chương. Chương I, đưa ra lý do chọn đề tài, nội dung của đề tài; Chương II, nêu nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương III, giới thiệu về công ty Hải Nam, hiện trạng môi trường của công ty và HTQLMT theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2004; chương IV, dựa vào hiện trạng quản lý môi trường của công ty và Tiêu chuẩn ISO 14001:2004 để xây dựng HTQLMT cho công ty. Cuối cùng, chương V sẽ đưa ra các kết luận và kiến nghị về việc xây dựng HTQLMT ở công ty Hải Nam. MỤC LỤC Lời cảm ơn Tóm tắt luận văn . i Mục lục v Danh sách các bảng biểu .vi Danh sách các hình vẽ vi Kí hiệu các chữ viết tắt .vi Danh mục phụ lục .vii CHƯƠNG 1 - MỞ ĐẦU 1 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI .1 CHƯƠNG 2 - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2 2.1 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI .2 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2 2.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .2 2.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 2.5 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 2 CHƯƠNG 3 – TỔNG QUAN .3 3.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN HẢI NAM .3 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .3 3.1.2 Vị trí địa lý .3 3.1.3 Hoạt động kinh doanh .3 3.1.4 Nguồn lực .3 3.1.4.1 Nhân sự 3 3.1.4.2 Cơ sở hạ tầng .4 3.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN HẢI NAM 5 3.2.1 Sử dụng nguyên vật liệu 5 3.2.1.1 Sử dụng nước .5 3.2.1.2 Sử dụng điện 5 3.2.1.3 Sử dụng hóa chất .6 3.2.2 Nước thải .6 3.2.2.1 Nước thải sản xuất .6 3.2.2.2 Nước thải sinh hoạt 8 3.2.3 Chất thải 8 3.2.4 Khí thải 9 3.2.5 Mùi .9 3.2.6 Tiếng ốn, độ rung, phát thải nhiệt .10 3.2.6.1 Tiếng ồn, độ rung 10 3.2.6.2 Phát thải nhiệt 10 3.3 KHÁI QUÁT VỀ HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 10 3.3.1 HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 .11 3.3.1.1 Nguồn gốc 10 3.3.1.2 Nội dung .10 3.3.2 Lý do chứng nhận ISO 14001:2004 .11 CHƯƠNG 4 - CÁC BƯỚC XÂY DỰNG HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 CHO CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY SẢN HẢI NAM 13 4.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG 13 4.1.1 Kiến thức cơ bản 13 4.1.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 13 4.1.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện 13 4.2 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 13 4.2.1 Kiến thức cơ bản 13 4.2.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 14 4.2.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện 14 4.3 LẬP KẾ HOẠCH .15 4.3.1 Khía cạnh môi trường .15 4.3.1.1 Kiến thức cơ bản 15 4.3.1.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 15 4.3.1.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .15 4.3.2 Yêu cầu pháp về pháp luật và các yêu cầu khác .18 4.3.2.1 Kiến thức cơ bản 18 4.3.2.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 18 4.3.2.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .18 4.3.3 Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường .19 4.3.3.1 Kiến thức cơ bản 19 4.3.3.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 19 4.3.3.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .19 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 20 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn 20 4.4.1.1 Kiến thức cơ bản 20 4.4.1.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 21 4.4.1.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .21 4.4.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức 22 4.4.2.1 Kiến thức cơ bản 22 4.4.2.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 22 4.4.2.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .22 4.4.3 Thông tin liên lạc .24 4.4.3.1 Kiến thức cơ bản 24 4.4.3.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 24 4.4.3.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .24 4.4.4 Hệ thống tài liệu 26 4.4.4.1 Kiến thức cơ bản 26 4.4.4.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 26 4.4.4.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .26 4.4.5 Kiểm soát tài liệu .27 4.4.5.1 Kiến thức cơ bản 27 4.4.5.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 27 4.4.5.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .27 4.4.6 Kiểm soát điều hành 28 4.4.6.1 Kiến thức cơ bản 28 4.4.6.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 28 4.4.6.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .28 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp .29 4.4.7.1 Kiến thức cơ bản 29 4.4.7.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 29 4.4.7.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .29 4.5 KIỂM TRA .30 4.5.1 Giám sát và đo .30 4.5.1.1 Kiến thức cơ bản 30 4.5.1.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 30 4.5.1.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .30 4.5.2 Đánh giá mức độ tuân thủ .31 4.5.2.1 Kiến thức cơ bản 31 4.5.2.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 31 4.5.2.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .31 4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục và phòng ngừa 32 4.5.3.1 Kiến thức cơ bản 32 4.5.3.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 32 4.5.3.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .32 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ .33 4.5.4.1 Kiến thức cơ bản 33 4.5.4.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 34 4.5.4.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .34 4.5.5 Đánh giá nội bộ .34 4.5.5.1 Kiến thức cơ bản 34 4.5.5.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 35 4.5.5.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện .35 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO .36 4.6.1 Kiến thức cơ bản 36 4.6.2 Thực trạng của công ty Hải Nam 37 4.6.3 Hướng dẫn bước đầu thực hiện 37 CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .39 5.1 KẾT LUẬN 39 5.2 KIẾN NGHỊ 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO .41 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY