Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty Nestle Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010

<p> Lời mở đầu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 1 1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh và các loại chiến lược 1 1.1.1 Khái niệm về chiến lược kinh doanh . 1 1.1.2 Các loại chiến lược 1 1.1.2.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung 1 1.1.2.2 Chiến lược phát triển hội nhập . 2 1.1.2.3 Chiến lược tăng trưởng đa dạng . 2 1.1.2.3 Những chiến lược khác . 2 1.2 Lý thuyết về xây dựng chiến lược kinh doanh . 3 1.2.1 Quy trình hình thành một chiến lược . 3 1.2.2 .1 Giai đoạn nghiên cứu . 3 1.2.2.2 Giai đoạn xây dựng 5 1.2.2 Lựa chọn và thực thi chiến lược 7 1.2.2.1 Ma trận chiến lược có thể định lượng (QSPM) . 7 1.2.2.2 Lựa chọn chiến lược . 7 1.2.2.3 Thực thi chiến lược . 8 1.3 Vai trò chiến lược . 9 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA NESTLE VN 2.1 Giới thiệu về công ty Nestle Việt Nam 10 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 10 2.1.2 Sản phẩm chính và thị phần 10 2.1.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm 13 2.1.4 Sứ mạng và nguyên tắc kinh doanh . 14 2.1.4.1 Sứ mạng . 14 2.1.4.2 Nguyên tắc kinh doanh và văn hóa công ty . 15 2.2 Thực trạng thực hiện chiến lược của công ty Nestle VN 16 2.2.1 Chiến lược phát triển sản phẩm . 16 2.2.2 Chiến lược phát triển thị trường 17 2.2.3 Chiến lược xâm nhập thị trường 17 2.3 Kết quả thực thi chiến lược 18 2.4 Phân tích yếu tố môi trường tác động đến hoạt động của công ty Nestle VN19 2.4.1 Môi trường bên ngoài 19 2.4.1.1 Phân tích môi trường vĩ mô 19 2.4.1.2 Phân tích môi trường vi mô 22 2.4.1.3 Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) 25 2.4.1.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 26 2.4.2 Môi trường nội bộ 28 2.4.3 Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) . 33 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY NESTLE VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 3.1 Định hướng chiến lược công ty . 35 3.2 Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Nestle VN giai đoạn 2006-2010 36 3.2.1 Mục tiêu tổng quát 36 3.2.2 Mục tiêu cụ thể 37 3.2.2.1 Mục tiêu tăng trưởng 37 3.2.2.2 Mục tiêu thị phần 37 3.2.2.3 Mục tiêu các chỉ tiêu tài chính . 37 3.2.2.4 Mục tiêu về sản phẩm 37 3.3 Sử dụng các công cụ để xây dựng chiến lược của công ty Nestle VN . 38 3.3.1 Ma trận SWOT 38 3.3.2 Ma trận QSPM . 41 3.4 Lựa chọn chiến lược và các giải pháp thực thi . 44 3.4.1 Chiến lược phát triển sản phẩm . 44 3.4.2 Chiến lược phát triển thị trường. . 46 3.4.3 Chiến lược xâm nhập thị trường. . 47 3.4.4 Chiến lược hội nhập về phía sau. 48 3.5 Kiến nghị. . 49 3.5.1 Đối với nhà nước. 49 3.5.2 Đối với công ty. . 50 KẾT LUẬN. 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO. . PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY