Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty brand connections trong giai đoạn 2006 - 2010

<p> MỤC LỤC Lời mở đầu 1. CHƯƠNG 1 Error! Bookmark not defined. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC, HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG .Error! Bookmark not defined. 1.1 Các khái niệm cơ bản về chiến lược Error! Bookmark not defined. 1.1.1 Định nghĩa Error! Bookmark not defined. 1.1.2 Phân loại .Error! Bookmark not defined. 1.2 Các bước nghiên cứu hoạch định chiến lược Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Nghiên cứu môi trường hoạt động của công ty Error! Bookmark not defined. 1.2.2 Xác định sứ mạng và mục tiêu của công ty Error! Bookmark not defined. 1.2.3 Xây dựng chiến lược .Error! Bookmark not defined. 1.3 Các khái niệm chung về quan hệ công chúng (Public Relations) .Error! Bookmark not defined. 1.3.1 Quan hệ công chúng là gì? .Error! Bookmark not defined. 1.3.2 Vai trò của quan hệ công chúng trong tiếp thị Error! Bookmark not defined. 1.3.3 Các bộ phận cấu thành cơ bản hoạt động quan hệ công chúng Error! Bookmark not defined. 2. CHƯƠNG 2 Error! Bookmark not defined. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .Error! Bookmark not defined. 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Error! Bookmark not defined. 2.2 Phạm vi nghiên cứu .Error! Bookmark not defined. 2.3 Nghiên cứu định tính .Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Các bước của nghiên cứu định tính: .Error! Bookmark not defined. 2.3.2 Kỹ thuật thu thập thông tin .Error! Bookmark not defined. 2.3.3 Mô tả mẫu .Error! Bookmark not defined. 2.3.4 Dàn bài thảo luận Error! Bookmark not defined. 2.4 Nghiên cứu định lượng Error! Bookmark not defined. 2.4.1 Nhu cầu thông tin .Error! Bookmark not defined. 2.4.2 Bảng câu hỏi và thang đo sử dụng Error! Bookmark not defined. 2.4.3 Kỹ thuật thu thập thông tin .Error! Bookmark not defined. 2.4.4 Mô tả mẫu .Error! Bookmark not defined. 2.4.5 Mã hoá và xử lý dữ liệu Error! Bookmark not defined. 2.5 Hạn chế của nghiên cứu Error! Bookmark not defined. 3. CHƯƠNG 3 Error! Bookmark not defined. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .Error! Bookmark not defined. 3.1 Kết quả nghiên cứu định tính Error! Bookmark not defined. 3.2 Kết quả nghiên cứu định lượng bảng câu hỏi 1 . Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Bảng câu hỏi 1: Xem phụ lục A. Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Kết quả xử lý phân tích nhân tố Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Ảnh hưởng cuả những đặc điểm cá nhân đến các tiêu chí chọn lựa dịch vụ QHCC Error! Bookmark not defined. 3.3 Kết quả nghiên cứu định lượng bảng câu hỏi 2 . Error! Bookmark not defined. 3.3.1 Bảng câu hỏi 2: Xem phụ lục A. Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Kết quả phân tích bảng câu hỏi 2: Bảng 3.15 . Error! Bookmark not defined. 3.4 So sánh Kết quả Bảng câu hỏi 1 và Kết quả Bảng câu hỏi 2Error! Bookmark not defined. 4. CHƯƠNG 4 .Error! Bookmark not defined. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TY BRAND CONNECTIONS Error! Bookmark not defined. 4.1 Phân tích môi trường nội bộ công ty Brand Connections theo mô hình 7-s của Mac Kinsey Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Chiến lược- STRATEGY .Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty Brand Connections - STRUCTURE . Error! Bookmark not defined. 4.1.3 Hệ thống - SYSTEM Error! Bookmark not defined. 4.1.4 Phong cách - STYLE Error! Bookmark not defined. 4.1.5 Cán bộ - STAFF .Error! Bookmark not defined. 4.1.6 Kỹ năng - SKILL Error! Bookmark not defined. 4.1.7 Những mục tiêu cao cả - SUPER - ORDINATE GOALS . Error! Bookmark not defined. 4.2 Phân tích môi trường bên ngoài Error! Bookmark not defined. 4.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô: .Error! Bookmark not defined. 4.2.2 Phân tích môi trường vi mô Error! Bookmark not defined. 5. CHƯƠNG 5 Error! Bookmark not defined. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CTY BRAND CONNECTIONS TRONG GIAI ĐOẠN 2006-2010Error! Bookmark not defined. 5.1 Phân tích SWOT Error! Bookmark not defined. 5.1.1 Điểm mạnh và điểm yếu của công ty qua phân tích môi trường nội bộ .Error! Bookmark not defined. 5.1.2 Cơ hội và đe dọa thông qua phân tích môi trường bên ngoài . Error! Bookmark not defined. 5.1.3 Phân tích SWOT .Error! Bookmark not defined. 5.2 Định hướng & sứ mạng của công ty Error! Bookmark not defined. 5.2.1 Định hướng của Brand Connections: Error! Bookmark not defined. 5.2.2 Sứ mạng của công ty .Error! Bookmark not defined. 5.3 Xác định mục tiêu Công ty Error! Bookmark not defined. 5.3.1 Mục tiêu kinh tế Error! Bookmark not defined. 5.3.2 Mục tiêu xã hội: Error! Bookmark not defined. 5.3.3 Mục tiêu chính trị: Error! Bookmark not defined. 5.4 Xây dựng chiến lược công ty Error! Bookmark not defined. 5.4.1 Chọn lựa chiến lược tổng quát Error! Bookmark not defined. 5.4.2 Chiến lược các cấp chức năng Error! Bookmark not defined. Phụ lục Tài liệu tham khảo </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY