Xây dựng chiến lược cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại công ty metro cash và carry viet nam

<p> MỤC LỤC DẪN NHẬP .3 CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 7 1.1. Khái niệm về quản trị chiến lược .7 1.1.1. Chiến lược là gì 7 1.1.2. Quản trị chiến lược là gì . 7 1.1.3. Năm bước của quá trình quản trị chiến lược 8 1.2. Mô hình xây dựng chiến lược kinh doanh 11 1.2.1. Phân tích môi trường bên ngoài . 12 1.2.1.1. Phân tích theo Thompson & Strickland . 12 1.2.1.2. Phân tích môi trường tổng quát . 13 Kinh tế vĩ mô 13 Chính trị và pháp luật 13 Văn hóa xã hội .14 Dân số 14 Tự nhiên .14 Công nghệ 15 1.2.1.3. Phân tích mô hình 5 nguồn lực cạnh tranh (M. Porter) 15 1. Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành .15 2. Mối đe dọa từ các sản phẩm thay thế .16 3. Khả năng thương lượng của người mua hàng/ khách hàng 16 4. Khả năng thương lượng của nhà cung cấp .17 5. Nguy cơ xâm nhập của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng 17 1.2.2. Phân tích nội bộ doanh nghiệp: 18 1.2.1.1. Phân tích theo Thompson & Strickland 18 1.2.1.2. Phân tích theo dây chuyền giá trị của công ty . 19 1.2.1.3. Các vấn đề khác 20 1.2.3. Xây dựng chiến lược . 20 Kết luận chương .21 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 22 2.1. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG KINH DOANH SỈ VÀ LẺ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM KHÔ VÀ CHẾ BIẾN TẠI VIỆT NAM. (PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI) .22 2.1.1. Phân tích tổng quát môi trường kinh doanh sỉ và lẻ tại Việt Nam (Phân tích môi trường tổng quát) . 22 2.1.1.1. Yếu tố kinh tế vĩ mô . 22 2.1.1.2. Yếu tố chính trị và pháp luật 24 2.1.1.3. Yếu tố văn hóa xã hội . 24 2.1.1.4. Yếu tố dân số . 25 2.1.1.5. Yếu tố tự nhiên và công nghệ . 25 2.1.2. Phân tích môi trường cạnh tranh của ngành kinh doanh sỉ và lẻ tại Việt Nam (Phân tích ngành kinh doanh sỉ và lẻ theo mô hình 5 nguồn lực của Michael Porter) 26 2.1.2.1. Mức độ cạnh tranh cao ở các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành 26 2.1.2.2. Nguy cơ xâm nhập ngành của các đối thủ cạnh tranh tiềm năng tương đối lớn . 29 2.1.2.3. Khả năng thay thế mô hình kinh doanh hiện đại diễn ra chậm . 29 2.1.2.4. Khả năng thương lượng của người mua cao 29 2.1.2.5. Khả năng thương lượng của nhà cung cấp cao 29 2.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NỘI BỘ MCCVN: .30 2.2.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam 30 2.2.2. Sứ mạng và mục tiêu của Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam 32 2.2.3. . Giới thiệu bộ máy tổ chức và chức năng của từng phòng ban Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam . 33 2.2.3.1. Sơ đồ tổ chức công ty Metro Cash & Carry Việt Nam 33 2.2.3.2. Chức năng của từng phòng ban công ty . 34 2.2.4. Phân tích tình hình hoạt động trong thời gian gần đây của Công ty Metro và của ngành hàng thực phẩm khô và chế biến. . 36 2.2.4.1. Chiến lược hiện tại của ngành hàng thực phẩm khô và chế biến . 36 2.2.4.2. Đánh giá tình hình hoạt động ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại Metro trong thời gian qua . 37 Kết luận chương 42 CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM KHÔ VÀ CHẾ BIẾN TẠI CÔNG TY METRO CASH & CARRY VIET NAM . .44 3.1. Phân tích SWOT .44 3.2. Ma trận TOWS và đề xuất chiến lược .45 3.3. Nội dung các chiến lược đề nghị ứng dụng nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành hàng thực phẩm khô và chế biến tại Công ty Metro Cash & Carry Vietnam 48 3.3.1. Mục tiêu và chiến lược của ngành hàng thực phẩm khô và chế biến cho giai đoạn 2006 – 2010 . 48 3.3.2. Nội dung các chiến lược được đề nghị ứng dụng tại ngành hàng thực phẩm khô và chế biến giai đoạn 2006 – 2010 49 3.3.2.1. Chiến lược thâm nhập thị trường 50 3.3.2.2. Chiến lược phát triển thị trường . 50 4.3.2.3. Chiến lược phát triển sản phẩm: gia công hàng thương hiệu riêng 50 3.3.2.4. Chiến lược phát triển sản phẩm: liên kết với nhà cung cấp sản xuất sản phẩm độc quyền . 51 3.3.2.5. Chiến lược thu mua . 51 3.4. KIẾN NGHỊ 52 KẾT LUẬN .53 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY