Tuyển non dòng vô tính cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) kháng bệnh rụng lá Corynespora (Corynespora Leaf Fall Disease)

MỤC LỤC TÊN MỤC TRANG LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv SUMMARY v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT . x DANH SÁCH BẢNG xi DANH SÁCH HÌNH .xii DANH SÁCH BIỂU ĐỒ .xiii Chương 1: MỞ ĐẦU . 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích và yêu cầu 2 1.2.1. Mục đích 2 1.2.2. Yêu cầu 2 1.3. Giới hạn đề tài . 3 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Sơ lược về cây cao su 4 2.1.1. Cây cao su và tầm quan trọng của nó 4 2.1.2. Tình hình bệnh hại trên cây cao su 5 2.2. Sơ lược về nấm C. cassiicola 6 2.2.1. Phân loại học 6 2.2.2. Đặc điểm hình thái . 7 2.2.3. Đặc điểm sinh lý 7 2.2.4. Khả năng tồn tại . 7 2.2.5. Khả năng phát tán 8 2.2.6. Con đường xâm nhập, phạm vi phân bố, phổ kí chủ và khả năng gây bệnh của nấm C. cassiicola . 8 2.3. Giới thiệu về bệnh rụng lá Corynespora trên cây cao su . 9 2.3.1. Lịch sử phát hiện . 9 2.3.2. Triệu chứng của bệnh Corynespora trên cây cao su 10 2.3.2.1. Trên vườn ươm 10 2.3.2.2. Trên vườn khai thác . 11 2.3.3. Khả năng hình thành nòi mới 12 2.3.4. Nghiên cứu trong và ngoài nước về phương pháp tuyển non dvt . 13 2.4. Sơ lược về enzyme 13 2.4.1. Định nghĩa . 13 2.4.2. Tính đặc hiệu . 13 2.4.3. Cơ chế tác động . 14 2.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzyme 14 2.4.5. Một số phương pháp xác định hoạt tính của enzyme 14 2.4.6. Sơ lược về enzyme liên quan đến tính kháng bệnh ở thực vật 16 2.4.7. Một số nghiên cứu về enzyme phòng vệ của cây cao su . 17 2.4.8. Peroxidase 17 2.4.8.1. Sơ lược về peroxidase 17 2.4.8.2. Vai trò của peroxidase đối với cây cao su . 18 2.5. Sơ lược về khí khổng . 18 2.5.1. Cấu tạo . 18 2.5.2. Sự phân bố . 19 2.5.3. Vai trò của khí khổng đối với thực vật 20 2.5.4. Chu kỳ đóng mở ngày đêm của khí khổng 20 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP TIẾN HÀNH . 21 3.1. Thời gian và địa điểm tiến hành 21 3.1.1. Thời gian 21 3.1.2. Địa điểm . 21 3.1.3. Đối tượng nghiên cứu 21 3.2. Phương pháp tiến hành 21 3.2.1. Phương pháp lấy mẫu lá 21 3.2.2. Phương pháp phân lập nấm C. cassiicola 22 3.2.2.1. Hoá chất và dụng cụ . 22 3.2.2.2. Phân lập mẫu nấm 22 3.2.2.3. Nhân số lượng bào tử . 22 3.2.3. Phương pháp đánh giá tính kháng bệnh rụng lá Corynespora trên mẫu lá nguyên bằng cách lây bệnh nhân tạo . 23 3.2.3.1. Vật liệu và dụng cụ 23 3.2.3.2. Phương pháp 23 3.2.3.3. Thời gian và địa điểm thực hiện 25 3.2.4. Phương pháp đo hoạt tính peroxidase (POD) từ lá của một số dvt . 25 3.2.4.1. Mục đích 25 3.2.4.2. Vật liệu, dụng cụ và hoá chất . 25 3.2.4.3. Phương pháp 25 3.2.4.4. Thời gian và địa điểm tiến hành thí nghiệm 27 3.2.5. Phương pháp đếm số lượng khí khổng trên lá của một số dvt cao su . 27 3.2.5.1. Mục đích 27 3.2.5.2. Hoá chất và dụng cụ . 27 3.2.5.3. Phương pháp 27 3.2.5.4. Thời gian và địa điểm tiến hành thí nghiệm 28 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 29 4.1. Tình hình bệnh rụng lá Corynespora tại Lai Khê 29 4.2. Kết quả phân lập 31 4.3. Kết quả đánh giá tính kháng bệnh rụng lá Corynespora bằng cách lây bệnh nhân tạo trên mẫu lá nguyên . 32 4.4. Kết quả thí nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa hoạt tính peroxidase và tính kháng bệnh CFLD trên một số dvt cao su . 36 4.4.1. Kết quả khảo sát hoạt tính POD trên mẫu bệnh và mẫu đối chứng 36 4.4.2. Kết quả khảo sát hoạt tính POD giữa các dvt . 38 4.5. Kết quả thí nghiệm khảo sát mối quan hệ giữa mật độ khí khổng và tính mẫn cảm đối với CLFD của một số dvt cao su . 40 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1. Kết luận 43 5.2. Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 45 PHỤ LỤC 50 DANH SÁCH BẢNG BẢNG TRANG Bảng 3.1: Bảng phân cấp bệnh gây bệnh nhân tạo trên mẫu lá nguyên .24 Bảng 4.1: Kết quả điều tra CLFD ở vườn sơ tuyển 03 và 04 tại Lai Khê 31 Bảng 4.2: Phân hạng mức độ nhiễm CLFD của 60 dvt cao su .33 Bảng 4.3: Phân bố phổ hệ ảnh hưởng đến mức độ mẫn cảm của con lai di truyền từ mẹ 34 Bảng 4.4: Phân bố phổ hệ ảnh hưởng đến mức độ mẫn cảm của con lai di truyền từ bố .34 Bảng 4.5: Bảng kết quả đo hoạt tính POD trên mẫu bệnh và mẫu đối chứng 37 Bảng 4.6: Bảng kết quả đo POD trên mẫu lá bệnh .38 Bảng 4.7: Bảng kết quả đếm số lượng khí khổng .41 DANH SÁCH HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1: Cấu tạo khí khổng .19 Hình 2.2: Cấu tạo mở và đóng của khí khổng .20 Hình 3.1: Minh họa phân cấp bệnh trên mẫu lá nguyên .24 Hình 4.1a: Một số triệu chứng bênh rung la Corynespora trên lá non 30̣ ̣ ́ Hình 4.1b: Một số triệu chứng bênh rung la Corynespora trên lá già .30̣ ̣ ́ Hình 4.2a: Khuẩn lạc C. cassiicola sau 5 ngày nuôi cấy trên môi trường PSA .32 Hình 4.2b: Khuẩn lạc C. cassiicola sau 8 ngày nuôi cấy trên môi trường PSA .32 Hình 4.3: Bào tử C. cassiicola trên môi trường nhân tạo PSA .32 Hình 4.4: Dvt LH 94/612 sau 5, 7 và 10 ngày lây bệnh nhân tạo CLFD Error! Bookmark not defined. Hình 4.5: Khí khổng của một số dvt cao su 41 Tuyển non dòng vô tính cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) kháng bệnh rụng lá Corynespora (Corynespora Leaf Fall Disease)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY