[Tóm tắt] Luận án Quá trình bảo vệ, củng cố độc lập dân tộc ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ năm 1991 đến năm 2011

<p> Nhìn lại chặng đường lịch sử mà Lào đã đi qua trong hai mươi năm (1991-2011), có thể thấy Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để xây dựng, củng cố và tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế, lấy đó làm nền tảng để bảo vệ, củng cố ĐLDT. Chủ trương, chính sách, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước Lào là yếu tố đặc biệt quan trọng làm nên thành công của sự nghiệp bảo vệ ĐLDT, chủ quyền quốc gia và sự phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Đường lối của Đảng được xây dựng trên cơ sở lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm ưu tiên số một, đặt trong mối quan hệ gắn bó mật thiết, hữu cơ giữa những yêu cầu cấp thiết bên trong và tác động của bối cảnh bên ngoài. Trong hoạch định và lãnh đạo nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách trên các mặt, Đảng NDCM Lào đã luôn tỉnh táo, linh hoạt và sáng tạo, hiểu rõ mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa an ninh và phát triển; từ đó xác định nhiệm vụ xây dựng kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Để có thể phát huy vị thế địa - chiến lược, trong quá trình củng cố ĐLDT, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, Lào cũng đã đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, thực sự coi ASEAN là một trong những trụ cột chính của chính sách đối ngoại. Nhờ tất cả những yếu tố trên, công cuộc bảo vệ, củng cố ĐLDT của Lào đã thu được nhiều thành tựu, thành công, mặc dù vẫn còn những hạn chế nhất định. Phát huy những thành tựu và kinh nghiệm thu được trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 1991-2001, 2001- 2010, tại Đại hội IX, Đảng NDCM Lào đã xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, hứa hẹn mang lại nhiều thành công hơn. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY