[Tóm tắt] Luận án Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

<p> Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa có mối quan hệ biện chứng với nhau, thể hiện sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của một quốc gia trên con đường phát triển bền vững. Phát triển bền vững ở Việt Nam đề cao vị trí và vai trò của văn hóa trong thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. Tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa là những nhiệm vụ chiến lược được Đảng đặc biệt quan tâm, chú trọng trong việc phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới, tạo thế và lực phát triển bền vững xã hội. Đó chính là định hướng đúng đắn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sự thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, xét đến cùng, là bảo đảm các điều kiện về vật chất, nâng cao đời sống tinh thần, bảo đảm các tiêu chuẩn đạo đức, thẩm mỹ, lối sống văn hóa, bảo đảm các yếu tố môi trường, phát triển nền giáo dục nâng cao dân trí cho một xã hội bền vững vì hạnh phúc của con người. Xuất phát từ yêu cầu hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, chúng ta vừa phải kiên định xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tăng trưởng nhanh, vừa kế thừa tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống và hiện đại để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ngang tầm thời đại. Đó chính là thực hiện sự phát triển tiến bộ một cách bền vững kinh tế - xã hội Việt nam trong công cuộc đổi mới. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY