[Tóm tắt] Luận án Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỷ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng

<p> 1.1. Để giúp TTK phát triển và hòa nhập cộng đồng thì điều quan trọng là cần sử dụng quy trình điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi dựa vào BTCN can thiệp tại gia đình, trung tâm, các trƣờng chuyên biệt. 1.2. Các nghiên cứu về TTK cho thấy hơn 30% TTK không có NN nói hoặc NN nói rất ít, cũng có nhiều TTK có NN nói nhƣng không biết cách sử dụng NN phù hợp với ngữ cảnh. Những ảnh hƣởng do khiếm khuyết NN của TTK dẫn đến trẻ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và học tập, đặc biệt trong việc hòa nhập cộng đồng. 1.3. HVNN là những phản ứng bằng NN lời nói hoặc NN không dùng lời thể hiện ra bên ngoài và có thể quan sát đƣợc. Việc điều chỉnh HVNN là sự thay đổi các phản ứng bằng NN (bao gồm NN dùng lời và NN không dùng lời) nhằm giúp TTK có thể đáp ứng lại yêu cầu của ngƣời khác và thể hiện đƣợc nhu cầu của bản thân. Để giúp TTK điều chỉnh HVNN có hiệu quả cần tuân thủ quy trình điều chỉnh HVNN dựa vào BTCN. 1.4. Đề tài đã đƣa ra 05 nguyên tắc và đề xuất quy trình điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi bao gồm có 3 bƣớc. Các bƣớc trong quy trình điều chỉnh HVNN cho TTK đã đƣợc xây dựng đảm bảo yêu cầu chung trong việc điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi; Quy trình điều chỉnh HVNN cho TTK phù hợp với đối tƣợng TTK lứa tuổi mầm non 3 – 6 tuổi. 1.5. Bằng việc nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh rằng quy trình điều chỉnh HVNN cho TTK 3 – 6 tuổi đƣợc nghiên cứu và đề xuất trong luận án mang tính khoa học, có độ tin cậy và có tính khả thi trong các điều kiện vận dụng ở Việt Nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY