Tìm hiểu sự phát sinh hình thái chồi và rễ trong nuôi cấy in - Vitro cây nhàu (morinda citrifolia l.)

<p> Sự thay đổi hình thái trong quá trình phát sinh rễ từ mô sẹo 37 3.1.3.4. Sự thay đổi cường độ hô hấp và hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật nội sinh trong sự phát sinh rễ từ mô sẹo . 42 3.1.4. SỰ PHÁT SINH CHỒI TRỰC TIẾP 43 3.1.4.1. Sự nuôi cấy lá và trụ hạ diệp . 43 iv 3.2.1.1. Các thay đổi hình thái trong sự phát sinh chồi trực tiếp từ trụ hạ diệp trên môi trường có bổ sung Zeatin 1 mg/l . . 45 3.2.1.2. Sự thay đổi cường độ hô hấp trong sự phát sinh chồi từ trụ hạ diệp . 50 3.1.4.2. Sự thay đổi hoạt tính các chất điều hòa tăng trưởng thực vật nội sinh trong sự phát sinh chồi từ trụ hạ diệp . 50 3.2. THẢO LUẬN 51 3.2.2. SỰ PHÁT SINH RỄ TRỰC TIẾP Ở CÂY NHÀU . 51 3.2.2.1. Ảnh hưởng của các loại auxin ngoại sinh trong sự phát sinh rễ . 51 3.2.2.2. Sự thay đổi hình thái trong sự phát sinh rễ từ lá và trụ hạ diệp 52 3.2.2.3. Các biến đổi sinh lý trong quá trình phát sinh rễ 52 3.2.3. SỰ PHÁT SINH RỄ GIÁN TIẾP THÔNG QUA MÔ SẸO CÓ NGUỒN GỐC TỪ LÁ NHÀU 54 3.2.3.1. Sự thay đổi hình thái trong sự hình thành mô sẹo từ lá nhàu . 54 3.2.3.2. Sự thay đổi hình thái trong sự phát sinh rễ thông qua mô sẹo 54 3.2.3.3. Các biến đổi sinh lý trong quá trình phát sinh rễ từ mô sẹo . 55 3.2.4. SỰ PHÁT SINH CHỒI Ở CÂY NHÀU . . 57 3.2.4.1. Sự thay đổi hình thái trong sự phát sinh chồi 57 3.2.4.2. Các biến đổi sinh lý trong quá trình phát sinh chồi trực tiếp 57 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 59 4.1. KẾT LUẬN . 60 4.2. ĐỀ NGHỊ 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 1. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 61 2. TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI . 62 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY