Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi hình thái trong giai đoạn phát triển hoa in vitro ở cây hướng dương (Helianthus annuus L.)

TÌM HIỂU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HOA IN VITRO Ở CÂY HƯỚNG DƯƠNG (Helianthus annuus L.) MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . .i DANH MỤC ẢNH . ii DANH MỤC HÌNH . .v DANH MỤC BẢNG vi LỜI MỞ ĐẦU .1 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .2 1.1. CÂY HƯỚNG DƯƠNG . .2 1.1.1. Vị trí phân loại 2 1.1.2. Nguồn gốc và phân bố .2 1.1.3. Đặc tính sinh học . 2 1.1.3.1. Đặc điểm hình thái . 2 1.1.3.2. Điều kiện sống 3 1.1.4. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển . .4 1.1.5. Cấu trúc hoa . .5 1.1.6. Tính hướng dương . 7 1.1.7. Giá trị sử dụng .7 1.2. SỰ RA HOA TRONG TỰ NHIÊN .12 1.2.1. Sự tượng hoa . 12 1.2.1.1. Yếu tố ngoại sinh 12 1.2.1.2. Yếu tố nội sinh .14 1.2.1.3. Quan điểm đa yếu tố 16 I.2. Sự tăng trưởng và nở hoa . .17 I.2.1. Sự nghỉ của chồi hoa . .17 I.2.2. Sự tăng trưởng hoa . 17 I.2.3. Sự nở hoa . 18 2. VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP . .21 2.1. Vật liệu .21 HV: Lê Thị Trang Nhã Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Văn Lệ 2.2. Phương pháp 23 2.2.1. Quan sát sự phát triển của cây trong vườn . .23 2.2.2. Đo cường độ hô hấp nụ hoa cây trong vườn, cây in vitro và cường độ quang hợp lá trưởng thành gần nhất bên dưới nụ hoa in vitro 23 2.2.3. Xác định hoạt tính chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong nụ hoa in vitro và trong vườn . 24 2.2.4. Khảo sát ảnh hưởng của thành phần khoáng lên sự phát triển cụm hoa .27 2.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng đường lên sự phát triển cụm hoa .27 2.2.6. Khảo sát ảnh hưởng của cách xử lý mẫu cấy lên sự phát triển cụm hoa 27 2.2.7. Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên sự phát triển cụm hoa 28 2.2.7.1. Khảo sát ảnh hưởng của kinetin lên sự phát triển cụm hoa 2.2.7.2. Khảo sát ảnh hưởng của IBA lên sự phát triển cụm hoa .28 2.2.8. Khảo sát ảnh hưởng của PBZ lên sự sinh trưởng và hình thành hoa cũng như ảnh hưởng của PBZ trong giai đoạn sinh trưởng lên giai đoạn phát triển hoa .28 2.2.9. Điều kiện thí nghiệm 28 2.2.10. Xử lý số liệu 29 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN .30 3.1. Kết quả . 3.1.1. Quan sát sự phát triển của cây trong thiên nhiên 30 3.1.11. Quan sát những thay đổi hình thái bên ngoài 30 3.1.1.2. Quan sát hình thái giải phẫu 33 3.1.1.3. Cường độ hô hấp nụ hoa hướng dương ở các giai đoạn phát triển 38 3.1.2. Cường độ hô hấp và cường độ quang hợp cây in vitro 39 3.1.3. Xác định hoạt tính chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong nụ hoa in vitro và trong thiên nhiên .41 3.3.1.1. Hoạt tính auxin . 41 3.3.1.2. Hoạt tính cytokinin . 41 3.3.1.3. Hoạt tính giberellin 43 HV: Lê Thị Trang Nhã Luận văn Thạc sĩ GVHD: PGS. TS. Bùi Văn Lệ 3.3.1.4. Hoạt tính acid abcisis . 44 3.1.4. Khảo sát ảnh hưởng của thành phần khoáng lên sự phát triển cụm hoa .45 3.1.5. Khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng đường lên sự phát triển cụm hoa 47 3.1.6. Khảo sát ảnh hưởng của cách xử lý mẫu cấy lên sự phát triển cụm hoa 49 3.1.7. Khảo sát ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật lên sự phát triển cụm hoa 50 3.1.7.1. Khảo sát ảnh hưởng của kinetin lên sự phát triển cụm hoa .50 3.1.7.2. Khảo sát ảnh hưởng của IBA lên sự phát triển cụm hoa .51 3.1.8. Khảo sát ảnh hưởng của PBZ lên sự sinh trưởng và hình thành hoa cũng như ảnh hưởng của PBZ trong giai đoạn sinh trưởng lên giai đoạn phát triển hoa .53 3.2. Thảo luận 58 3.2.1. Cường độ hô hấp của cụm hoa trong vườn và in vitro qua các giai đoạn phát triển . .58 3.2.2. Vai trò của thành phần khoáng và carbohydate lên sự phát triển cụm hoa 58 3.2.3. Vai trò của auxin và cytokinin lên sự phát triển cụm hoa .59 3.2.4. Ảnh hưởng của paclobutrazol lên sự sinh trưởng và phát triển cụm hoa .60 3.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của cách xử lý mẫu cấy lên sự phát triển cụm hoa 61 4. KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ .63 4.1. Kết luận 63 4.2. Đề nghị .63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY