Tiểu luận Triết: Nguồn lực con người - Yếu tố quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tiến tới dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hiện nay, con người và nguồn nhân lực (nguồn lực con người) được coi là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững nền kinh tế nước ta. Đó là yếu tố hết sức bức thiết và cần có tính cập nhật, đáp ứng đước yêu cầu về con người và nguồn nhân lực xét trong nước ta nói riêng và quốc tế nói chung. Trên cơ sở vận dụng khoa học và sáng tạo chủ nghĩa Marx - Lenin về con người tại Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương khoá VII, Đảng ta đã đề ra và thông qua nghị quyết về việc phát triển con người Việt Nam toàn diện với tư cách là: động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Đó là “con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức.” Phát triển con người Việt Nam toàn diện - đó cũng chính là động lực, là mục tiêu nhân đạo của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà chúng ta đang từng bước tiến hành. Bởi lẽ, người lao động nước ta ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và trong sự phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, thì chất lượng người lao động là nhân tố quyết định. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Thực tiễn đã chứng tỏ rằng không có người lao động chất lượng cao, chúng ta không thể phát triển kinh tế, không thể đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Nhưng cũng chính vì nghèo nàn, lạc hậu về kinh tế mà chất lượng của người lao động nước ta chưa cao. Để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này và tạo đà cho bước phát triển tiếp theo của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thì một nước còn đang ở tình trạng kém phát triển như nước ta không thể không xây dựng một chính sách phát triển lâu bền, có tầm nhìn xa trông rộng, phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vấn đề cốt lõi là ta phải thực hiện chiến lược Giáo dục - Đào tạo nguồn nhân lực, phát triển con người đạt đến những giá trị phù hợp với đặc điểm văn hoá và những yêu cầu mới đặt ra đối với con người Việt Nam để thực hiện quá trình đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta cũng như xu hướng phát triển kinh tế xã hội chung trên toàn thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề con người, đặc biệt là vấn đề nguồn nhân lực trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện nay, em đã chọn đề tài tiểu luận “Nguồn lực con người - Yếu tố quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Bài tiểu luận nêu đưa ra những nội dung chính sau: MỤC LỤC 1 A- ĐẶT VẤN ĐỀ 2 B- NỘI DUNG TIỂU LUẬN 3 I/ Lý luận của chủ nghĩa Marx - Lenin về con người 3 1. Quan điểm triết học về con người trong lịch sử 3 2. Quan điểm về con người trong triết học Marx - Lenin. 5 II/ Vấn đề nguồn nhân lực trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 8 1. Lý thuyết về công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 8 2. Thực trạng nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay. 10 3. Mục tiêu và phương hướng phát triển nguồn nhân lực nước ta. 12 III/ Ý KIẾN BẢN THÂN 13 C- KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY