Tiểu luận Tổ chức hành chính địa phương

<p> Hội đồng nhân dân ở Việt Nam được tổ chức theo ba cấp giống như Ủy ban nhân dân nhưng theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở nhiều nước thì không thực hiện tổ chức Hội đồng ở một số cấp địa phương. Thực hiện theo Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội khóa XIII và Chỉ thị số 31-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn kèm theo về việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện, chúng ta đã thực hiện thí điể m tại 67 huyện, 32 quận, 483 phường của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc thực hiện thí điểm chương trình cải cách này xuất phát từ nhiều yếu tố trong đó việc phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện cho thấy hiệu quả không cao. Kết quả thí điể m tại nhiều địa phương cho thấy nhiều yếu tố tích cực như tinh gọn bộ máy, khắc phục sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, giảm bớt các quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn một số thời gian xử lý công việc, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, nâng cao hiệu quả , hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước, đồng thời vẫn bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương. Thẩm quyề n và trách nhiệ m của tập thể và chủ tịch UBND huyện, quận, phường cũng được nâng lên. Ngoài ra, việc thí điểm cũng mang lại tính chủ động hơn cho UBND nơi thực hiện thí điể m trong việc thực hiện trách nhiệ m và quyền hạn, tạo điề u kiện thuận lợi trong công tác cán bộ ở địa phương. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY