Tiểu luận Môn kế hoạch hóa - Đánh giá thực hiện kế hoạch thương mại quốc tế giai đoạn 2001 -2010

Đánh giá thực hiện kế hoạch thương mại quốc tế giai đoạn 2001 - 2005, 2006 - 2008 và đưa ra giải pháp thực hiện KH thương mai quốc tế cho giai đoạn 2009 - 2010 Có 2 bài viết khác nhau để bạn tham khảo! Dưới đây là đề cương của file "ke hoach TMQT". PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 1. THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ-VAI TRÒ VÀ SỰ CẦN THIẾT. 1.1. Tổng quan về thương mại quốc tế. 1.2. Vai trò của thương mại đối với sự phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trường hiện nay. 1.3. Các nhân tố chính ảnh hưởng đến thương mại quốc tế. 1.3.1. Các nhân tố bên ngoài 1.3.2. Các nhân tố bên trong 2. KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ. 2.1. Khái quát về kế hoạch thương mại quốc tế. 2.2. Nhiệm vụ của kế hoạch thương mại quốc tế. 2.3. Nội dung kế hoạch thương mại quốc tế. 2.3.1. Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động ngoại thương trong thời gian qua. 2.3.2. Định hướng, mục tiêu và các mục tiêu thương mại quốc tế. 2.2.3. Chính sách và các giải pháp cho thương mại quốc tế. a.Chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô, hỗ trợ cho kế hoạch thương mại quốc tế. b.Các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh thương mại quốc tế của quốc gia PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2010, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2006-2008 1. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2005 QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 2. KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2010 2.1. Quan điểm phát triển 2.2. Mục tiêu phát triển và quy mô tăng trưởng 2.3. Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu 2.4. Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu 3. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2008 (tính đến hết tháng 9/2008) 3.1. Đánh giá thực hiện kế hoạch về quy mô và tốc độ tăng trưởng 3.2. Đánh giá thực hiện kế hoạch về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu 3.3. Đánh giá thực hiện kế hoạch về cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu PHẦN THỨ BA CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006-2010 (Áp dụng cho 2 năm còn lại 2009-2010) 1. DỤ BÁO KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU GIAI ĐOẠN 2009-2010 2. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009-2010 2.1. Cơ hội 2.2. Thách thức 3. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 3.1. Nhóm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu. 3.1.1. giải pháp về các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 3.1.2. giải pháp về thị trường xuất khẩu 3.1.3. giải pháp về hoàn thiện hệ thống chính sách hỗ trợ xuất khẩu 3.2. Giải pháp cân đối thương mại quốc tế qua hoạt động nhập khẩu. 3.3. Nhóm giải pháp về chính sách và hỗ trợ hoạt động ngoại thương. 3.3.1. giải pháp đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại 3.3.2 giải pháp về cải cách thủ tục hành chính PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY