Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ trường Tiểu học Vạn Thắng 3 trong giai đoạn hiện nay

I- ĐẶT VẤN ĐỀ : Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu hi sinh cho mục đích lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân. Chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Có lao động không bóc lột , hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân , phục tùng tổ chức kỉ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đối với Đảng viên là giáo viên còn có nhiệm vụ nặng nề hơn vì mỗi thầy giáo, cô giáo phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất , cách mạng nhất và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân. Vai trò tiên phong của Đảng được thể hiện trên hoạt động lý luận chính trị . Đòi hỏi đầu tiên về tư cách người Đảng Viên phải giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa có trình độ lý luận nhất định về chủ nghĩa Mác - Lê nin. Đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu trong tổ chức và hành động thực tiễn đời sống xã hôị do đó trong hệ thống chính trị xã hội của xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ có Đảng mới đủ phẩm chất chính trị , năng lực xứng đáng là người lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Lê Nin nhấn mạnh rằng : Chúng ta phải luôn luôn khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và không được quên điều đó khi thảo luận về các hoạt động của Đảng và vấn đề xây dựng tổ chức. Người Đảng viên cộng sản là những người vừa được giác ngộ cao về lý luận chính trị, vừa là người có ý thức tổ chức , kỷ luật cao, tự giác phục tùng những quan hệ về tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Chính nhờ có hai điều kiện đó đảm bảo cho Đảng viên là người đại biểu cho tính tự giác của giai cấp công nhân, có đủ khả năng tập hợp, giáo dục và lãnh đạo quần chúng. Là một Đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ trường Tiểu học xi Măng 12/9 Anh Sơn. Là học viên của lớp trung cấp chính trị khoá 71 được trang bị về lý luận chính trị , đặc biệt là về công tác xây dựng Đảng. Nhưng tôi tâm đắc nhất là vấn đề Đảng viên vì vậy tôi chọn đề tài : “ Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học Xi măng 12/9 Anh Sơn trong giai đoạn hiện nay.”để làm tiểu luận tốt nghiệp . Mong muốn được góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học Xi măng 12/9 Anh sơn nhằm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Bài viết gồm 5 phần : 1 - Cơ sở lý luận 2 - Thực trạng chất lượng Đảng viên và công tác Đảng viên ở chi bộ trường Tiểu học Xi măng 12/9 . 3 - Những giải pháp . 4 - Kiến nghị 5 - Kết luận .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY