Thực trạng nghèo ở tỉnh Đồng Nai: Những yếu tố tác động và giải pháp giảm nghèo

<p> MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 1/. Đặt vấn đề . 1 2/. Mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài 2 3/. Phương pháp nghiên cứu .3 4/. Kết cấu của luận văn .3 5/. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TÌNH TRẠNG ĐÓI NGHÈO . 5 1.1/. Quan niệm về đói nghèo. . 5 1.1.1/ Khái niệm . 5 1.1.2/ Phân loại nghèo: . 6 1.2/. Phương pháp xác định và các chỉ tiêu đo lường nghèo. 7 1.2.1/ Phương pháp xác định chuẩn nghèo và đối tượng nghèo 7 1.2.2/Các chỉ tiêu đo lường nghèo: 12 1.3/ Mức độ nghèo trên thế giới và kinh nghiệm giảm nghèo của một số nước . 16 1. 3.1/ Nghèo trên toàn thế giới 16 1.3.2/ Kinh nghiệm giảm nghèo của các nước trên thế giới: . 19 1. 4/. Nạn nghèo ở Việt Nam và chương trình Xóa đói giảm nghèo . 21 1.4.1/. Nguyên nhân nghèo ở Việt Nam 21 1.4.2/. Đánh giá về chương trình xóa đói giảm nghèo của Việt Nam . 26 1.4.3/. Thành quả xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam 26 CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NGHÈO VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÔNG NAI . . 29 2.1/.Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. . 29 2.1.1/ Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai . 29 2.1.2/ Đối tượng, phạm vi và nội dung khảo sát 32 2.2/ Phương pháp nghiên cứu: . 33 2.2.1/ Sử dụng tiêu chí chi tiêu bình quân để phân tích nghèo 33 2.2.2/ Cơ sở xác định người nghèo 33 2.2.3/ Mô hình kinh tế lượng: 35 2.3/ Phân tích kết quả nghiên cứu: . 36 2.3.1/ Xác định tỷ lệ nghèo, cơ cấu chi tiêu 36 2.3.2/ Tình trạng nghèo và bất bình đẳng ở tỉnh Đồng Nai: 39 2.3.3/Tình trạng nghèo theo khu vực địa lý . 40 2.3.4/ Nghèo theo nghề nghiệp chính của hộ: 41 2.3.5/ Nghèo theo trình độ học vấn 44 2.3.6/ Nghèo theo quy mô hộ gia đình . 47 2.3.7/ Nghèo theo giới tính của chủ hộ 48 2.3.8/ Nghèo phân theo thành phần dân tộc .50 2.3.9/ Khả năng tiếp cận nguồn lực: 52 2.3.10/ Khả năng tiếp cận các điều kiện sinh sống cơ bản: . 53 2.4/Kết quả mô hình kinh tế lượng 60 2.4.1/ Ma trận hệ số tương quan giữa các biến 60 2.4.2/ Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính 61 CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO Ở TỈNH ĐỒNG NAI . 65 3.1/ Giảm khoảng cách giữa nông thôn và thành thị . 65 3.2/ Nâng cao trình độ học vấn và chất lượng đào tạo 70 3.3/ Giảm quy mô hộ gia đình và tỷ lệ phụ thuộc . 73 3.4/ Nâng cao mức sống của người dân tộc thiểu số . 76 3.5/ Những giải pháp bổ sung 77 KẾT LUẬN .78 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY