Thu nhận khuôn nhập ngoại bào in vitro ứng dụng trong nuôi cấy tế bào và trị liệu

MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cảm ơn Mục lục . i Danh mục từ viết tắt .v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục đồ thị viii ĐẶT VẤN ĐỀ 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Định nghĩa và thành phần ECM . 3 1.1.1. Định nghĩa ECM . 3 1.1.2.Thành phần ECM . 4 a. Nhóm protein cấu trúc . .4 b. Phức hợp protein - polysacharide . .6 c. Nhóm protein bám dính . 6 d. Nhân tố tăng trưởng 7 1.2. Quy trình thu nhận ECM . .8 1.2.1. Các phương pháp loại tế bào 8 a. Phương pháp vật lí . 8 b. Phương pháp hóa học . 9 c. Phương pháp enzyme .11 d. Chất ức chế protease 12 1.2.2. Ảnh hưởng của nguồn mô đến quá trình loại tế bào 12 ii 1.2.3. Kiểm tra sự loại bỏ tế bào .12 1.2.4. Loại bỏ các hóa chất dư trên ECM . 13 1.3. Một số đặc tính sinh học của ECM . .13 1.3.1. Đặc tính tự phân hủy . 13 1.3.2. Đặc tính kháng khuẩn . .14 1.3.3. Đặc tính hóa hướng động . .14 1.3.4. Đặc tính tạo mạch 15 1.4. Một số sản phẩm ECM Thương Mại và ứng dụng 15 1.5. Tổng quan tình hình nghiên cứu . .17 1.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 17 1.5.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam . 19 Chương 2. VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP 2.1.Vật liệu – phương pháp . 20 2.1.1. Dụng cụ - thiết bị 20 2.1.2. Hóa chất 21 2.2. Phương pháp nghiên cứu . .24 2.2.1. Nguồn mẫu . 24 2.2.2 .Đối tượng nghiên cứu . 25 2.2.3. Phương pháp thu nhận ECM . .25 a. Thu nhận và nuôi cấy nguyên bào sợi . 25 b. Nuôi cấy và tăng sinh nguyên bào sợi . 26 c. Đánh giá nguyên bào sợi .26 d. Kích thích nguyên bào sợi tổng hợp protein tạo ECM 27 e. Phá tế bào thu nhận ECM 27 iii 2.2.4.Phương pháp đánh giá sự bám dính nhanh và tạo cụm .28 a. Phân lập và nuôi nhân tế bào sừng từ mô da . 28 b. Đánh giá sự bám dính nhanh của tế bào trên ECM . 29 c. Đánh giá sự tạo cụm tế bào trên ECM . 29 2.2.5. Phương pháp khảo sát sự phục hồi tổn thương da chuột của ECM .29 a. Xử lí màng ối thu nhận vật mang và tạo đĩa phủ vật mang . 30 b. Tạo ECM trên vật mang . 31 c. Khảo sát sự phục hồi tổn thương da chuột 31 2.3. Sơ đồ bố trí thí nghiệm .32 2.4. Xử lí số liệu .33 Chương 3. KẾT QUẢ - BIỆN LUẬN 3.1. Kết quả thu nhận ECM . .34 3.1.1. Kết quả thu nhận, nuôi cấy tăng sinh và đánh giá nguyên bào sợi thu nhận từ mô da 34 3.1.2. Kết quả kích thích nguyên bào sợi tổng hợp ECM .36 3.1.3. Kết quả xử lí thu nhận ECM . .38 3.2. Kết quả đánh giá ECM . .42 3.2.1. Kết quả đánh giá thành phần ECM . .42 3.2.2. Kết quả đánh giá sự bám dính của tế bào trên ECM .44 a. Kết quả đánh giá sự bám dính nhanh của tế bào sừng trên ECM 44 b. Kết quả đánh giá sự bám dính nhanh của nguyên bào sợi 47 3.2.3. Kết quả sự tạo cụm tế bào của tế bào trên ECM .49 3.3. Kết quả đánh giá khả năng của ECM lên sự phục hồi 52 3.3.1. Kết quả thu nhận vật mang từ màng ối .52 3.3.2. Kết quả thu nhận ECM trên vật mang 54 iv 3.3.3. Đánh giá sự phục hồi tổn thương bỏng da chuột .54 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 59 PHỤ LỤC Bảng PL 1. Tóm tắt một số sản phẩm ECM thu nhận từ mô, cơ quan PL 1 Bảng PL 2. Số nguyên bào sợi bám dính PL 5 Bảng PL 3. Số tế bào sừng bám dính trên . PL 6 Bảng PL 4. Số cụm tế bào hình thành . PL 7 Kết quả xử lí thống kê số tế bào sừng bám trên đĩa nuôi không phủ ECM . PL 8 Kết quả xử lí thống kê số tế bào sừng bám trên đĩa nuôi phủ ECM PL 9 Kết quả xử lí thống kê số nguyên bào sợi bám trên đĩa không phủ ECM . PL 10 Kết quả xử lí thống kê số nguyên bào sợi bám trên đĩa nuôi phủ ECM PL 11 Kết quả xử lí thống kê số cụm tế bào . PL 12

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY