Thử nghiệm điều chế auto - Vaccine phõng bệnh tiêu chảy do e. Coli trên heo sau cai sữa

MỤC LỤC CHưƠNG TRANG Trang bìa 1 i Trang bìa 2 .ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt tiếng Việt . iv Tóm tắt tiếng Anh v Mục lục vi Danh sách các chữ viết tắt xii Danh sách các hình xiii Danh sách các bảng . xiv Danh sách các biểu đồ xv Danh sách các sơ đồ xvi 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề . 1 1.2. Mục đích và yêu cầu . 2 1.2.1. Mục đích . 2 1.2.2. Yêu cầu . 2 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. Vi khuẩn Escherichia coli . 3 2.1.1. Định nghĩa 3 2.1.2. Đặc tính sinh hóa 4 2.1.3. Yếu tố kháng nguyên . 4 2.1.3.1. Kháng nguyên thân O 4 2.1.3.2. Kháng nguyên bề mặt hay kháng nguyên K . 5 2.1.3.3. Kháng nguyên F (fimbriae) . 5 2.1.3.4. Kháng nguyên H hay kháng nguyên lông roi (flagella) 6 2.2. Bệnh tiêu chảy . 6 2.2.1. Khái niệm . 6 2.2.2. Nguyên nhân gây tiêu chảy 7 2.2.2.1. Điều kiện ngoại cảnh bất lợi . 7 2.2.2.2. Nuôi dưỡng không đúng kỹ thuật . 7 2.2.2.3. Vi sinh vật . 8 2.3. Sự miễn dịch 9 2.3.1. Khái niệm miễn dịch 9 2.3.2. Phân loại miễn dịch 9 2.3.2.1. Miễn dịch không đặc hiệu . 9 2.3.2.2. Miễn dịch đặc hiệu 10 2.3.3. Khái niệm về kháng nguyên (antigen) và kháng thể (antibody) 11 2.3.3.1. Kháng nguyên (antigen) 11 2.3.3.2. Kháng thể (antibody) . 13 2.4. Auto-vaccine . 16 2.4.1. Định nghĩa vaccine . 16 2.4.2. Phân loại vaccine 16 2.4.2.1. Vaccine giảm độc lực (attenuated) 16 2.4.2.2. Vaccine bất hoạt (inactivated) . 16 2.4.2.3. Các “toxoid” 17 2.4.2.4. Vaccine từng phần hay vaccine dưới đơn vị (subunit) . 17 2.4.2.5. Một số loại vaccine mới đang nghiên cứu 17 2.4.3. Định nghĩa auto-vaccine 18 2.4.4. Quy trình sản xuất auto-vacine 18 2.4.5. ưu điểm và nhược điểm của việc sản xuất, sử dụng auto-vaccine 18 2.4.5.1. ưu điểm . 18 2.4.5.2. Nhược điểm . 19 2.5. Chất bổ trợ . 19 2.5.1. Định nghĩa chất bổ trợ 19 2.5.2. Tác dụng của chat bổ trợ 20 2.5.3. Chất bổ trợ MONTANIDE (chất bổ trợ được sử dụng trong đề tài này) . 20 3. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP TIẾN HÀNH . 21 3.1. Thời gian và địa điểm 21 3.1.1. Thời gian 21 3.1.2. Địa điểm . 21 3.2. Vật liệu 21 3.2.1. Đối tượng nghiên cứu . 21 3.2.2. Vật liệu và thiết bị 21 3.3. Nội dung 22 3.4. Phương pháp tiến hành 22 3.4.1. Phương pháp lấy mẫu . 22 3.4.2. Nghiên cứu vi sinh vật . 23 3.4.2.1. Nuôi cấy phân lập 23 3.4.2.2. Kiểm tra sinh hóa 23 3.4.3. Điều chế auto-vaccine 28 3.4.4. Kiểm tra độ vô trùng của auto-vaccine 30 3.4.5. Bố trí thí nghiệm đánh giá hiệu quả auto-vaccine . 30 3.4.5.1. Yếu tố thí nghiệm 30 3.4.5.2. Phân phối heo vào các lô thí nghiệm 30 3.4.6. Phương pháp kiểm tra hiệu giá kháng thể bằng phản ứng ngưng kết chậm trong ống nghiệm . 32 3.4.6.1. Lấy mẫu máu và bảo quản 32 3.4.6.2. Chuẩn bị dịch kháng nguyên . 33 3.4.6.3. Tiến hành phản ứng . 34 3.4.6.4. Đọc kết quả . 34 3.5. Các chỉ tiêu theo dõi 35 3.6 Xử lý số liệu . 36 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 37 4.1. Kết quả lựa chọn chủng E. coli làm auto-vaccine . 37 4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm 38 4.3. Hiệu giá kháng thể 39 4.3.1. Thí nghiệm 1 39 4.3.1.1. Lần rút máu thứ nhất . 40 4.3.1.2. Lần rút máu thứ hai . 40 4.3.1.3. Lần rút máu thứ ba 41 4.3.2. Thí nghiệm 2 43 4.3.2.1. Lần rút máu thứ nhất . 43 4.3.2.2. Lần rút máu thứ hai . 44 4.3.2.3. Lần rút máu thứ ba 44 4.3.3. Kết quả tổng kết hiệu giá kháng thể . 46 4.4. Tỷ lệ heo tiêu chảy 47 4.4.1. Thí nghiệm 1 47 4.4.2. Thí nghiệm 2 48 4.5. Tăng trọng tuyệt đối 50 4.5.1. Thí nghiệm 1 50 4.5.2. Thí nghiệm 2 51 4.5.3. Tổng kết tăng trọng trung bình tuyệt đối của các lô qua 2 thí nghiệm 52 4.6. Các chỉ số khác 52 4.7. Kết quả chung . 52 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 5.1. Kết luận . 54 5.2. Đề nghị 54 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 7. PHỤ LỤC . 57 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1. Tỷ lệ các vi sinh vật gây tiêu chảy trên heo . 8 Bảng 3.1. Phân lô và liều tiêm heo con 31 Bảng 4.1. Hiệu giá kháng thể của 3 lô qua 3 lần rút máu (thí nghiệm 1) 39 Bảng 4.2. Hiệu giá kháng thể của 3 lô qua 3 lần rút máu (thí nghiệm 2) 43 Bảng 4.3. Tổng kết hiệu giá kháng thể của 2 thí nghiệm . 46 Bảng 4.4. Kết quả heo bị tiêu chảy ở thí nghiệm 1 47 Bảng 4.5. Kết quả heo bị tiêu chảy ở thí nghiệm 2 48 Bảng 4.6. Tỷ lệ tiêu chảy của heo toàn thí nghiệm 49 Bảng 4.7. Kết quả thống kê tăng trọng trung bình tuyệt đối của 3 lô (TN1) . 50 Bảng 4.8. Kết quả thống kê tăng trọng trung bình tuyệt đối của 3 lô (TN2) . 51 Bảng 4.9. Tăng trọng trung bình tuyệt đối của các lô qua cả 2 TN . 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY