Thông gió và giải pháp thiết kế hệ thống thông gió trong xưởng may

MỤC LỤC . Trang PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU 4 PHẦN 2: NỘI DUNG 5 CHưƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG GIÓ . 5 1. KHÁI NIỆM CHUNG 5 1.1 Không khí . 5 1.1.1 Khái niệm 5 1.1.2 Ảnh hưởng của không khí . 5 1.2 Thông gió . 6 1.2.1 Khái niệm 6 1.2.2 Mục đích thông gió 6 1.2.3 Tiêu chuẩn về thông gió của Việt Nam . 6 2. TÍNH TOÁN LưU LưỢNG THÔNG GIÓ 6 2.1 Lưu lượng thông gió khử khí – hơi nước độc . 6 2.2 Lưu lượng thông gió khử bụi . 7 2.3 Lưu lượng thông gió khử đồng thời nhiệt thừa và ẩm 7 2.4 Bội số trao đổi không khí . 7 3. PHÂN LOẠI THÔNG GIÓ . 8 3.1 Phân loại thông gió theo thời gian hoạt động 8 3.1.1 Thông gió định kì . 8 3.1.2 Thông gió thường xuyên . 8 3.2 Phân loại thông gió theo sơ đồ tổ chức 8 3.2.1 Thông gió chung 8 3.2.2 Thông gió cục bộ 9 3.3 Phân loại thông gió theo nguyên nhân gây ra sự trao đổi không khí . 9 3.3.1 Thông gió tự nhiên . 9 3.3.2 Thông gió cưỡng bức . 9 3.4 Thông gió phối hợp và hệ thống điều hòa không khí . 10 3.4.1 Thông gió phối hợp 10 3.4.2 Hệ thống điều hòa không khí 10 3.4.3 Thông gió tuần hoàn 11 CHưƠNG 2: THÔNG GIÓ TRONG XưỞNG CÔNG NGHIỆP . 11 1. NGUYÊN TẮC CĂN BẢN BỐ TRÍ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 11 2. THIẾT BỊ CHÍNH TRONG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ 11 2.1 Hệ thống hút . 11 2.2 Hệ thống thổi 12 2.3 Đặc điểm cấu tạo của các thiết bị chính . 12 2.3.1 Miệng thổi, miệng hút không khí 12 2.3.2 Đường ống dẫn khí 13 2.3.3 Bộ phận thu và thải không khí . 14 2.3.4 Buồng thông gió . 14 2.3.5 Các bộ phận điều chỉnh lưu lượng không khí 14 Thô ng gió & Giải pháp thiết kế hệ thố ng thông gió trong xưởng may Nhóm 24 -3- 3. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TRONG CÁC PHÂN XưỞNG CÔNG NGHIỆP 15 3.1 Phân xưởng nóng . 15 3.2 Phân xưởng ẩm ướt . 15 3.3 Phân xưởng tỏa khí và hơi độc 16 3.4 Phân xưởng tỏa bụi . 17 3.5 Phân xưởng hàn . 18 3.6 Phân xưởng cơ khí . 19 CHưƠNG 3: GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TRONG XưỞNG MAY 19 1. ĐẶC ĐIỂM MỐI TRưỜNG KHÔNG KHÍ TRONG XưỞNG MAY 19 2. BIỆN PHÁP THÔNG GIÓ .20 3. GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ TRONG CÁC PHÂN XưỞNG CẮT .24 3.1 Phân xưởng cắt . 24 3.2 Phân xưởng may 24 3.3 Phân xưởng hoàn tất 26 4. GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH THÔNG GIÓ HIỆN NAY . 26 4.1. Mô hình thông gió làm mát đoạn nhiệt áp suất dương 26 4.2 Một số mô hình thông gió sử dụng hiện nay . 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 PHỤ LỤC 31 PHẦN 3: LỜI KẾT 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY