Thiết kế cảng container cát lái mở rộng, cầu tàu số 1a

<p> MỤC LỤC CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN DỰ ÁN . 1 1. Căn cứ đồ án . 1 2. Nhiệm vụ đồ án 1 3. Vị trí địa lí- điều kệin tự nhiên-kinh tế xã hội . 2 3.1Giới thiệu khái quát vị trí công trình 2 3.2 Điều kiện tự nhiên 3 3.3 Địa chất công trình . 7 3.4 Địa chất công trình . 8 4.Kết luận 12 CHƯƠNG 2:TÍNH TOÁN QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH BẾN . 13 1.Thông số tính toán ban đầu 13 2.Chiều dài bến 13 3. Chiều rộng bến 13 4.Cao trình mặt bến . 14 5. Cao trình đáy bến 14 6.Chiều rộng bến 15 7.Sơ đô công nghệ bốc xếp . 16 8. Tính toán số lượng bến . 17 9. Phương thức bốc xếp vận chuyển hàng qua bến container 19 10.Khu đất của cảng . 19 10.1. Dung tích bãi chứa 20 10.2. Diện tích bãi chứa 20 22 11. Khu nước của cảng 11.1 Độ rộng luồng 21 11.2 Độ sâu luồng 22 25 11.3 Vũng quay vòng . 23 26 11.4 Vũng đợi tàu . 23 12. Số lượng thiết bị vận chuyển trong cảng 24 27 12.1 Cần trục chuyên dụng SSG . 24 12.2 Cần cẩu di động RTG 24 12.3 Số lượng xe ôtô cần dùng . 25 13. Bố trí mặt bằng cảng 25 13.1 Tổng mặt bằng cảng . 25 13.2 Phương án quy hoạch mặt bằng bến 27 CHƯƠNG 3:CÁC PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU . 31 1.Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kết cấu công trình 1.1 Điều kiện tự nhiên nơi xây dựng 1.2 Yêu cầu sử dụng 1.3 Điều kiện thi công 1.4 Điều kiện vật tư 2. Các dạng kết cấu của bến cầu tàu – pương án đề xuất 32 2.1 Các phương án kết cấu đề xuất . 2.2 Đánh giá 2 phương án kết cấu . CHƯƠNG 4:TẢI TRỌNG – TỔ HỢP TẢI TRỌNG – PHƯƠNG ÁN 1 . 33 1. Giới thiệu kết cáu phương án 1 33 2. Tải trọng tác dụng lên bến 33 2.1 Tải trọng bản thân 34 2.2 Tải trọng hàng hoá trên bến . 34 2.3 Tải trọng ôtô 34 2.4. Tải trọng cần trục chạy trên ray 35 37 2.5. Tải trọng xe nâng . 36 37 2.7. Tính toán do tàu tác động lên bến . 36 2.7.1 Tải do gió và dòng chảy tác động lên tàu 36 2.7.2 Tính toán lực va tàu . 38 2.7.3 Tính toán lực neo tàu . 40 3 Tính toán sức chịu tải cọc . 42 3.1 Số liệu về cọc bê tông ứng suất trước 43 3.2 Sức chịu tải của cọc cầu chính . 43 3.3 Chiều dài tính toán của cọc . 49 3.4. Xác định lực ngang tại đầu cọc 50 3.5 Xác định tải ácdụng lên khung ngang khung dọc 53 3.5.1. Tải trọng tác dụng lên khung dọc 53 3.5.2 Tải trọng tác dụng lên khug ngang 62 4. Tổ hợp tải trọng . 64 CHƯƠNG 5:TẢI TRỌNG – TỔ HỢP TẢI TRỌNG – PHƯƠNG ÁN 2 . 67 1. Giới thiệu kết cáu phương án 1 67 2. Tải trọng tác dụng lên bến 67 2.1 Tải trọng bản thân 68 2.2 Tải trọng hàng hoá trên bến . 68 2.3 Tải trọng ôtô 68 2.4. Tải trọng cần trục chạy trên ray 69 37 2.5. Tải trọng xe nâng . 69 37 2.7. Tính toán do tàu tác động lên bến . 69 2.7.1 Tải do gió và dòng chảy tác động lên tàu 69 2.7.2 Tính toán lực va tàu . 71 2.7.3 Tính toán lực neo tàu . 73 3 Tính toán sức chịu tải cọc . 75 3 Tính toán sức chịu tải cọc . 76 3.1 Số liệu về cọc bê tông ứng suất trước 76 3.2 Sức chịu tải của cọc cầu chính . 76 3.3 Chiều dài tính toán của cọc . 82 3.4. Xác định lực ngang tại đầu cọc 84 3.5 Xác định tải ácdụng lên khung ngang khung dọc 92 3.5.1. Tải trọng tác dụng lên khung dọc 96 3.5.2 Tải trọng tác dụng lên khug ngang 99 4. Tổ hợp tải trọng . 99 CHƯƠNG 6:TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG CẦU DẪN . 100 1. Giới thiệu kết cấu cầu dẫn 2. Tính toán khung dọc 100 2.1 Mặt cắt ngang cầu dẫn 101 2.2 Sức chịu tải và chiều dài tính toán cọc BTULT D=600 . 102 2.2.1 Sức chịu tải theo vật liệu . 102 2.2.2 Sức chịu tải theo đất nền 102 2.2.3 Chiều dài chịu uốn của cọc 102 2.2.4 Chiều dài chịu nén của cọc . 103 2.2.5 Tải trọng và tổ hợp tải trọng . 103 2.2.5.1 Tải trọng tác động lên khung ngang 103 2.2.5.2 Tải trọng tác động lên khung dọc . 104 2.2.5.3 Tổ hợp tải trọng 104 CHƯƠNG 7:THIẾT KẾ KĨ THUẬT PHƯƠNG ÁN CHỌN 105 1. Số liệu ban đầu . 105 1.1 Đặc trưng vật liệu . 105 1.2 Tính cốt thép theo trạng thái giới hạn 1 105 1.3 Tính cốt thép theo trạng thái giới hạn ll 106 1.4 Kết quả tính toán 107 2. Tính cốt thép bản sàn . 108 2.1 Số liệu ban đầu . 108 2.2 Kết quả tính BTCT bản 108 3. Tính toán cốt thép cho dầm dọc 111 3.1. Tính toán cốt thép cho dầm dọc dưới ray . 111 3.1.1 Tính toán cốt thép . 111 3.1.2 Kiểm tra kích thước tiết diện: 112 3.2. Tính toán cốt thép cho dầm dọc dưới ray . 114 3.2.1 Tính toán cốt thép . 114 3.2.2 Kiểm tra kích thước tiết diện: 115 3.2.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện nghiêng: . 116 4. Tính toán cốt thép cho dầm ngang: . 118 4.1 Tính toán cốt thép dầm ngang: 118 4.2 Kiểm tra kích thước tiết diện: . 119 4.3 Kiểm tra khả năng chịu lực của tiết diện nghiêng: 120 5. Tính toán cốt thép cho cầu dẫn: 121 5.1 Tính cốt thép cho bản cầu dẫn: . 121 5.2 Tính toán cốt thép cho dầm dọc cầu dẫn: 127 5.3 Tính toán cốt thép cho dầm ngang cầu dẫn: . 128 6. Cốt thép trong cọc và cốt thép trong trụ va: . 133 6.1 Cốt thép trong cọc: . 133 6.2 Cốt thép trong trụ va: 133 7. Các chi tiết khác . 133 7.1 Cầu thang . 133 7.2 Gờ chắn xe . 133 7.3 Bích neo 134 7.4 Đệm tàu . 134 CHƯƠNG 8:TRÌNH TỰ VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG 142 1.Các bươc thi công cơ bản 142 2.Chi tiết từng công tác . 143 2.1.Dọn chướng ngại vật,nạo vét khu bến và bố trí mặt bằng thi công . 142 2.2.Đóng cọc . 142 2.3.Công tác cốppha,cốt thép và đổ bêtông 150 2.4 Hoàn thiện 152 3.Lưu ý khi thi công . 152 Tài liệu gồm có Bản thuyết minh Word + Bản vẽ AutoCAD + Sap + Bản số liệu excel </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY