Tạo dòng và biểu hiện gene mã hóa interferon alpha 2b của người trên hệ thống pichia pastoris

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ Mở đầu Chương_1: Tổng quan tài liệu Chương_2: Vật liệu và phương pháp Chương_3: Kết quả và biện luận Chương_4: Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo MụC LụC TRANG MụC LụC . i DANH MụC CÁC KÝ HIEU VÀ CH VIÊT TAT iii DANH MụC CÁC BNG iv DANH MụC CÁC HÌNH VE . v Mở đÂU 1 Chương I TổNG QUAN TÀI LIỆU . 2 I.1. INTERFERON 2 I.1.1. Các dạng Interferon . 2 I.1.2. Cơ chê hoạt động của Interferon 4 I.1.3. Các ứng dụng của Interferon . 6 I.1.4. Tình hình nghiên cứu Interferon hiện nay 8 I.2. HỆ THỐNG BIỂU HIỆN PICHIA PASTORIS 8 I.2.1. Các hệ thống biểu hien Interferon alpha 2b . 8 I.2.2. Ưu nhược điểm của hệ thống biểu hiện Pichia pastoris . 10 Chương II VậT LIệUVÀ PHƯƠNG PHÁP . 12 II.1. VậT LIệU 12 II.1.1. Dụng cụ và thiết bị 12 II.1.2. Hóa chât và môi trường . 13 II.1.3. Nguyên vật liệu . 15 II.2. PHƯƠNG PHÁP . 20 II.2.1. Tách chiêt DNA người tong sô bang Chelex 20 II.2.2. Phương pháp PCR (dùng đe khuêch đi đon gene mc tiêu và kiem tra khuan lc mang gene mc tiêu) 20 II.2.3. Phương pháp tinh sạch DNA từ gel agarose . 21 II.2.4. Phương pháp đien biên np cho E. coli 21 II.2.5. Phương pháp củat DNA bang enzyme củat gii hn 22 II.2.6. Phương pháp nôi DNA bang enzyme T4 ligase 22 II.2.7. Phương pháp tách chiêt plasmid t tê bào E. coli . 23 II.2.8. Phương pháp đien biên np cho Pichia pastoris . 23 II.2.9. Phương pháp lai khuan lc . 24 II.2.10. Phương pháp lên men Pichia pastoris 24 II.2.11. Phương pháp Bradford dùng đe đo hàm lưng protein . 25 II.2.12. Phương pháp đien di SDS-PAGE 25 II.2.13. Phương pháp Western blot . 27 Chương III KÊT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN . 28 III.1. TẠO DÒNG ESCHERICHIA COLI MANG GENE Mà HÓA CHO INTERFERON ALPHA 2B CỦA NGƯỜI 28 III.1.1. Tổng hợp gene mã hóa cho Interferon alpha 2b của người . 28 III.1.2. Tạo dòng Escherichia coli DH5α mang vector nhân dòng gene mã hóa Interferon alpha 2b của người 30 III.2. TẠO DÒNG PICHIA PASTORIS BIểU HIệN INTERFERON ALPHA 2B CủA NGƯỜI . 34 III.2.1. Tạo dòng Escherichia coli DH5α mang vector biểu hiện Interferon alpha 2b của người 34 III.2.2. To dòng Pichia pastoris có khả" năng biểu hiện Interferon alpha 2b của người 37 III.3. BIểU HIệN INTERFERON ALPHA 2B CủA NGƯỜI . 38 Chương IV KÊT LUAN VÀ KIÊN NGH . 43 IV.1. Kêt luan 43 IV.2. Kiên ngh 43 TÀI LIEU THAM KHO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY