Sự thay đổi hàm lượng flavonoid trong lá của cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) theo các giai đoạn phát triển

SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG FLAVONOID TRONG LÁ CỦA CÂY CHÙM NGÂY (Moringa oleifera Lam.) THEO CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Lời mở đầu Danh mục Chương_ 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu -Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả Chương_ 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo MỤC LỤC Trang Danh mục ảnh Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục chữ viết tắc MỞ ĐẦU Chương 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÂY CHÙM NGÂY 1.1.1. Giới thiệu chung 1.1.2. Vị trí phân loại 1.1.3. Đặc điểm sinh học của cây Chùm ngây 1.2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY CHÙM NGÂY 1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CÂY CHÙM NGÂY 1.3.1. Nghiên cứu về trồng trọt và thu háiuôi cấy in-vitro 1.3.2. Nghiên cứu về n 1.4. CÔNG DỤNG CỦA CÂY CHÙM NGÂ 1.4.1. Công dụng trong thực phẩm 1.4.2. Công dụng trong xử lý nước 1.4.3. Công dụng trong y dược học 1.5. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HỢP CHẤT THỨ CẤP FLAVONOID 1.5.1. Giới thiệu chung về hợp chất thứ cấp 1.5.2. Hợp chất flavonoid và quercetin 1.5.3. Định tính và định lượng flavonoid 1.5.4. Quá trình sinh tổng hợp và chuyển hoá flavonoid trong thực vật 1.5.5. Sự phân bố flavonoid trong thực vật 1.5.6. Tác dụng sinh học của flavonoid Chương 2.VẬT LIỆU-PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Khảo sát thực vật học 2.2.1.1. Thu mẫu, mô tả đặc điểm hình thái 2.2.1.2. Mô tả đặc điểm giải phẫu 2.2.1.3. Xác định tên khoa học. 2.2.2. Khảo sát vài đặc tính sinh lý của lá cây Chùm ngây ở 3 giai đoạn tăng trưởng, ra hoa, có trái non 2.2.2.1. Khảo sát CĐQH của lá 2.2.2.2. Khảo sát trọng lượng khô/trọng lượng tươi 2.2.2.3. Khảo sát hoạt tính chất ĐHSTTV nội sinh 2.2.3. Phân tích sơ bộ thành phần hoá thực vật trong lá cây Chùm ngây 2.2.4. Khảo sát hàm lượng flavonoid toàn phần trong lá cây Chùm ngây 2.2.4.1. Khảo sát hàm lượng flavonoid theo vị trí lá 2.2.4.2. Khảo sát hàm lượng flavonoid toàn phần trong lá của cây ở 3 giai đoạn tăng trưởng, ra hoa, có trái non 2.2.5. Nuôi cấy tạo mô sẹo 2.2.5.1. Thử nghiệm khử trùng mẫu 2.2.5.2. Tạo cây con in-vitro 2.2.5.3. Khảo sát khả năng tạo sẹo 2.2.5.4. Khảo sát đặc điểm hình thái cấu trúc mô sẹo theo thời gian 2.2.5.5. Khảo sát sự tăng trưởng của mô sẹo theo thời gian 2.2.5.6. Khảo sát hàm lượng flavonoid trong mô sẹo lá 2.2.6. Phân tích flavonoid 2.2.6.1. Xác định độ ẩm 2.2.6.2. Định tính flavonoid 2.2.6.3. Định lượng flavonoid toàn phần bằng phương pháp UV-Vis 2.2.7. Xử lý số liệu thống kê Chương 3. KẾT QUẢ 3.1. KẾT QUẢ 3.1.1. Khảo sát thực vật học học 3.1.1.1. Đặc điểm hình thái 3.1.1.2. Đặc điểm cấu tạo giải phẫu thực vật 3.1.1.3. Xác định tên khoa học cây Chùm ngây 3.1.2. Khảo sát vài đặc tính sinh lý của lá cây Chùm ngây ở 3 giai đoạn tăng trưởng, ra hoa, có trái non 3.1.2.1. Xác định lá chức năng 3.1.2.2. Khảo sát cường độ quang hợp của lá cây Chùm ngây ở 3 giai đoạn tăng trưởng, ra hoa, có trái non 3.1.2.3. Khảo sát trọng lượng khô/trọng lượng tươi 3.1.2.4. Khảo sát hoạt tính chất ĐHSTTV nội sinh 3.1.3. Phân tích sơ bộ thành phần hoá thực vật của lá Chùm ngây 3.1.4. Khảo sát hàm lượng flavonoid toàn phần trong lá cây Chùm ngây 3.1.4.1. Khảo sát hàm lượng flavonoid toàn phần theo từng vị trí của lá 3.1.4.2. Khảo sát hàm lượng flavonoid toàn phần trong lá của cây ở 3 giai đoạn phát triển 3.1.5. Nuôi cấy tạo mô sẹo 3.1.5.1. Thử nghiệm khử trùng mẫu 3.1.5.2. Tạo cây con in-vitro 3.1.5.3. Khảo sát sự tạo sẹo 3.1.5.4. Khảo sát đặc điểm hình thái và giải phẫu mô sẹo 3.1.5.5. Khảo sát sự tăng trưởng của mô sẹo theo thời gian 3.1.5.6. Khảo sát hàm lượng flavonoid trong sẹo lá theo thời gian 3.2. THẢO LUẬN 3.2.1. Khảo sát thực vật học và xác định tên khoa học của cây Chùm ngây 3.2.2. Đặc tính sinh lý của lá cây Chùm ngây 3.2.3.Sơ bộ thành phần hoá thực vật của lá cây Chùm ngây 3.2.4. Sự thay đổi hàm lượng flavonoid trong từng vị trí trên lá cây Chùm ngây 3.2.5. Sự thay đổi hàm lượng flavonoid toàn phần trong lá ở 3 giai đoạn tăng trưởng, ra hoa, có trái non 3.2.6. Tạo mô sẹo, khảo sát hàm lượng flavonoid trong mô sẹo Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1. KẾT LUẬN 4.2. ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY