Quản Trị Bán Hàng - Phân tích sản phẩm

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU4 1. Mục tiêu và ý nghĩa của việc phân tích sản phẩm 1.1.Mục tiêu của việc phân tích sản phẩm5 1.2. Ý nghĩa của việc phân tích sản phẩm5 2. Phân tích sản phẩm 2.1. Khái niệm về sản phẩm5 2.1.1. Sản phẩm hữu hình. 5 2.1.2.Sản phẩm vô hình. 6 2.1.2.1. Khái niệm . 6 2.1.2.2. Một số cách phân loại khác . 6 2.2.Các thành phần tạo nên sản phẩm7 2.2.1. Lợi ích cốt lõi7 2.2.2. Sản phẩm cơ bản. 8 2.2.3. Sản phẩm mong đợi 10 2.2.4. Sản phẩm công thêm 10 2.2.5. Sản phẩm tiềm năng . 11 2.3.Danh mục sản phẩm kinh doanh. 11 2.3.1. Danh mục sản phẩm kinh doanh hữu hình. 11 2.3.2. Danh mục sản phẩm kinh doanh vô hình. 12 2.4.Phân tích và chọn lựa sản phẩm kinh doanh chiến lược. 16 2.4.1.Strengths- Điểm mạnh. 16 2.4.2.Weaknesses - Điểm yếu. 16 2.4.3. Opportunities - Cơ hội . 17 2.4.4. Threats - Nguy cơ . 17 3. Thiết lập ma trận danh mục kinh doanh (BCG matrix) 3.1.Lược sử hình thành của BCG18 3.2.Ma trận danh mục kinh doanh - "Growth-share matrix" - “BCG matrix”. 18 3.2.1.Khái niệm18 3.2.2.Biểu đồ. 19 3.2.3. Các bước xây dựng "BCG matrix" 20 3.2.4. Các chiến lược rút ra từ "BCG matrix" 21 3.3.Ưu và nhược điểm của “BCG matrix”. 21 3.3.1.Ưu điểm21 3.3.2.Nhược điểm22 KẾT LUẬN23 DANH MỤC THAM KHẢO23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY