Quan điểm của VI Lênin về giữ chính quyền và sự vận dụng của đảng ta vào điều kiện cách mạng Việt Nam hiện nay

QUAN ĐIỂM CỦA V.I. LÊNIN VỀ GIỮ CHÍNH QUYỀN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA VÀO ĐIỀU KIỆN CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY VLADIMIR ILYICH LENIN’S POINT OF VIEW IN MAINTAINING THE OVERNMENT AND THE APPLICATION OF CPV IN THE PRESENT CONDITIONS OF REVOLUTION SVTH: Nguyễn Duy Quí Lớp 06 SGC Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm GVHD: PGS.TS. Lê Hữu Ái Khoa Lí luận chính trị Trường Đại học kinh tế TÓM TẮT Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phát biểu: “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”, ngày nay đất nước ta đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh ấy, hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai mạnh mẽ cuộc đấu tranh ý thức hệ nhằm bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ABSTRACT Following the way of the October Revolution , President Ho Chi Minh once said: “ If we want to save our country and liberate our people, there’s no other way than the way of proletarian revolution”. Today, Vietnam is carrying out industrialization and modernization, the socialism- oriented market economy is developing. In this context, more than any other time, we need to be well aware of the meanings and the importance of the October Revoluition for the revolution of Vietnam. Basing on this, we need to continue the implementation of ideology struggle to protect the leadership of CPV, the State, Marxism-Leninism and Ho Chi Minh ideology. 1. MỞ ĐẦU V.I.Lênin là một nhà tư tưởng lỗi lạc, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Lênin đã in đậm dấu ấn trên toàn bộ lịch sử nhân loại ở thế kỷ XX, song những di sản tinh thần của Người vẫn tỏa sáng ở thế kỷ XXI. Lênin đã để lại cho nhân loại cả một kho tàng lí luận đồ sộ mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa khai thác hết. Trong đó quan điểm về giữ chính quyền cách mạng thể hiện qua các tác phẩm, bài viết trong giai đoạn từ 1917 đến 1924. Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phát biểu “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản” [17, tr 314], ngày nay đất nước ta đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh ấy, hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Cách mạng Tháng Mười đối với cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, tiếp tục triển khai mạnh mẽ cuộc đấu tranh ý thức hệ nhằm bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, kiên quyết bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận đi tới xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; vạch trần các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta; giáo dục ý thức kiên định lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng và nhân dân ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Với nhận định bước đầu như vậy tôi chọn đề tài “Quan điểm của V.I.Lênin về giữ chính quyền và sự vận dụng của Đảng ta vào điều kiện cách mạng Việt Nam hiện nay”, làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY