Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Thế giới đã trải qua hai cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất và lần thứ hai. Hai cuộc các mạng khoa học kỹ thuật đã tạo nên nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, chinh trị và xã hội như công nghệ thông tin , công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới .Mà tất cả các quốc gia có thu và vận dụng nó vào đất nước mình đua đất nước minh trở thành một cường quốc trong khu vực và trên thế giới. Việt nam đang trong thời kỳ quá độ lên CNXH ,nền kinh tế vẫn còn ở trong trình độ thấp, chịu ảnh hưởng của nền kinh tế phong kiến kéo dài, nông nghiệp vẫn chủ yếu là trông lúa. Nền công nghiệp chua có đong góp nhiều cho nền kinh tế .Do đó muốn đưa nước ta trở thành một cương quốc kinh tế sánh ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới thì quá trình công nghiệp hoá lá một tất yếu khách quan. Chính tầm quan trọng củaCNH-HĐH to lớn như vậy là lý do mà . Mục lục A-ĐẶT VẤN ĐỀ B-NỘI DUNG I.Cơ sở của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 1.Cơ sở lý luận của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 2.Cơ sở thực tiễn của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá. II. Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta. 1.Khái niệm 2.Tính tất yếu khách quan III. Nội dung của công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam . 1. Những nội dung cơ bản của CNH-HDH trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) Việt Nam. 2. Những nội dung cụ thể của công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta trong những năm trước mắt IV. Những tiền đề thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá hiện hoá 1.Huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả . 2. Đào tạo nguồn nhân lực 3. Phát triển khoa học và công nghệ 4. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại 5.Tăng cường sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY