Phát hiện virus DTH dựa trên đoạn gen NS5B

MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Bìa i Trang tựa . ii Lời cảm tạ . iii Tóm tắt khóa luận . iv Summary v Mục lục . vi Danh sách các chữ viết tắt viii Danh sách các bảng ix Danh sách các hình và biểu đồ .x Chương 1. MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu và yêu cầu .2 1.2.1. Mục tiêu .2 1.2.2. Yêu cầu .2 Chương 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1. Bệnh DTH 3 2.2. Một số bệnh tích đặc trưng của bệnh DTH 5 2.2.1. DTH điển hình 5 2.2.2. DTH không điển hình 6 2.3. Cấu trúc bộ gen virus DTH 6 2.4. Một số phương pháp chẩn đoán trong phòng thí nghiệm 9 2.5. Sơ lược các nghiên cứu liên quan 15 Chương 3. NỘI DUNG VÀ PHưƠNG PHÁP TIẾN HÀNH .17 3.1. Thời gian và địa điểm 17 3.1.1. Thời gian 17 3.1.2. Địa điểm .17 3.2. Nội dung nghiên cứu 17 3.3. Vật liệu và hóa chất 17 3.3.1. Vật liệu nghiên cứu 17 3.3.2. Hóa chất .17 3.4. Bố trí thí nghiệm 19 3.5. Phương pháp tiến hành .21 3.5.1. Thu thập mẫu bệnh phẩm .21 3.5.2. Ly trích RNA tổng số .21 3.5.3. Phản ứng RT-PCR 24 Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1. Kết tủa RNA ở các nồng độ LiCl khác nhau .27 4.2. Thay đổi nồng độ Taq trong phản ứng .28 4.3. So sánh tỉ số OD của ELISA với kết quả RT-PCR 30 4.4. Mối liên hệ giữa kết quả RT-PCR với đặc điểm bệnh tích 32 Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .34 5.1. Kết luận 34 5.2. Đề nghị .34 TÀI LIỆU THAM KHẢO .35 Tài liệu tiếng Việt .35 Tài liệu tiếng Anh .36 PHỤ LỤC 38 DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3. 1: Thành phần phản ứng RT-PCR 25 Bảng 4. 1: Tỉ số OD và hàm lượng RNA ở các nồng độ LiCl .27 Bảng 4. 2: Kết quả RT-PCR ở 2 nồng độ Taq. 29 Bảng 4. 3: Tỉ số OD của ELISA và kết quả RT-PCR 30 Bảng 4. 4: So sánh các mức OD của ELISA và RT-PCR 31 Bảng 4. 5: Đặc điểm bệnh tích các mẫu RT-PCR dương tính và âm tính .32 DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 2. 1: Cấu trúc bộ gen Pestivirus 7 Hình 2. 2: Phản ứng RT-PCR 12 Hình 4. 1: Sản phẩm RT-PCR của mẫu kết tủa ở các nồng độ LiCl 28 Hình 4. 2: Sản phẩm RT-PCR ở 2 nồng độ Taq 29 Hình 4. 3: Kết quả sản phẩm RT-PCR các mẫu bệnh phẩm . 33 Biểu đồ 4. 1: Tỉ số OD và hàm lượng RNA ở các nồng độ LiCl .27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY