Phân tích và lựa chọn thuật toán thiết kế kết cấu tàu vỏ thép theo yêu cầu của Quy phạm Việt nam

<p> MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .1 CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 3 1.1. TỔNG QUAN 3 1.2. TÌM HIỂU KHÁI QUÁT VỀ THUẬT TOÁN 4 1.2.1. Khái niệm thuật toán .4 1.2.2. Những đặc trưng cơ bản của thuật toán .6 1.2.3. Phân loại thuật toán 6 1.3. KHÁI QUÁT VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU TÀU .7 1.3.1. Các phương pháp thiết kế kết cấu thân tàu 7 1.3.2. Những yêu cầu chủ yếu đối với thiết kế kết cấu thân tàu .9 1.3.3. Thực trạng công tác tính toán thiết kế kết cấu thân tàu ở Việt Nam .10 1.4. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP VÀ GIỚI HẠN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .10 1.4.1. Mục tiêu .10 1.4.2. Phương pháp nghiên cứu 11 1.4.3. Giới hạn nội dung .11 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12 2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC THUẬT TOÁN .12 2.2. ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU THÂN TÀU 14 2.2.1. Đặc điểm chung 14 2.2.2. Đặc điểm, vai trò của các bộ phận kết cấu trong đảm bảo độ bền thân tàu .14 2.2.3. Các hệ thống kết cấu thân tàu .16 2.2.4. Nguyên tắc lựa chọn hệ thống kết cấu .17 2.2.5. Phân tích các hệ thống kết cấu 18 2.3. YÊU CẦU CỦA QUY PHAM VIỆT NAM VỚI VIỆC THIẾT KẾ KẾT CẤU TÀU VỎ THÉP .20 2.3.1. Vật liệu thép dùng trong đóng tàu .20 2.3.2. Kích thước, quy cách bố trí kết cấu .24 2.4. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN KÍCH THỨỚC KẾT CẤU TÀU VỎ THÉP THEO QUY PHẠM 26 2.4.1. Giới thiệu về Quy phạm Việt Nam 26 2.4.2. Cơ sở lý thuyết của các công thức tính kích thước kết cấu trong Quy phạm 27 2.4.3. Một số điểm quan trọng cần lưu ý khi phân tích kết quả tính toán .38 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN THUẬT TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU TÀU VỎ THÉP THEO YÊU CẦU CỦA QUY PHẠM 42 3.1. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO 42 3.1.1. Yêu cầu về vật liệu .42 3.1.2. Dữ liệu về cấu hình tàu .43 3.1.3. Các công thức tính kích thước và quy cách bố trí kết cấu tàu vỏ thép theo Quy phạm Việt Nam 2003 – TCVN 6259 .43 3.1.4. Yêu cầu về đảm bảo độ bền kết cấu thân tàu .60 3.2. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN THUẬT TOÁN THIẾT KẾ KẾT CẤU TÀU VỎ THÉP THEO YÊU CẦU CỦA QUY PHẠM VIỆT NAM .61 3.2.1. Phân tích công thức tính các kết cấu cơ bản 61 3.2.2. Thuật toán 1 3.2.3. Thuật toán 2 3.2.4. Thuật toán 3 . 3.3. HƯỚNG ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀO LẬP TRÌNH . .71 3.3.1. Chương trình Pascal . .71 3.3.2. Chương trình C++ .72 3.3.3. Chương trình Visua Basic. 74 CHƯƠNG IV: THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN . 76 4.1. THẢO LUÂN KẾT QUẢ 76 4.2. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO .79 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY