Phân tích tăng trưởng kinh tế của thành phố Đà Nẵng từ 1997 - 2006

<p> MỤC LỤC Chương mở đầu 1 1.Đặt vấn đề 1 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài 3 3.Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3 4.Phương pháp nghiên cứu 3 5. Điểm mới của đề tài 4 6. Nội dung nghiên cứu 4 Chương I: Tổng quan về khung lý thuyết 5 1.1. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 5 1.1.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế 6 1.1.1.1.Đo lường tăng trưởng kinh tế 5 1.1.1.1.1.Các chỉ tiêu tổng quát 5 1.1.1.1.2.Các công thức đo lường tăng trưởng kinh tế 5 1.1.2. Khái niệm chất lượng tăng trưởng kinh tế 6 1.1.2.1. Các thước đo chất lượng tăng trưởng kinh tế 6 1.1.2.2.Các chỉ tiêu thống kê phản ảnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 6 1.1.2.3.Các chỉ tiêu thống kê phản ánh hiệu quả kinh tế 7 a.Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động-năng suất lao động 7 b.Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn 7 c.Tốc độ tăng TFP và tỷ trọng đóng góp của TFP 7 1.1.2.4.Chỉ tiêu phản ánh năng lực cạnh tranh của địa phương 7 1.1.3.Các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế 8 1.1.4.Ý nghĩa của phân tích tăng trưởng 9 1.2. KHUNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH 9 1.2.1. Mô hình Harrod-Domar 10 1.2.2. Mô hình Solow 10 1.2.2.1.Vốn và tăng trưởng kinh tế 11 1.2.2.2. Sự gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế 16 1.2.2.3. Tiến bộ công nghệ và tăng trưởng kinh tế 18 1.2.2.4. Mức độ giải thích tăng trưởng và ý nghĩa chính sách của mô hình này 21 1.2.2.5. Hạch toán tăng trưởng kinh tế 22 1.2.3. Hàm sản xuất 23 1.2.4. Thể chế và tăng trưởng kinh tế 24 1.2.5. Liên kết vùng và tăng trưởng kinh tế 25 Kết luận Chương I 25 Chương II: Phân tích tăng trưởng kinh tế của TP Đà nẵng từ 1997-2006 27 2.1. Đánh giá chung các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2006 27 2.2. Đóng góp của lao động đối với tăng trưởng kinh tế 30 2.3.Đóng góp của vốn đối với tăng trưởng kinh tế 35 2.4.Đóng góp của TFP đối với tăng trưởng kinh tế 43 2.5. Tác động của thể chế đến tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1997-2006 44 2.5.1.Tác động của các chính sách vĩ mô cấp Trung ương 44 2.5.2. Tác động của các chính sách của chính quyền địa phương 46 2.6. Thực trạng liên kết vùng trong liên kết vùng trọng điểm Miền Trung 51 2.6.1.Tổng quan tình hình kinh tế của KVTĐMT 51 2.6.2.Tình hình liên kết vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung 52 2.7. Đánh giá tình hình tăng trưởng kinh tế TP Đà nẵng từ 1997-2006 55 2.7.1.Thành tựu trong tăng trưởng kinh tế thành phố Đà nẵng từ 1997-2006 55 2.7.2.Hạn chế trong quá trình tăng trưởng kinh tế thành phố Đà nẵng từ 1997-2006 57 Kết luận chương II 60 Chương III. Gợi ý các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP Đà nẵng trong dài hạn 61 3.1.Quan điểm về chính sách tăng trưởng kinh tế TP Đà nẵng trong dài hạn 61 3.2.Một số gợi ý chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn 61 3.2.1. Chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài 61 3.2.2. Chính sách phát triển khối dân doanh 66 3.2.3. Chính sách về lao động 69 3.2.4.Giải pháp về chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng 70 3.2.5. Giải pháp về liên kết vùng 71 Kết luận chương 3 73 Kết luận chung 75 CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN -ĐTNN : Đầu tư nước ngoài -DNVVN : Doanh nghiệp vừa và nhỏ -CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - hiện đại hóa -UBND : Ủy ban nhân dân -UB : Ủy ban -TP : Thành phố -ODA : Hỗ trợ phát triển chính thức -KCN : Khu công nghiệp -KCX : Khu chế xuất -KKT : Khu kinh tế -KVKTTĐ : Khu vực kinh tế trọng điểm -VKTTĐMT : Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung -VKTTĐMB : Vùng kinh tế trọng điểm Miền Bắc -VKTTĐMN : Vùng kinh tế trọng điểm Miền Nam -DN FDI : Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài -DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước -DN NQD : Doanh nghiệp ngoài quốc doanh -XNK : Xuất nhập khẩu -XK : Xuất khẩu -NK : Nhập khẩu -GT SXCN : Giá trị sản xuất công nghiệp -GT N-L-TS : Giá trị nông lâm thủy sản -NSNN : Ngân sách Nhà nước -KBNN : Kho bạc nhà nước -GDP : Tổng sản phẩm nội địa -VĐTPT : Vốn đầu tư phát triển -LLLĐ : Lực lượng lao động -TFP : Tổng năng suất các nhân tố -VCCI : Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam -TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh -QĐ : Quyết định DANH MỤC BẢNG BIỂU-HÌNH VẼ *Bảng biểu: -Bảng 1: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2001-2005 -Bảng 2: Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của các tỉnh KVKTTĐMT -Bảng 3 : Tốc độ tăng trưởng của GDP, L, K theo giá cố định năm 94 -Bảng 4 : Đóng góp của lao động, vốn, hiệu quả kinh tế vào GDP Đà nẵng từ 1997-2006 -Bảng 5 : Cơ cấu lao động trong các khu vực kinh tế -Bảng 6 : Trình độ lực lượng lao động thành phố giai đoạn 1997-2006 -Bảng 7 : Cơ cấu vốn đầu tư phân theo khu vực kinh tế -Bảng 8 : Số dự án FDI được cấp giấy phép và thực hiện vốn trong 10 năm -Bảng 9 : Tỷ trọng đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế -Bảng 10 : Hệ số đầu tư của TP Đà nẵng giai đoạn 1997-2006 -Bảng 11 : Hệ số đầu tư từng khu vực giai đoạn 1997-2006 -Bảng 12 : Giá trị và tốc độ tăng năng suất lao động giai đoạn 1997-2006 -Bảng 13 : Số lượng doanh nghiệp từ 1997-2006 -Bảng 14 : Tổng chi đầu tư XDCB trong Tổng chi ngân sách địa phương -Bảng 15 : PCI của Thành phố Đà Nẵng trong 3 năm 2005-2007 -Bảng 16 : Một số chỉ tiêu cơ bản của 3 KVKTTĐ -Bảng 17 : Tốc độ tăng trưởng GDP Đà nẵng và 1 số tỉnh thành lớn trong cả nước -Bảng 18 : GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) -Bảng 19 : Cơ cấu kinh tế của TP Đà nẵng *Hình vẽ: -Hình 1 :Đóng góp của các yếu tố vào tăng trưởng GDP TP. Đà nẵng giai đoạn 1997-2006 -Hình 2 : Tỷ trọng và xu hướng lao động tham gia vào các khu vực kinh tế -Hình 3 : Tốc độ tăng lao động trong các khu vực kinh tế -Hình 4 : Xu hướng gia tăng số LĐ phân theo trình độ -Hình 5 : Mức độ đóng góp vốn của các khu vực kinh tế -Hình 6 : Tỷ trọng các doanh nghiệp phân theo qui mô vốn -Hình 7 : Tỷ trọng đóng góp vào GDP của các thành phần kinh tế -Hình 8 : Xu hướng thay đổi hệ số đầu tư từng khu vực giai đoạn 1997-2006 -Hình 9 : Tỷ lệ khách du lịch tại TP Đà Nẵng từ 2000-2005 -Hình 10: Tuyến hành lang Đông Tây </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY