Phân lập vi khuẩn bacillus subtilis từ đất và khảo sát tính đối kháng với vi khuẩn e. Coli gây bệnh tiêu chảy trên heo

MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG Lời cảm tạ iii Tóm tắt . iv Abstract v Mục lục .vi Danh sách các chữ viết tắt ix Danh sách các hình . x Danh sách các bảng xi Danh sách các biểu đồ xi Chương 1 1 PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU .2 1.2.1. Mục đích 2 1.2.2. Yêu cầu 2 Chương 2 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. Sơ lược về E. coli 3 2.1.1. Nhắc lại về E. coli: .3 2.1.2. Đặc điểm E. coli .4 2.1.2.1. Tính chất vật lý, hóa học .4 2.1.2.2. Sức đề kháng .4 2.1.2.3. Cấu tạo kháng nguyên .4 2.1.2.4. Các chất do E. coli tổng hợp nên 6 2.1.2.5. Đặc tính gây bệnh .7 2.1.2.6. Các E. coli gây bệnh .8 2.1.2.7. Khả năng gây bệnh .9 2.1.2.8. Cơ chế phòng vệ của vật chủ đối với E. coli 10 2.1.2.9. Kiểm soát dich bệnh do E. coli . 11 2.2. Sơ lược về B. subtilis 11 2.2.1. Lịch sử phát hiện 11 2.2.2. Tìm hiểu về vi khuẩn Bacillus subtilis . 12 2.2.2.1. Đặc điểm phân loại . 12 2.2.2.2. Đặc điểm phân bố . 12 2.2.2.3. Đặc điểm hình thái 12 2.2.2.4. Đặc điểm sinh hóa . 14 2.2.2.5. Khả năng tạo bào tử 14 2.2.2.6. Các chất kháng sinh do B. subtilis tổng hợp . 15 2.2.2.7. Tính đối kháng của Bacillus subtilis . 16 2.2.2.8. Độc tính của Bacillus subtilis . 17 2.2.2.9. Một số phương pháp nghiên cứu tính đối kháng của Bacillus subtilis và vi sinh vật gây bệnh . 18 2.2.2.10. Một số nghiên cứu ứng dụng của Bacillus subtilis 20 2.2.3. Tình hình nghiên cứu về tác dụng đối kháng với bệnh tiêu chảy do E.coli của Bacillus subtilis 21 Chương 3 23 VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 23 3.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 23 3.2. VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM .23 3.2.1. Đối tượng khảo sát .23 3.2.2. Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm 23 3.2.3. Môi trường nuôi cấy 23 3.2.4. Hóa chất .24 3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .24 3.4. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.4.1. Phân lập vi khuẩn B. subtilis từ đất 24 3.4.1.1. Cách lấy mẫu 24 3.4.1.2. Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis .25 3.4.1.2.1 Lựa chọn khuẩn lạc .26 3.4.1.2.2 Kiểm tra đặc điểm sinh hóa 26 3.4.2. Đánh giá khả năng đối kháng của Bacillus subtilis và E. coli .26 3.4.2.1. Thí nghiệm 1: Thử đối kháng với E. coli trên môi trường thạch TSA .26 3.4.2.2. Thí nghiệm 2:Khảo sát tính đối kháng từ dịch ly tâm của Bacillus subtilis và dịch khuẩn E. coli 27 3.4.2.3. Thí nghiệm 3: Khảo sát tính đối kháng của B. subtilis với nhiều nồng độ E. coli khác nhau trên môi trường TSB 27 3.4.2.4. Thí nghiệm 4: Thử nghiệm khả năng đối kháng của 1 chủng B. subtilis và E. coli O157:H7 (chủng EDL 933) trên chuột bạch. .27 3.4.3. CHỈ TIÊU THEO DÕI VÀ PHưƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 28 3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu .29 Chương 4 30 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .30 4.1. Kết quả phân lập B. subtilis trong đất .30 4.2. Kết quả đối kháng trực tiếp giữa B. subtilis và E. coli trên môi trường TSA .32 4.3. Kết quả đối kháng giữa dịch ly tâm canh khuẩn B. subtilis nuôi cấy trong 24 0 giờ/37 C với E. coli trên môi trường TSA .35 4.4. Kết quả đối kháng giữa B. subtilis và E. coli trong môi trường TSB .38 4.5. Kết quả đối kháng của chủng B. subtilis L211 đối với E. coli O157:H7 (chủng EDL 933) trên chuột bạch 41 Chương 5 44 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1. Kết luận .44 5.2. Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1. Hình thái vi khuẩn E. coli ở độ phóng đại x1000 .3 Hình 2.2. Cơ chế tác động của độc tố vi khuẩn E. coli 7 Hình 2.3. Hình thái vi khuẩn B. subtilis ở độ phóng đại x1000 13 Hình 3.1. Phân lập vi khuẩn B. subtilis .25 Hình 4.1 Kết quả phân lập trên môi trường TSA 30 Hình 4.2. Hình thái vi khuẩn B. subtilis ở độ phóng đại x1000 31 Hình 4.3. Hình thái bào tử vi khuẩn B. subtilis ở độ phóng đại x1000 .31 Hình 4.4. Kết quả thử một số phản ứng sinh hóa khẳng định B. subtilis 32 Hình 4.5. Vòng kháng khuẩn của B. subtilis đối với E. coli trên môi trường TSA với nồng độ pha loãng canh khuẩn E. coli là 10-3 .35 Hình 4.6. Vòng kháng khuẩn của dịch ly tâm canh khuẩn B. subtilis (chủng L211) đối với E. coli ở nồng độ pha loãng canh khuẩn E. coli là 10-1 38 Hình 4.7. Chuột chết do nhiễm E. coli O157:H7 (chủng EDL 933) .42 DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 2.1. Các nhóm huyết thanh và yếu tố độc lực của E. coli .9 Bảng 2.2. Các lớp chính của E. coli gây bệnh đường ruột cho người và các động vật thuần dưỡng 10 Bảng 2.3. Các phản ứng sinh hóa của B. subtilis .14 Bảng 3.1. Thí nghiệm khảo sát tính đối kháng của B. subtilis và E. coli với nhiều nồng độ khác nhau .28 Bảng 3.2 Thử nghiệm tác dụng đối kháng B. subtilis đối với E. coli O157:H7 (chủng EDL 933) trên chuột bạch 29 Bảng 4.1. Kết quả đối kháng trực tiếp giữa 9 chủng B. subtilis và E. coli trên môi trường TSA 34 Bảng 4.2. Kết quả đối kháng của dịch ly tâm canh khuẩn từ 9 chủng B. subtilis phân lập được với E. coli trên môi trường TSA .37 Bảng 4.3. Bảng số lượng vi khuẩn Bacillus subtilis và E. coli qua các thời điểm 24 giờ, 36 giờ . 40 Bảng 4.4. Số lượng và tỷ lệ chuột chết ở các lô trong thí nghiệm đối kháng giữa B. subtilis L211 và E. coli O157: H7 (chủng EDL 933) 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY