Phân lập nấm Fusarium moniliforme gây bệnh lúa von và xác định dòng nấm tạo giberelin

MỤC LỤC Lời cảm tạ . i Tóm tắt luận văn . ii Summary .iii Mục lục iv Danh sách các chữ viết tắt vii Danh sách các bảng, hình, sơ đồ .viii Chương 1. MỞ ĐẦU 1 1.1 Đặt vấn đề 1 1.2 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu . 2 1.2.1 Mục tiêu 2 1.2.2Nội dung nghiên cứu . 2 Chương 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3 2.1 Giới thiệu về bệnh lúa von . 3 2.1.1 Phân bố và thiệt hại . 3 2.1.2 Triệu chứng . 3 2.1.3 Tác nhân 5 2.1.4 Hình dạng và kích thước . 6 2.1.5 Đặc tính sinh lý . 6 2.1.6 Điều kiện phát sinh và phát triển 7 2.2 Đại cương về nấm Gibberella fujikuroi . 8 2.2.1 Phân loại học . 8 2.2.2 Sơ lược về Gibberella fujikuroi 8 2.2.3 Sinh tổng hợp giberelin ở Gibberella fujikuroi 9 2.3 Giới thiệu về gen tef . 10 2.4 Tổng quát về giberelins 11 2.4.1 Đại cương về các chất giberelins 11 2.4.2 Chức năng và vai trò sinh hóa . 13 2.4.2.1 GAs kích thích sự phát triển thân ở những cây lùn và cây hoa thị 13 2.4.2.2 GAs điều hòa sự chuyển hóa cây con sang giai đọan trưởng thành 14 2.4.2.3 GAs ảnh hưởng giai đọan bắt đầu ra hoa và sự xác định giới tính 14 2.4.2.4 GAs đẩy mạnh “fruit set” . 14 2.4.2.5 GAs thúc đẩy sự nảy mầm của hạt . 14 2.4.3 Ứng dụng GAs trong thương mại . 15 2.4.3.1 Trong trồng trọt 15 2.4.3.2 Sản xuất bia 15 2.4.3.3 Tăng sản lượng mía 15 2.4.3.4 Sử dụng trong chọn giống thực vật 16 2.5 Sắc ký lớp mỏng 16 2.5.1 Tổng quát về sắc ký lớp mỏng . 16 2.5.2 Ưu điểm của sắc ký lớp mỏng 20 2.5.3 Một số ứng dụng thông thường của TLC 20 2.6 Ứng dụng của kỹ thuật PCR . 20 Chương 3. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM . 21 3.1 Thời gian và địa điểm thực hiện . 22 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 22 3.1.2 Địa điểm thực hiện . 22 3.2 Vật liệu nghiên cứu 23 3.3 Vật liệu và phương pháp thí nghiệm 23 3.3.1 Phân lập, tách đơn bào tử và thu sinh khối nấm . 23 3.3.1.1 Dụng cụ và hóa chất thí nghiệm . 24 3.3.1.2 Phương pháp phân lập nấm . 25 3.3.1.3 Phương pháp cắt đơn bào tử 25 3.3.1.4 Phương pháp nhân sinh khối . 25 3.3.2 Phương pháp ly trích DNA của nấm 26 3.3.2.1 Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm 26 3.3.2.2 Phương pháp ly trích DNA . 26 3.3.2.3 Định tính DNA . 27 3.3.2.4 Tinh sạch sản phẩm ly trích 28 3.3.3 Khuếch đại vùng tef 28 3.3.3.1 Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm . 28 3.3.3.2 Thực hiện phản ứng . 29 3.3.3.3 Đánh giá sản phẩm PCR 29 3.4 Sắc ký lớp mỏng (TLC) phát hiện GA3 . 29 3.4.1 Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm 29 3.4.2 Phương pháp sản xuất GA3 30 3.4.3 Phương pháp trích GA . 30 3 3.4.4 Định tính GA3 bằng TLC . 31 Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết quả thu mẫu bệnh lúa von ở ĐBSCL . 32 4.2 Kết quả phân lập và tách đơn bào tử 33 4.3 Kết quả nhân sinh khối 35 4.4 Kết quả ly trích và tinh sạch DNA của nấm . 36 4.5 Kết quả PCR 38 4.6 Kết quả định tính GA3 bằng TLC 39 Chương 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị . 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 42 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BẢNG Hình 2.1 Ruộng lúa ở Trà Vinh bị nhiễm bệnh lúa von 4 Hình 2.2 Bào tử nấm trên thân lúa bệnh . 5 Hình 2.3 Chu kỳ gây bệnh của nấm Fusarium moniliforme 5 Hình 2.4 Cấu tạo axít giberelic 11 Hình 2.5 Cấu tạo ent-Kaurene . 11 Hình 2.6 Cấu tạo ent-Gibberellane 12 Hình 2.7 GA3 kích thích cây bắp cải ra hoa và phát triển cao . 13 Hình 2.8 Ảnh hưởng của GA3 đến giống nho không hạt của Thompson . 15 Hình 2.9 Sơ đồ các bước thực hiện TLC Hình 4.1 Ruộng lúa bị nhiễm bệnh lúa von ở Càng Long – Trà Vinh . 33 Hình 4.2 Mẫu bệnh sau 3 ngày ủ trên môi trường WA 33 Hình 4.3 Khuẩn lạc nấm Fusarium moniliforme sau 7 ngày cấy . 34 Hình 4.4 Màu khuẩn lạc trên môi trường PDA sau 7 ngày cấy 34 Hình 4.5 Đại bào tử Fusarium moniliforme . 35 Hình 4.6 Tiểu bào tử Fusarium moniliforme . 35 Hình 4.7 Kết quả ly trích DNA theo qui trình 1 . 36 Hình 4.8 Kết quả ly trích DNA của 20 dòng nấm theo qui trình 2 . 37 Hình 4.9 Sản phẩm PCR vùng tef . 39 Hình 4.10 Kết quả sắc ký 40 Sơ đồ 2.1 Con đường sinh tổng hợp GA ở Gibberella fujikuroi 9 3 Sơ đồ 2.2 Bản đồ vùng gen tef Fusarium . 10 Sơ đồ 3.1 Qui trình trích GA3 . 30 Sơ đồ 3.2 Qui trình TLC phát hiện GA3 . 31 Bảng 3.1 Các dòng nấm được thu thập trên các giống lúa ở các tỉnh ĐBSCL 23 Bảng 3.2 Thành phần một phản ứng PCR . 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY