Những doanh nghiệp nhà nước trong quá trình CPH tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU: . 1 CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT CỦA CỔ PHẦN HOÁ VÀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP I.1. Quá trình hình thành phát triển của DNNN ở Việt Nam . 4 I.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNN hiện nay . 6 I.3. Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hoá DNNN . 9 I.3.1. Mục tiêu cổ phần hoá . 9 I.3.2. Quy trình cổ phần hoá 10 I.3.3. Nội dung cổ phần hoá 10 I.4. Doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp . 13 I.4.1. Doanh nghiệp và các giá trị đặc trưng của doanh nghiệp . 13 I.4.2. Khái niệm giá trị doanh nghiệp 15 I.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị DN .15 I.4.4. Xác định giá trị doanh nghiệp 24 I.5. Phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 26 I.5.1. Phương pháp xác định giá trị DN theo giá trị tài sản thuần 27 I.5.2. Phương pháp hiện tại hoá các nguồn tài chính tương lai 31 SVTH: Lê Trần Phương Linh Trang 1 Định giá doanh nghiệp NN trong quá trình CPH tại VN: Thực trạng và giải pháp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ VÀ ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM II.1. Cổ phần hoá tại Việt Nam . 36 II.1.1. Thực trạng CPH tại Việt Nam 36 II.1.1.1. Giai đoạn thí điểm từ năm 1992 đến tháng 6/1996 . 35 II.1.1.2. Giai đoạn mở rộng thí điểm từ 6/1996 đến 6/1998 . 38 II.1.1.3. Giai đoạn từ tháng 7/1998 đến tháng 9/2002 . 38 II.1.1.4. Giai đoạn từ cuối năm 2003 đến tháng 12/2004 . 40 II.1.1.5. Giai đoạn từ cuối năm 2004 đến nay 43 II.1.2. Nguyên nhân làm chậm tiến trình CPH 47 II.1.2.1. Hạn chế về nhận thức và thủ tục hành chính 48 II.1.2.2. Khó khăn trong việc xử lý nợ và tài sản tồn đọng . 49 II.1.2.3. Cơ chế chính sách đối với người lao động . 50 II.1.2.4. Môi trường pháp lý còn nhiều bất cập, không đồng bộ 50 II.1.2.5. Khâu định giá doanh nghiệp . 51 II.2. Định giá Doanh nghiệp trong tiến trình CPH tại Việt Nam 52 II.2.1. Thực trạng định giá DN trong tiến trình CPH tại VN . 52 II.2.1.1. Giai đoạn thí điểm từ năm 1992 đến tháng 6/1006 . 52 II.2.1.2. Giai đoạn mở rộng thí điểm từ 6/1996 đến 6/1998 . 53 II.2.1.3. Giai đoạn từ tháng 7/1998 đến tháng 9/2002 . 55 II.2.1.4. Giai đoạn từ cuối năm 2003 đến tháng 12/2004 . 57 SVTH: Lê Trần Phương Linh Trang 2 Định giá doanh nghiệp NN trong quá trình CPH tại VN: Thực trạng và giải pháp II.2.15. Giai đoạn từ cuối năm 2004 đến nay 59 II.2.2. Những hạn chế về khâu định giá Doanh nghiệp hiện nay . 61 II.2.2.1. Phương pháp xác định giá trị DN còn nhiều hạn chế 62 II.2.2.2. Khó khăn trong việc tính giá trị quyền sử dụng đất khi định giá . 63 II.2.2.3. Không thể tính chính xác giá trị tài sản vô hình . 64 II.2.2.4. Vướng mắc xung quanh việc xử lý tài chính; ưu đãi người lao động 65 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ CPH VÀ HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP III.1. Quan điểm về Cổ phần hoá và định giá DNNN tại Việt Nam hiện nay . 68 III.2. Giải pháp đẩy nhanh tốc độ CPH 69 III.2.1. Quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách và giải pháp đổi mới DN . 70 III.2.2. Xác định tiêu chí lựa chọn DNNN thực hiện CPH 70 III.2.3. Giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm . 71 III.2.4. Tích cực giải quyết các khoản nợ của DN . 71 III.2.5. Hoàn thiện chính sách CPH . . 73 III.2.6. Tăng cường tổ chức, chỉ đạo đối với công tác CPH 74 III.2.7. Kết hợp giữa TTCK và CPH DNNN . 75 III.2.8. Chính sách đối với cán bộ lãnh đạo DN khi CPH . 76 SVTH: Lê Trần Phương Linh Trang 3 Định giá doanh nghiệp NN trong quá trình CPH tại VN: Thực trạng và giải pháp III.2.9. Tăng cường hoạt động kiểm toán đối với DNNN thuộc CPH . 77 III.2.10. Hoàn thiện chính sách bán cổ phần cho đối tác nước ngoài 77 III.3. Những biện pháp hoàn thiện định giá doanh nghiệp . 78 III.3.1. Thành lập cơ quan độc lập chuyên thực hiện công tác định giá 78 III.3.2. Xây dựng hệ thống thông tin giá cả thị trường 79 III.3.3. Đào tạo đội ngũ định giá chuyên nghiệp . 80 III.3.4. Gắn kết các khâu định giá doanh nghiệp, bán đấu giá cổ phần, niêm yết cổ phần trên TTCK .80 III.3.5. Công khai, minh bạch khâu đấu giá bán cổ phần . 84 KẾT LUẬN . 85 THƯ MỤC THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Lê Trần Phương Linh Trang 4 Định giá doanh nghiệp NN trong quá trình CPH tại VN: Thực trạng và giải pháp LỜI NÓI ĐẦU 􀁄 􀁅 1. Lý do chọn đề tài: Từ cuối những năm 80, làn sóng hợp nhất doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp, chia tách cơ cấu lại doanh nghiệp phát triển rất mạnh trên thế giới. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường cũng là một hàng hoá, nó cũng có giá trị sử dụng, giá trị và giá cả. Kinh tế thị trường càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng sâu sắc, đòi hỏi sự cơ cấu lại theo hướng hợp nhất, mua bán diễn ra thường xuyên đòi hỏi phải xác định giá trị của doanh nghiệp làm cơ sở cho những hoạt động đó. Tuy nhiên do đặc tính doanh nghiệp là một hàng hoá đặc biệt bao gồm nhiều bộ phận cấu thành, cả những bộ phận hữu hình như tài sản vật tư, nhà xưởng, cả những bộ phận vô hình như danh tiếng, mối quan hệ các khâu trong doanh nghiệp, cũng như giữa doanh nghiệp với môi trường bên ngoài, năng lực của lãnh đạo và nhân viên và tính đơn chiếc của doanh nghiệp nên việc xác định giá trị doanh nghiệp là một việc phức tạp. Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới theo hướng phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường có đIều tiết của nhà nước, thì sự chia tách, sáp nhập, liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp nhằm tăng sức mạnh trên thị trường diễn ra khá phổ biến. Trong khu vực kinh tế quốc doanh, chủ trương của nhà nước là: đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp theo hướng chỉ giữ 100% vốn nhà nước đối với những doanh nghiệp hoạt động trong những ngành kinh tế quan trọng đem lại số thu lớn cho ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối lớn cho nhà nước còn lại tiến hành chuyển hình thức kinh doanh, hình thức sở hữu hoặc giải thể. Tất cả những sự kiện đó làm cho vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên việc xác định giá trị doanh nghiệp ở nước ta hiện nay vẫn mang tính áp đặt vì chủ yếu việc xác định giá trị doanh nghiệp hiện nay gắn với cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước nên nếu không phải là nhà nước được lợi thì SVTH: Lê Trần Phương Linh Trang 5 Định giá doanh nghiệp NN trong quá trình CPH tại VN: Thực trạng và giải pháp cũng là người lao động được hưởng. Do đó vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp không chỉ cần thiết cho công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà trong sự phát triển của kinh tế thị trường, đặc bịêt là khi có thị trường chứng khoán, xác định giá trị doanh nghiệp sẽ là công việc thường xuyên diễn ra ở các doanh nghiệp , nên việc nghiên cứu vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp là hết sức cần thiết và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn đối với tiến trình đổi mới quản lý doanh nghiệp ở nước ta hiện nay cũng như trong tương lai. 2. Phạm vi đề tài: Đề tài này nghiên cứu và đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác định giá doanh nghiệp nhà nước trong quá trình cổ phần hoá. Vì xác định giá trị doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng của quá trình cổ phần hoá của nước ta hiện nay, do đó đề tài đã gắn kết những nghiên cứu về việc định giá doanh nghiệp với cả quả trình cổ phần hoá. Trên cơ sở đó người viết sẽ dựa trên việc phân tích thực trạng quá trình cổ phần hoá tại Việt Nam, xác định rõ những nguyên nhân cản trở tiến trình thực hiện cổ phần hoá, đưa ra những giải pháp kiến nghị nhằm thúc đẩy công việc cổ phần hoá nhanh chóng đạt tới mục tiêu mà kế hoạch của Chính phủ đã đề ra. Mặc dù rất cố gắng tuy nhiên quỹ thời gian có hạn nên luận văn này không tránh khỏi thiếu sót. Người viết rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi và những đóng góp quý báu của Quý Thầy Cô, của các anh chị và của các bạn để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thiết thực trong công cuộc phát triển nền kinh tếâ và đổi mới ở đất nước ta. Xin chân thành cám ơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY