Nhận thức của sinh viên đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề môi trường

MỤC LỤC CHưƠNG 1: TỔNG QUAN . 1 1.1. Lý do chọn đề tài . 1 1.1.1. Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế . 1 1.1.2. Tầm quan trọng của sinh viên và nhận thức của sinh viên đối với phát triển bền vững . 5 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 6 1.3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài . 7 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7 1.5. Phương pháp nghiên cứu . 8 1.6. Kết cấu của nghiên cứu . 8 CHưƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU . 10 2.1. Môi trường và các vấn đề môi trường trên thế giới và ở Việt Nam 10 2.1.1. Môi trường . 10 2.1.2. Các vấn đề môi trường hiện nay 11 2.1.2.1. Trên thế giới 11 2.1.2.2. Ở Việt Nam 15 2.1.2.2.1. Môi trường đất . 15 2.1.2.2.2. Môi trường nước . 16 2.1.2.2.3. Môi trường không khí . 17 2.1.2.2.4. Chất thải rắn . 17 2.1.2.2.5. Đa dạng sinh học 18 2.2. Nhận thức về vấn đề môi trường . 19 2.2.1. Nhận thức 19 2.2.2. Vì sao cần đo lường nhận thức về các vấn đề môi trường . 20 2.2.3. Sự gia tăng nhận thức về môi trường trên thế giới . 21 2.3. Các nhân tố tác động tới nhận thức về vấn đề môi trường . 24 2.3.1. Các nghiên cứu trước đây . 24 2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới nhận thức của sinh viên TP.HCM về vấn đề môi trường 25 2.3.2.1. Tổng quan TP.HCM 26 2.3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới nhận thức của sinh viên TP.HCM về vấn đề môi trường 27 2.3.2.2.1. Các nhân tố tác động tới nhận thức của sinh viên 27 2.3.2.2.2. Các vấn đề môi trường được xem xét 28 KẾT LUẬN CHưƠNG 2 29 CHưƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Thiết kế nghiên cứu . 30 3.1.1 Nghiên cứu định tính 30 3.1.2 Nghiên cứu định lượng . 33 3.1.2.1 Mẫu nghiên cứu . 33 3.1.2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu . 34 3.2 Thiết kế bảng câu hỏi và xây dựng thang đo. . 34 3.2.1 Thiết kế bảng câu hỏi 34 3.2.2 Xây dựng các thang đo. 35 KẾT LUẬN CHưƠNG 3 39 CHưƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 40 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu . 40 4.2 Kết quả đo lường nhận thức của sinh viên theo từng vấn đề môi trường và các yếu tố tác động đến nhận thức sinh viên 43 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 55 4.3.1 Mô tả thang đo lường và số biến quan sát . 55 4.3.2 Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) 56 4.3.3 Điều chỉnh các giả thiết 58 4.3.4 Phân tích hồi quy 58 4.4 Kiểm định ANOVA, T-test với các thang đo lý thuyết . 59 CHưƠNG 5: KẾT LUẬN . 62 5.1 Kết quả chính và đóng góp của đề tài nghiên cứu. 63 5.2 Những hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo. 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO. PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC. PHỤ LỤC 2: XÂY DỰNG CÁC THANG ĐO. PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ. - Bảng Thống kê mô tả. - Bảng Tần suất. PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CỦA CÁC NHÂN TỐ. - Bảng 1: Kiểm định ANOVA với yếu tố trường. - Bảng 2: Kiểm định T-Test với yếu tố giới tính. - Bảng 3: Kiểm định ANOVA với yếu tố năm học của sinh viên. - Bảng 4: Kiểm định ANOVA với yếu tố nơi ở. - Bảng 5: Kiểm định ANOVA với yếu tố quê quán. - Bảng 6: Kiểm định ANOVA với yếu tố chi tiêu. - Bảng 7: Kiểm định T-Test với yếu tố vùng miền. PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA. PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY. - Bảng 1: Kết quả phân tích biến phụ thuộc là nhận thức về môi trường chung. - Bảng 2: Kết quả phân tích biến phụ thuộc là nhận thức về không khí. - Bảng 3: Kết quả phân tích biến phụ thuộc là nhận thức về tiếng ồn. - Bảng 4: Kết quả phân tích biến phụ thuộc là nhận thức về rác thải.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY