Nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh

MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I/ Khái niệm “Tư tưởng Hồ Chí Minh” II/ Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh 1. Những giá trị truyền thống dân tộc 2. Tinh hoa văn hóa nhân loại 2.1. Những giá trị phương Đông 2.2. Những giá trị phương Tây 3. Chủ nghĩa Mác- Lênin 4. Những phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh KẾT LUẬN PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 6- 1991) Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức ghi vào cương lĩnh và Điều lệ của mình rằng: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động .”. Và trên thực tế, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng thể hiện rõ giá trị lý luận và giá trị thực tiễn của nó trong đời sống xã hội. Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu thiết yếu của xã hội. Để nghiên cứu và hiểu một cách toàn diện, sâu sắc về vai trò, giá trị, mục đích cũng như về nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh, trước hết, chúng ta cần phải nắm được nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh TIỂU LUẬN 6 TRANG, MỜI CÁC BẠN THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY