Ngoại thương Trung Quốc trước thời kỳ cải cách mở cửa

Quan hÖ kinh tÕ gi÷a Trung Quèc vµ Nga trong nh÷ng n¨m ®Çu thËp niªn 90 cã sù ph¸t triÓn ch­a tõng thÊy trong lÞch sö quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai bªn riªng n¨m 1995 hai bªn ®• kü trªn 40 hiÖp ®Þnh hîp t¸c vÒ nhiÒu mÆt. Trung Quèc ®• ký trªn 40 hiÖp ®Þnh hîp t¸c vÒ nhiÒu mÆt Trung Quèc ®• trë thµnh b¹n hµng lín thø hai cña Nga sau §øc cßn Nga trë thµnh b¹n hµng lín thø b¶y cña Trung Quèc. §Õn n¨m 1996 kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu ®¹t 7 tû USD trong ®ã Trung Quèc nhÊp khÈu tõ Nga 3,7 tû USD, t¨ng 67% so víi n¨m 1995. Dù kiÕn n¨m 2005 sÏ ®¹t tíi 20 tû USD.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY