Nghiên cứu xây dựng hệ tổng hợp Tiếng Việt trên điện thoại di động

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Tóm tắt Chương 1: Giới thiệu Chương 2: Tổng quan về tổng hợp tiếng nói Chương 3: Tổng hợp tiếng nói trên windows Chương 4: Máy chuyển đổi trạng thái hữu hạn Chương 5: Thực nghiệm Chương 6: Kết luận Tài liệu tham khảo MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ v TÓM TẮT 1 CHưƠNG 1. GIỚI THIỆU 3 1.1. Nhu cầu và lý do . 3 1.2. Mục tiêu 4 1.3. Các hướng nghiên cứu liên quan 4 1.4. Nội dung . 5 CHưƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ TỔNG HỢP TIẾNG NÓI . 7 2.1. Khái niệm . 7 2.2. Phân tích văn bản tiếng Việt 8 2.2.1. Chuẩn hóa văn bản: . 8 2.2.2. Phân tích cách phát âm 9 2.2.3. Ngôn điệu 10 2.3. Tổng hợp tiếng nói . 11 2.3.1. Tổng hợp ghép nối (Concatenative) 12 2.3.2. Tổng hợp formant (cộng hưởng tần số): . 14 2.3.3. Tổng hợp mô phỏng phát âm (Articulatory): 15 2.3.4. Tổng hợp lai: . 16 2.3.5. Tổng hợp dựa trên mô hình Markov ẩn: . 16 CHưƠNG 3. TỔNG HỢP TIẾNG NÓI TRÊN WINDOWS 17 3.1. Giới thiệu 17 ii 3.2. Windows Mobile SDK . 18 3.3 NET Compact Framework 23 3.4. Phát âm thanh trên windows mobile 25 3.5. Vấn đề lưu trữ và xử lý trên thiết bị di động 25 3.6. Vấn đề tổ chức và nén dữ liệu 26 3.7. Phương pháp tổng hợp ghép nối chọn đơn vị 30 CHưƠNG 4. MÁY CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI HỮU HẠN . 32 4.1. Giới thiệu 32 4.1.1. Tổng quan về máy trạng thái hữu hạn (FSM) . 32 4.1.2. Máy trạng thái hữu hạn chấp nhận (A-FSM) và Máy chuyển đổi trạng thái hữu hạn (FST) . . 34 4.1.3. Máy chuyển đổi trạng thái hữu hạn có trọng số (WFST) 36 4.2. Các định nghĩa 37 4.2.1. Máy chuyển đổi chuỗi sang trọng số . 37 4.2.2. Máy chuyển đổi trạng thái hữu hạn có trọng số (WFST) 39 4.3. Thuật toán Determinization của máy chuyển đổi trạng thái hữu hạn có trọng số 40 4.4. Máy chuyển đổi khả quyết (Determinizable Transducers) 43 4.5. Xét tính khả quyết (Test of Determinizability) 44 4.6. Thuật toán Minimization 45 4.7. Thuật toán Compose . 49 CHưƠNG 5. THỰC NGHIỆM . 51 5.1. Đánh giá hệ thống tổng hợp tiếng nói 51 iii 5.2. Hệ thống nền (Baseline system) . 52 5.2.1. Bộ dữ liệu âm thanh 53 5.2.2. Kết quả thực nghiệm . 53 5.3. Hệ thống cải tiến . 55 5.3.1. Bộ dữ liệu âm thanh 55 5.3.2. Xác định khoảng lặng giữa các đơn vị âm thanh 56 5.3.3. Kết hợp hệ thống tổng hợp tiếng nói và máy chuyển đổi trạng thái hữu hạn 62 5.3.4. Kết quả thực nghiệm . 63 5.3.5. Nhận xét 65 CHưƠNG 6. KẾT LUẬN 66 6.1. Kết quả đạt được 66 6.2. Hướng phát triển . 66 6.3. Kết luận 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY