Nghiên cứu xây dựng đặc trưng cộng đồng trong các hệ thống tư vấn thông tin

Trang nhan đề Mục lục Danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Tư vấn thông tin dựa trên lọc cộng tác Chương 3: Các phương pháp PROMETHEE hỗ trợ quyết định đa tiêu chí Chương 4: Xây dựng CP bằng phương pháp PROMETHEEMATCH Chương 5 Thử nghiệm và phân tích kết quả Chương 6 Kết luận và hướng phát triển Tài liệu tham khảo MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH 4 DANH MỤC BẢNG . 5 DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 6 MỞ ĐẦU . 7 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 9 1.1 Đặt vấn đề 9 1.2 Mục tiêu của đề tài 12 1.3 Nội dung nghiên cứu . 12 1.4 Những đóng góp của luận văn 13 CHƯƠNG 2. TƯ VẤN THÔNG TIN DỰA TRÊN LỌC CỘNG TÁC . 14 2.1 Tư vấn thông tin dựa trên lọc cộng tác . 14 2.1.1 Cách tiếp cận dựa trên người dùng (User-based approaches) 15 2.1.2 Cách tiếp cận dựa trên tài nguyên (Item-based approaches) 17 2.1.3 Cách tiếp cận dựa trên mô hình (Model-based approaches) . 18 2.1.4 Các độ đo tương tự (Similarity Measures) 19 2.2 Tạo lập cộng đồng . 20 2.2.1 Mô hình phân nhóm (clustering model) 20 2.2.1.1 Phương pháp phân nhóm hàng xóm gần nhất (nearest neighbor clustering) . 21 2.2.1.2 Phương pháp phân nhóm khoảng cách tâm (k-mean clustering) 22 2.2.2 Tạo lập cộng đồng dựa trên mô hình cộng đồng đa tiêu chí 22 2.3 Định vị người dùng mới vào cộng đồng 24 2.3.1 Khai thác thông tin thăm dò . 24 2.3.2 Cung cấp profile mẫu . 24 2 2.3.3 Phương pháp suy diễn cộng đồng . 25 2.3.4 Định vị dựa trên CP . 25 2.3.4.1 Phương pháp 1 - POP (Porpularly Rated) . 27 2.3.4.2 Phương pháp 2 – HR20 (High Ratings 20) 28 2.3.4.3 Phương pháp 3 – avgMatch . 29 2.4 Quan điểm xây dựng CP như giải bài toán ra quyết định đa tiêu chí . 32 CHƯƠNG 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PROMETHEE HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHÍ 35 3.1 Bài toán ra quyết định đa tiêu chí . 35 3.1.1 Giới thiệu . 35 3.1.2 Một số phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí . 41 3.1.2.1 Phương pháp thứ tự . 42 3.1.2.2 Phương pháp Lexicographic 43 3.1.2.3 Phương pháp Borda 43 3.1.2.4 Phương pháp Condorcet 44 3.1.3 Phương pháp trọng số (Weighted methods) 44 3.1.3.1 Phương pháp tổng trọng số (Weighted sum method) 44 3.1.3.2 Phương pháp tích trọng số (Weighted product method) . 45 3.2 Các Phương pháp PROMETHEE 46 3.2.1 Lịch sử . 46 3.2.2 Mô hình thích hơn PROMETHEE 46 3.2.2.1 Thông tin giữa các tiêu chí 47 3.2.2.2 Thông tin trong các tiêu chí . 47 3.2.3 Xếp hạng PROMETHEE I và PROMETHEE II 51 3.2.3.1 Các chỉ số thích hơn tích hợp (Aggregated Preference Indices) . 52 3.2.3.2 Các dòng hơn cấp (Outranking Flows) 53 3.2.3.3 PROMETHEE I – thứ tự bộ phận 54 3.2.3.4 PROMETHEE II – thứ tự toàn phần 55 3.2.3.5 Profile của các lựa chọn 56 CHƯƠNG 4. XÂY DỰNG CP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PROMETHEEMATCH . 58 3 4.1 Cách tiếp cận chính của PrometheeMatch . 58 4.2 Những cải tiến của PrometheeMatch . 59 4.2.1 Cải tiến 1 – Sử dụng PROMETHEE II để xếp hạng các tài nguyên trong cộng đồng 61 4.2.2 Cải tiến 2 – Sử dụng ngưỡng trùng lắp . 64 4.2.3 Cải tiến 3 – Giảm sự phụ thuộc vào thứ tự duyệt cộng đồng . 67 4.3 Thuật toán và sơ đồ khối . 71 4.4 Nhận xét . 74 CHƯƠNG 5. THỬ NGHIỆM và PHÂN TÍCH KẾT QUẢ . 76 5.1 Dữ liệu thực nghiệm 76 5.2 Các tiêu chí đánh giá . 77 5.2.1 Tiêu chí popRank (Popularity Rank) – TC1 77 5.2.2 Tiêu chí avgRating (average Rating) – TC2 78 5.2.3 Tiêu chí uniqueness – TC3 . . 79 5.3 Cách thức tiến hành thực nghiệm . 80 5.4 Phân tích kết quả . 81 5.4.1 Phương pháp 1, 2, và 3 . 81 5.4.2 Phương pháp 4 – PrometheeMatch 82 5.4.2.1 Sự ảnh hưởng trọng số lên các tiêu chí: 83 5.4.2.2 So sánh với 3 phương pháp hiện có . 88 5.5 Tổng kết . 92 CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN và HƯỚNG PHÁT TRIỂN 93 6.1 Kết luận 93 6.2 Đề xuất hướng phát triển 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY