Nghiên cứu việc biểu diễn và tổng hợp widget phục vụ mashup

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Mashup và một số vấn đề liên quan đến widget Chương 3: Khảo sát và phân tích các mô hình phối hợp widget Chương 4: Đề xuất mô hình biểu diễn widget, sự phối hợp widget và ứng dụng Mashup Chương 5 Kiến trúc hệ thống và kết quả thử nghiệm Chương 6 Kết luận và hướng phát triển của đề tài Tài liệu tham khảo Phụ lục Mục lục Chương 1 Mở đầu . 1 1.1 Giới thiệu chung 1 1.1.1 Sơ lược về Web 2.0 . 1 1.1.2 Mashup và widget . 4 1.1.3 Widget Platform . 8 1.2 Lý do thực hiện đề tài 9 1.3 Mục tiêu đề tài . 9 1.4 Nội dung . 10 Chương 2 Mashup và một số vấn đề liên quan đến widget . 11 2.1 Mashup . 11 2.1.1 Khái niệm về Mashup . 11 2.1.2 Phân loại Mashup . 14 2.1.3 Công cụ xây dựng Mashup 14 2.1.4 Kiến trúc công cụ xây dựng Mashup 16 2.1.5 Các bài toán cần nghiên cứu khi phát triển ứng dụng Mashup . 17 2.2 Các thành phần trong đặc tả widget và sự phối hợp widget . 21 2.2.1 Công nghệ phát triển widget 21 2.2.2 Mô hình biểu diễn widget 22 2.2.3 Sự phối hợp widget . 27 2.3 Kết luận 29 Chương 3 Khảo sát và phân tích các mô hình phối hợp widget . 30 3.1 Khảo sát khả năng phối hợp của widget trong các widget Platform . 30 3.2 OpenAjax widget 32 3.2.1 Giới thiệu . 32 3.2.2 Sự phối hợp widget . 33 3.2.3 Nhận xét . 35 3.3 Mô hình tích hợp các thành phần thể hiện (Jin Yu[14]) . 35 3.3.1 Giới thiệu . 35 3.3.2 Biểu diễn sự phối hợp . 36 3.3.3 Nhận xét . 37 3.4 IBM iWidget . 38 3.4.1 Giới thiệu . 38 3.4.2 Khai báo sự kiện . 41 3.4.3 Sự phối hợp widget . 42 3.4.4 Nhận xét . 44 3.5 Kết luận 47 Chương 4 Đề xuất mô hình biểu diễn widget, sự phối hợp widget và ứng dụng Mashup . 48 4.1 Mô hình đặc tả widget . 48 iv 4.1.1 Các thành phần trong widget . 48 4.1.2 Các thuộc tính của widget khi sử dụng trong Mashup . 49 4.1.3 Thành phần mô tả widget (widget Description) 50 4.1.4 Tham số cấu hình hoạt động (UserPreferences) 51 4.1.5 Thành phần mô tả tham chiếu thư viện (Libraries) 53 4.1.6 Thành phần mô tả tham chiếu sử dụng kiểu định dạng thể hiện (Style) 53 4.1.7 Cấu trúc tham số (Structures) 54 4.1.8 Thao tác trong widget (Operations) 55 4.1.9 Sự kiện trong widget (Events) . 57 4.2 Mô hình phối hợp widget . 58 4.2.1 Mô hình biểu diễn . 58 4.2.2 Một số đề xuất biểu diễn mở rộng khả năng phối hợp . 60 4.3 Mô hình biểu diễn Mashup Canvas 63 4.4 Mashup Assistant widget . 64 4.4.1 Javascript Adapter 65 4.4.2 Action Timer 67 4.4.3 Event Explorer 68 4.5 Kết luận 68 Chương 5 Kiến trúc hệ thống và kết quả thử nghiệm 69 5.1 Kiến trúc tổng thể 69 5.2 Quy trình xử lý 71 5.2.1 Phát sinh danh sách widget được sử dụng trong Mashup 71 5.2.2 Phát sinh xử lý phối hợp tương tác giữa các widget 74 5.3 Các kịch bản thử nghiệm . 77 5.4 So sánh đánh giá 84 5.5 Kết luận 86 Chương 6 Kết luận và hướng phát triển của đề tài 87 6.1 Kết luận 87 6.2 Hướng phát triển . 90 Phụ lục A Phân loại Mashup . 96 A.1 Phân loại Mashup 96 A.2 Loại thông tin tổng hợp Mashup 96 A.3 Phân hệ tổng hợp Mashup dựa trên mô hình Client-Server .100 A.4 Cách thức tạo Mashup 102 A.5 Người dùng mục tiêu 102 Phụ lục B Các vấn đề liên quan đến tích hợp dữ liệu phục vụ Mashup 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY