Nghiên cứu và phát hiện vi khuẩn Leifsonia xyli subsp xyli, tác nhân gây bệnh cằn mía gốc

MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm ơn . iii Tóm tắt . iv Summary vi Mục lục vii Danh sách các chữ viết tắt .x Danh sách các bảng xi Danh sách các hình .xii 1. MỞ ĐẦU .1 1.1. Đặt vấn đề . 1 1.2. Mục đích, nội dung nghiên cứu .3 1.2.1. Mục đích .3 1.2.2. Nội dung .3 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Giới thiệu sơ lược về cây mía .4 2.1.1. Nguồn gốc và lịch sử phát triển .4 2.1.2. Phân loại học 4 2.1.3. Phân bố .5 2.1.4. Đặc điểm thực vật học 5 2.1.4.1. Các bộ phận của cây mía .5 2.1.4.2. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển 6 2.1.5. Giá trị kinh tế của cây mía .8 2.2. Các loại bệnh hại trên mía .9 2.3. Sơ lược về bệnh cằn mía gốc . 12 2.3.1. Tác nhân gây bệnh 12 2.3.2. Triệu chứng . 13 2.3.3. Sự phát triển, lan truyền dịch bệnh . 14 9 2.3.4. Biện pháp ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh . 15 2.4. Các phương pháp chẩn đoán, phát hiện vi khuẩn Lxx 16 2.4.1. Phương pháp chẩn đoán truyền thống . 16 2.4.2. Phương pháp chẩn đoán trực tiếp bằng kính hiển vi . 16 2.4.3. Phương pháp nhuộm STM 16 2.4.4. Phương pháp huyết thanh học . 17 2.4.5. Phương pháp chẩn đoán dựa vào kỹ thuật sinh học phân tử . 18 2.5. Tình hình nghiên cứu bệnh cằn mía gốc 19 2.5.1. Trên thế giới 19 2.5.2. Trong nước 20 3. VẬT LIỆU PHưƠNG PHÁP .21 3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 21 3.2. Vật liệu và hóa chất thí nghiệm .21 3.2.1. Vật liệu thí nghiệm 21 3.2.2. Hóa chất thí nghiệm 21 3.2.3. Thiết bị, dụng cụ .22 3.3. Phương pháp nghiên cứu 22 3.3.1. Phương pháp thu thập mẫu 22 3.3.2. Phương pháp nhuộm STM 24 3.3.3. Phương pháp chủng bệnh lên cây nuôi cấy mô bằng dịch chiết của cây mía bị bệnh 24 3.3.4. Phương pháp tiến hành các thử nghiệm sinh hóa bước đầu khẳng định vi khuẩn Lxx từ các dòng vi khuẩn phân lập được 24 3.3.4.1. Xác định Gram của vi khuẩn 24 3.3.4.2. Thử nghiệm khả năng lên men carbohydrate .26 3.3.4.3. Thử nghiệm xác định hoạt động của enzyme ngoại bào ở vi sinh vật .26 3.4. Bố trí thí nghiệm 27 10 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1. Thí nghiệm 1: Khảo sát tỉ lệ phân bố của vi khuẩn Lxx dọc theo lóng của cây mía bị bệnh .29 4.2. Thí nghiệm 2: Khảo sát thời gian vi khuẩn Lxx gây tắc mạch và tỉ lệ cây bị bệnh sau khi chủng 34 4.3. Thí nghiệm 3: Nuôi cấy phân lập vi khuẩn Lxx .38 4.4. Thí nghiệm 4: Thử nghiệm sinh hóa bước đầu khẳng định vi khuẩn Lxx từ các dòng vi khuẩn phân lập được .41 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .45 5.1. Kết luận 45 5.2. Đề nghị .45 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 47 Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 48 Tài liệu tham khảo Internet .51 7. PHỤ LỤC .52 Phụ lục 1: Môi trường SC .52 Phụ lục 2: Môi trường MSC 52 Phụ lục 3: Môi trường lỏng S8 53 Phụ lục 4: Môi trường Phenol Red Carbohydrate Broth .53 Phụ lục 5: Môi trường Starch .53 Phụ Lục 6: Bảng sinh hóa phát hiện vi khuẩn Lxx .54 13 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình Trang Hình 2.1. Cây mía 5 Hình 2.2. Một số bệnh hại phổ biến trên cây mía . 10 Hình 2.3. Vi khuẩn Lxx – tác nhân gây bệnh cằn mía gốc 12 Hình 2.4. Sự phân chia của các tế bào Leifsonia xyli subsp. xyli được phân lập từ dịch chiết nước mía . 13 Hình 2.5. Triệu chứng của cây mía bị bệnh cằn mía gốc 14 Hình 3.1. Quy trình nhuộm STM để chẩn đoán cây mía bị bệnh . 23 Hình 3.2. Phương pháp chủng bệnh cằn mía gốc vào cây mía nuôi cấy mô . 25 Hình 4.1. Lát mỏng cắt ngang của thân mía sau khi nhuộm STM . 30 Hình 4.2. Kết quả khảo sát sự phân bố của vi khuẩn Lxx dọc theo lóng của cây mía bị bệnh 31 Hình 4.3. Mẫu thân cây mía cắt dọc 36 Hình 4.4. Kết quả thử nghiệm phản ứng sinh hóa 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY