Nghiên cứu thu nhận, tinh sạch và xác định tính chất của chitinase từ mủ cây cao su hevea brasiliensis

MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN . .i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . .ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .iii DANH MỤC CÁC HÌNH . .iv DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ . .v LỜI MỞ ĐẦU vi Phần I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .1 I.1. Sơ lược về chitin và chitinase . 1 I.1.1. Chitin .1 I.1.2. Chitinase (EC 3.2.1.14) . .5 I.1.2.1. Phân loại chitinase . .6 I.1.2.2. Các nguồn thu nhận enzyme chitinase . .9 I.1.2.3. Các đặc tính cơ bản của enzyme chitinase . 12 I.1.2.4. Các loại cơ chất của enzyme chitinase . 15 I.1.2.5. Cơ chế tác động của các loại enzyme chitinase . 16 I.1.2.6. Ứng dụng của chitinase . .17 I.2. Cây cao su Hevea brasiliensis và chitinase trong mủ cao su .20 I.2.1. Cây cao su .20 I.2.2. Mủ cao su 24 I.2.3. Hevamin . .32 Phần II: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP . .37 II.1. Vật liệu 37 II.2. Phương pháp . .37 II.2.1. Phương pháp ly tâm mủ thu nhận lutoid .37 II.2.2. Kết tủa protein bằng dung môi hữu cơ 38 II.2.3. Kết tủa protein bằng muối trung tính 38 II.2.4. Thẩm tích .39 II.2.5. Xác định hàm lượng protein hòa tan theo phương pháp Lowry .40 II.2.6. Xác định hoạt độ chitinase theo phương pháp định lượng đường khử với thuốc thử DNS . 42 II.2.7. Tinh sạch enzyme bằng phương pháp lọc gel Sephadex .4 5 II.2.8. SDS-PAGE 46 II.2.9. Xác định nhiệt độ tối ưu cho hoạt tính chitinase .50 II.2.10. Xác định pH tối ưu cho hoạt tính chitinase . .50 II.2.11. Xác định nồng độ cơ chất tối ưu cho hoạt tính chitinase . .51 II.2.12. Ảnh hưởng của ion kim loại .51 Phần III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 52 III.1. Quy trình tách chiết, thu nhận chitinase thô từ mủ cao su 52 III.1.1. Quy trình ly tâm tách mủ, thu hồi lutoid và phá vỡ lutoid để giải phóng chitinase . 52 III.1.2. Quy trình tủa để thu nhận chitinase thô 52 III.1.2.1. Tủa bằng cồn để thu nhận chitinase thô .52 III.1.2.2. Tủa bằng acetone để thu nhận chitinase thô 54 III.1.2.3.Tủa bằng muối ammonium sulfate để thu nhận chitinase thô .55 III.2. Quy trình tinh sạch chitinase bằng phương pháp lọc gel Sephadex .58 III.2.1. Hàm lượng protein và hoạt tính chitinase trước lọc gel . .58 III.2.2. Kết quả đo OD 280nm các phân đoạn lọc gel ở 3 giống cao su . 59 III.2.3. Hàm lượng protein và hoạt tính chitinase sau lọc gel . 61 III.2.4. Hiệu suất hàm lượng protein và hoạt tính chitinase thu được qua lọc gel .63 III.2.5. Hiệu suất thu hồi chitinase từ mủ cao su .63 III.2.6. Kết quả điện di SDS-PAGE các giống cao su qua lọc gel .64 III.3. Xác định các tính chất của chitinase . 67 III.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ . .67 III.3.2. Ảnh hưởng của pH 69 III.3.3. Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất 71 III.3.4. Aûnh hưởng của các ion kim loại 73 III.3.5. Quy trình thu nhận enzyme chitinase từ mủ cao su .76 Phần IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 78 IV.1. Kết luận .78 IV.2. Đề nghị 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 PHỤ LỤC . 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY