Nghiên cứu thiết lập quy trình xác định các amino acid trong một số loại mẫu thực phẩm và sinh học dựa trên phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

<p> NGUYỄN HUY DU Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Lời mở đầu Chương_1: Tổng quan Chương_ 2: Thiết bị và hóa chất Chương_ 3: Kết quả thực nghiệm Chương_ 4: Kết luận Tài liệu tham khảo MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa 1 Mục lục 3 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt . 6 Danh mục các bảng 8 Danh mục các hình vẽ, đồ thị . 9 MỞ ĐẦU 12 Chương 1 – TỔNG QUAN . 14 1.1. TỔNG QUAN VỀ AMINO ACID . 14 1.1.1. CẤU TRÚC HÓA HỌC CỦA CÁC AMINO ACID 14 1.1.2. TÍNH CHẤT HÓA SINH CỦA CÁC AMINO ACID 15 1.1.2.1. Tính chất hóa học 15 1.1.2.2. Tính chất sinh học . 18 1.2. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐNNH ĐỒNG THỜI CÁC AMINO ACID 20 1.2.1. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ GIẤY 20 1.2.2. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ . 21 1.2.3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN . 21 1.2.4. PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG . 22 1.3. CÁC LOẠI PHẢN ỨNG TẠO DẪN XUẤT CHO AMINO ACID ĐƯỢC DÙNG TRONG SẮC KÝ LỎNG PHA ĐẢO . 24 1.3.1. CÁC DẪN XUẤT HẤP THU VÙNG KHẢ KIẾN . 24 1.3.2. CÁC DẪN XUẤT HẤP THU VÙNG TỬ NGOẠI 25 1.3.3. CÁC DẪN XUẤT CÓ TÍNH HUỲNH QUANG 25 1.4. SẮC KÝ PHA ĐẢO CHO CÁC AMINO ACID . 27 1.4.1. KỸ THUẬT TRIỆT ION . 27 1.4.2. KỸ THUẬT GHÉP CẶP ION . 29 Chương 2 - THIẾT BN VÀ HÓA CHẤT . 31 4 2.1. THIẾT BN 31 2.2. HÓA CHẤT VÀ DUNG MÔI 31 Chương 3 - KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 32 3.1. NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TẠO DẪN XUẤT DANSYL AMINO ACID 32 3.1.1. ĐIỀU KIỆN THÔNG DỤNG CHO PHẢN ỨNG DANSYL HÓA AMINO ACID 32 3.1.2. KHẢO SÁT TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHẢN ỨNG DANSYL HÓA AMINO ACID 33 3.1.2.1. Môi trường đệm 34 3.1.2.2. Nồng độ đệm borate 35 3.1.2.3. Tỷ lệ thể tích dung môi acetone và hệ đệm 36 3.1.2.4. pH của phản ứng dansyl hóa . 37 3.1.2.5. Nồng độ thuốc thử dansyl chloride . 38 3.1.2.6. Nhiệt độ tiến hành phản ứng dansyl hóa . 38 3.1.2.7. Thời gian tiến hành phản ứng . 39 3.2. NGHIÊN CỨU PHÂN TÁCH CÁC DẪN XUẤT DANSYL AMINO ACID TRÊN CỘT PHA ĐẢO 41 3.2.1. KHẢO SÁT SƠ BỘ THÀNH PHẦN HỆ DUNG MÔI RỬA GIẢI . 41 3.2.1.1. Giá trị pH của pha động A 42 3.2.1.2. Thành phần IPA trong pha B 44 3.2.1.3. Nồng độ TFA trong pha động B . 46 3.2.2. KHẢO SÁT TỐI ƯU THÀNH PHẦN HỆ DUNG MÔI RỬA GIẢI . 49 3.2.2.1. Giá trị pH của pha động A2 49 3.2.2.2. Giá trị pH của pha động B2 50 3.2.2.3. Nồng độ chất trợ tách trong pha động A2 . 51 3.2.2.1. Nồng độ chất trợ tách trong pha động B2 . 52 3.2.2.2. Tỉ lệ IPA/ACN trong pha A2 53 3.2.2.3. Tỉ lệ IPA/ACN trong pha B2 54 3.2.3. NHIỆT ĐỘ CỘT PHÂN TÍCH 55 5 3.3. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP 56 3.3.1. BƯỚC SÓNG 250 nm . 56 3.3.1.1. Khoảng tuyến tính . 56 3.3.1.2. Khảo sát giới hạn phát hiện (LOD), giới hạn định lượng (LOQ), và độ chính xác (% RSD) 59 3.3.2. BƯỚC SÓNG 325 nm . 62 3.4. XỬ LÝ MẪU 63 3.4.1. PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LỎNG-LỎNG 64 3.4.1.1. Loại các tạp chất họ phenol . 64 3.4.1.2. Loại các tạp chất họ amine và ammonia . 64 3.4.2. KỸ THUẬT CHIẾT PHA RẮN TRAO ĐỔI ION . 66 3.4.2.1. Loại các tạp chất họ phenol bằng SPE-SCX . 68 3.4.2.2. Loại các tạp chất họ amine và ammonia bằng SPE-SAX . 70 3.4.3. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ MẪU TRÊN NỀN MẪU THẬT . 71 Chương 4 - KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY