Nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng theo hướng tăng cường miễn dịch thực nghiệm của một số loài nấm dược liệu

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục sơ đồ,hình Danh mục biểu đồ Mở đầu Chương_1: Tổng quan tài liệu Chương_2: Phương pháp nghiên cứu Chương_3: Kết quả và biện luận Chương_4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Giới thiệu về nấm Linh chi Ganoderma lucidum 1 1.1.1. Giới thiệu tổng quát . 1 1.1.2. Những nghiên cứu về nấm Linh chi . 3 1.2. Giới thiệu về nấm Vân chi Trametes versicolor 8 1.2.1. Giới thiệu tổng quát . 8 1.2.2. Những nghiên cứu về nấm Vân chi . 10 1.3. Khái niệm về gốc tự do và các bệnh lý liên quan . 14 1.3.1. Gốc tự do và stress oxy hóa . 14 1.3.2. Các bệnh lý liên quan đến gốc tự do 15 1.3.3. Các phương pháp xác định tác dụng chống oxy hóa . 17 1.4. Độc tính của cyclophosphamid 18 1.5. Tóm tắt một số nghiên cứu liên quan đến đề tài . 20 1.5.1. Trong nước . 20 1.5.2 Ngoài nước . 21 CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Nguyên liệu và đối tượng nghiên cứu 23 2.1.1. Nguyên liệu nghiên cứu . 23 2.1.2. Động vật nghiên cứu . . 24 2.1.3. Hóa chất . 24 2.1.4. Máy móc-Thiết bị 25 2.2. Khảo sát thực vật 25 2.2.1. Khảo sát hình thái bên ngoài 25 2.2.2. Khảo sát vi học . . 25 2.3. Thử tinh khiết . 26 2.3.1. Xác định độ mất khối lượng do làm khô . 26 2.3.2. Độ tro . 26 2.4. Phân tích sơ bộ thành phần hóa thực vật 28 2.4.1. Nguyên tắc . 28 2.4.2. Chiết xuất . 28 2.4.3. Định tính bằng phản ứng Hóa học 29 2.5. Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro . 31 2.5.1. Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro bằng thử nghiệm DPPH (test DPPH) . . 31 2.5.2. Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro bằng thử nghiệm malonyl dialdehyd (MDA) . 32 2.5.3. Tính kết quả . 33 2.6. Nghiên cứu in vivo 33 2.6.1. Gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophophamid 33 2.6.2. Khảo sát trọng lượng cơ thể trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid . . 34 2.6.3. Khảo sát huyết học trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid 35 2.6.4. Khảo sát trọng lượng tương đối của các cơ quan trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid . 35 2.6.5. Khảo sát hàm lượng malonyl dialdehyd (MDA) trong gan sau khi gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid 35 2.6.6. Khảo sát tác dụng bảo vệ gan theo hướng chống gốc tự do qua việc định lượng malonyl dialdehyd (MDA) trong gan 36 2.6.7. Tính kết quả . 36 2.7. Đánh giá kết quả . 36 CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 3.1 Khảo sát thực vật . 37 3.1.1. Khảo sát hình thái bên ngoài 37 3.1.2. Khảo sát vi học . . 38 3.2. Thử tinh khiết . 42 3.2.1. Độ ẩm . 42 3.2.2. Độ tro . 43 3.3. Kết quả phân tích thành phần hóa học . . 44 3.4. Kết quả nghiên cứu in vitro 48 3.4.1. Kết quả khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro bằng thử nghiệm DPPH . 48 3.4.2. Kết quả khảo sát hoạt tính chống oxy hóa in vitro bằng thử nghiệm MDA . . 53 3.5. Kết quả nghiên cứu in vivo . 59 3.5.1. Kết quả khảo sát trọng lượng cơ thể trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid . 59 3.5.2. Kết quả khảo sát huyết học trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid 62 3.5.3. Kết quả khảo sát trọng lượng nội quan trên chuột nhắt trắng bị gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid . 67 3.5.4. Kết quả khảo sát hàm lượng malonyl dialdehyd (MDA) trong gan sau khi gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid. 72 3.5.5. Kết quả khảo sát tác dụng bảo vệ gan theo hướng chống gốc tự do qua việc định lượng malonyl dialdehyd (MDA) trong gan 73 CHƯƠNG 4 - KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1. Kết luận 80 4.2. Đề nghị .81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1 Xử lý thống kê của phép kiểm One – way ANOVA của hàm lượng MDA trong gan của nhóm chuột bình thường PHỤ LỤC 1 Xử lý thống kê của phép kiểm One – way ANOVA của hàm lượng MDA trong gan của nhóm chuột gây suy giảm miễn dịch.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY