Nghiên cứu tác động của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC ƒ Lời cảm ơn ƒ Lời cam đoan ƒ Danh mục các chữ viết tắt ƒ Danh mục các bảng ƒ Danh mục các hình ƒ Danh mục phụ lục LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Giới thiệu về DNVVN Việt Nam . 1 1.1.1. K hái niệm, vai trò và đặc điểm 1 1.1.2. M ôi trường kinh doanh . 4 1.1.3. T ổng quan về các vấn đề nhân sự của DNVVN hiện nay . 7 1.2 Quản Trị Nguồn Nhân Lực 11 1.2.1. K hái niệm Nguồn nhân lực . 11 1.2.2. K hái niệm Quản trị nguồn nhân lực . 11 1.2.3. S ự khác biệt giữa Quản trị nhân sự và QTNNL . 12 1.2.4. V ai trò của QTNNL. . 13 1.3 Thực tiễn QTNNL . 14 1.3.1. T uyển dụng 16 1.3.2. X ác định công việc . 17 1.3.3. Đ ào tạo 17 1.3.4. Đ ánh giá nhân viên . 18 1.3.5. Đ ãi ngộ về lương, thưởng 19 1.3.6. H oạch định nghề nghiệp và cơ hội thăng tiến 19 1.3.7. T hu hút nhân viên tham gia tích cực vào các hoạt động 20 1.4 Kết quả hoạt động doanh nghiệp . 21 1.4.1. K ết quả hoạt động của DN theo nhận thức của nhân viên . 21 1.4.2. T ác động của thực tiễn QTNNL đến kết quả hoạt động 21 1.5 Mô hình nghiên cứu 23 Tóm tắt chương 1 27 CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp xử lý số liệu 28 2.2 Mô tả mẫu điều tra 30 2.3 Đánh giá sơ bộ thang đo . 31 2.3.1 Thang đo kết quả hoạt động của DN 31 2.3.2 Thang đo thực tiễn QTNNL 32 2.4 Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA) . 33 2.4.1 Kiểm định thang đo kết quả hoạt động của DN bằng EFA 33 2.4.2 Kiểm định thang đo thực tiễn QTNNL 35 2.5 Kết quả đo lường và phân tích 37 2.5.1 Kết quả đo lường hiệu quả kinh doanh theo ngành kinh doanh . 40 2.5.2 Kết quả đo lường khả năng thu hút, giữ nhân viên theo ngành KD . 41 2.5.3 Đánh giá tác động của thực tiễn QTNNL đối với kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 42 2.5.4 Đánh giá tác động của thực tiễn QTNNL đối với khả năng thu hút và giữ nhân viên giỏi trong các DNVVN. 44 2.5.5 Kết quả so sánh – ANOVA . 46 2.5.6 Kết quả so sánh tổng hợp 50 2.5.7 Kết quả phân tích thống kê mô tả . 53 Tóm tắt chương 2 55 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Đánh giá chung . 57 3.1.1 Thực tiễn QTNNL tại các DNVVN Tp.HCM . 57 3.1.2 Tác động của thực tiễn QTNNL đến kết quả kinh doanh . 58 3.1.3 Tác động của thực tiễn QTNNL đến khả năng thu hút, giữ nhân viên 59 3.2 Giải pháp và kiến nghị . 60 3.2.1 Xác định công việc 60 3.2.2 Đào tạo 61 3.2.3 Đãi ngộ lương, thưởng . 62 3.2.4 Đánh giá nhân viên . 64 3.2.5 Cơ hội thăng tiến, ra quyết định 65 3.2.6 Một số kiến nghị khác . 66 Tóm tắt chương 3 68 KẾT LUẬN ƒ Tài liệu tham khảo ƒ Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY