Nghiên cứu quy trình phân tích 6 - Benzylamionpurine trong giá (đỗ) bằng hplc đầu dò uv

<p> Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Mở đầu Chương_1: Tổng quan Chương_2: Nội dung nghiên cứu Chương_3: kết quả và thảo luận Chương_4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt i Danh mục các bảng ii Danh mục các hình vẽ, đồ thị . iii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG (HORMON THỰC VẬT- PHYTOHORMON) 1 1.1.1. Giới thiệu chung về chất kích thích tăng trưởng . 1 1.1.2. Phân loại 1 1.2. SƠ LƯỢC VỀ 6-BENZYLAMINOPURINE . 4 1.2.1. Tên gọi 4 1.2.2. Cấu tạo 4 1.2.3. Đặc tính 4 1.2.4. Ảnh hưởng của BA 5 1.2.5. Ứng dụng của BA 5 1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 6 1.3.1. Phân tích BA bằng phương pháp điện hóa . 6 1.3.2. Phân tích BA bằng phương pháp sắc kí . . 7 1.4. KỸ THUẬT SẮC KÍ LỎNG . 8 1.4.1. Sắc kí lỏng hiệu năng cao 8 1.4.2. Các đại lượng đặc trưng của sắc kí lỏng . 11 1.4.3. Phương pháp làm sạch và làm giàu mẫu 15 1.5. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÁ TRONG THỰC TẾ . 18 1.5.1. Giới thiệu . 18 1.5.2. Quy trình sản xuất giá trong thực tế . 18 1.5.3. So sánh giữa giá có dùng thuốc và không dùng thuốc kích thích tăng trưởng19 CHƯƠNG 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1. THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT 21 2.1.1. Thiết bị và dụng cụ . 21 2.1.2. Hóa chất . 21 2.1.3. Chuẩn bị các dung dịch làm việc . 21 2.2. KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ TRÊN DUNG DỊCH CHUẨN BA 23 2.2.1. Khảo sát bước sóng hấp thu 23 2.2.2. Khảo sát thành phần pha động 23 2.2.3. Khảo sát tốc độ dòng pha động . 24 2.2.4. Các thông số cài đặt cho hệ thống HPLC-UV . 24 2.2.5. Khảo sát khoảng tuyến tính và dựng đường chuẩn 25 2.2.6. Khảo sát giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng . 25 2.3. Xây dựng QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH BA 26 2.3.1. Tạo mẫu trắng . 26 2.3.2. Khảo sát thời gian ngâm mẫu và hệ dung môi chiết 26 2.3.3. Khảo sát thể tích rửa giải 26 2.3.4. Khảo sát hiệu suất thu hồi của quy trình 27 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRÊN DUNG DỊCH CHUẨN BA . 28 3.1.1. Kết quả khảo sát bước sóng hấp thu . . 28 3.1.2. Kết quả khảo sát thành phần pha động 29 3.1.3. Kết quả khảo sát tốc độ dòng pha động . . 31 3.1.4. Kết quả khảo sát khoảng tuyến tính và dựng đường chuẩn 34 3.1.5. Kết quả khảo sát giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng 38 3.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRÊN MẪU TRẮNG . 39 3.2.1. Kết quả khảo sát thời gian ngâm mẫu và hệ dung môi chiết 39 3.2.2. Kết quả khảo sát thể tích rửa giải 43 3.2.3. Kết quả khảo sát hiệu suất thu hồi của quy trình . 46 3.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN MẪU THẬT . 49 3.3.1.Quy trình xác định BA . 49 3.3.2.Kết quả xác định BA trên mẫu giá . 50 3.3.3. Kết quả xác định BA trên mẫu giá ở các chợ và siêu thị 52 3.3.4. Kết quả xác định BA trên các mẫu rau khác . . 55 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY