Nghiên cứu FLUOR hóa TiO2 - Anatase bằng KF - khảo sát hoạt tính quang hóa trong vùng UV, VIS

<p> NGHIÊN CỨU FLUOR HÓA TiO2 - Anatase BẰNG KF - KHẢO SÁT HOẠT TÍNH QUANG HÓA TRONG VÙNG UV, VIS Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Chương_1: Tổng quan Chương_2: Thực nghiệm Chương_3: Kết quả và biện luận Chương_4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC .i MỞ ĐẦU 1 Chương 1 TỔNG QUAN 2 1.1 Tổng quan về TiO2 .2 1.1.1 Cấu trúc và các pha của TiO2 2 1.1.2 Tính chất vật lý 4 1.1.3 Tính chất hóa học .4 1.1.4 Phương pháp điều chế TiO2 .5 1.1.5 Hoạt tính quang hóa xúc tác của TiO2 .6 1.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến động học quá trình quang xúc tác trên TiO2 .11 1.1.7 Một số ứng dụng của TiO2 15 1.2 Các nghiên cứu fluor hóa TiO2 đã công bố 18 1.2.1 Fluor hóa bằng phương pháp phun nhiệt phân 18 1.2.2 Phương pháp sol–gel 24 1.2.3 Phương pháp tạo bản mỏng với các hạt FTO 32 1.2.4 Kết luận 39 Chương 2 THỰC NGHIỆM 41 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 41 2.2 Nội dung nghiên cứu 41 2.3 Dụng cụ – Thiết bị – Hóa chất 42 ii 2.4 Chuẩn bị các dung dịch 43 2.4.1 Dung dịch methylene xanh (MB) 43 2.4.2 Dung dịch Fe2+ từ muối Mohr Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 43 2.4.3 Dung dịch Ag2SO4/H2SO4 đậm đặc .43 2.4.4 Dung dịch K2Cr2O7 0,2500N . .43 2.4.5 Dung dịch chỉ thị Feroin 44 2.5 Các phương pháp phân tích . .44 2.5.1 Phân tích nhiễu xạ tia X (XRD) . 44 2.5.2 Chụp ảnh kính hiển vi điện tử quét SEM 44 2.5.3 Đo diện tích bề mặt riêng BET . .44 2.6 Phương pháp biến tính fluor hóa TiO2 – anatase .45 2.7 Khảo sát khả năng quang xúc tác của sản phẩm bằng phản ứng phân hủy methylene xanh .4 5 2.7.1 Sơ lược về methylene xanh .45 2.7.2 Khảo sát hoạt tính của xúc tác .47 2.7.3 Khảo sát khả năng giải hấp của EDTA .47 2.7.4 Khảo sát độ hấp phụ của xúc tác .48 2.7.5 Xác định bước sóng hấp thu cực đại λmax của MB .49 2.7.6 Dựng đường chuẩn của methylene xanh .49 2.8 Xử lí nước thải cơ sở sản xuất rượu Long An bằng xúc tác biến tính .50 2.8.1 Cách tiến hành xử lí nước thải .50 2.8.2 Cách xác định COD . 51 Chương 3 KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 52 3.1 Khảo sát cấu trúc và hình thái sản phẩm .52 3.1.1 Khảo sát cấu trúc tinh thể 52 3.1.2 Khảo sát hình thái tinh thể . 56 3.1.3 Khảo sát diện tích bề mặt riêng .58 3.2 Thử hoạt tính xúc tác bằng methylene xanh 58 iii 3.2.1 Khảo sát khả năng hấp phụ MB trên xúc tác .59 3.2.2 Khảo sát khả năng phân hủy MB bằng oxygen không khí khi không có xúc tác 61 3.2.3 Khảo sát khả năng giải hấp bằng EDTA .61 3.2.4 Ảnh hưởng của tỉ lệ KF:TiO2 lên hoạt tính xúc tác .62 3.2.5 Ảnh hưởng của nhiệt độ biến tính đến hoạt tính xúc tác .65 3.2.6 Ảnh hưởng của thời gian biến tính lên hoạt tính xúc tác .67 3.2.7 Ảnh hưởng của việc sục không khí 68 3.3 Xử lí nước thải xí nghiệp sản xuất rượu tại Long An .69 Chương 4 KẾT LUẬN 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO .73 Tiếng Việt .73 Tiếng Anh . 73 PHỤ LỤC . </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY