Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng tiêu chí, bước đi, cơ chế chính sách trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

<p> Mục lục Trang lời giới thiệu . 1 Chương I. tổng quan và khái niệm cơ bản về công nghiệp hoá, hiện đại hoá . 3 I. Tổng quan 3 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài n−ớc 3 2. Mục tiêu nghiên cứu 7 3. Ph−ơng pháp nghiên cứu 7 II. Lý thuyết, lịch sử phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá .8 1. Công nghiệp hoá .8 2. Hiện đại hoá 9 3. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá có quan hệ chặt chẽ với nhau, hoà quyện vào nhau, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển 11 III. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 11 1. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp .11 2. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn .15 IV. Kinh nghiệm và con đ−ờng CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn của một số n−ớc trên thế giới 17 3. Nhìn lại nông nghiệp thế giới trong thế kỷ XX 17 2. Những thay đổi trên thế giới và các quan niệm phát triển trong nông nghiệp 18 3. Xu h−ớng phát triển nông nghiệp trong đầu thế kỷ XXI .20 4. Xu h−ớng phát triển nông nghiệp của một số n−ớc trên thế giới 23 5. Bài học về công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn 40 Chương II. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí, b−ớc đi cNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam . 43 I. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn - điểm xuất phát của CNH, HĐH .44 1. Những thành tựu về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn 44 2. Những tồn tại và thách thức của nông nghiệp n−ớc ta .60 3. Một số nguyên nhân chủ yếu 64 II. Cơ sở khoa học xây dựng hệ thống tiêu chí về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 65 1. Lợi thế của ngành nông nghiệp .65 2. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn thời kỳ 2005 - 2020 67 3. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về kỹ thuật cho sản xuất 91 4. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 96 5. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về mức sống và vệ sinh môi tr−ờng nông thôn 103 6. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí về về đầu t− .107 7. Cơ sở khoa học xây dựng tiêu chí CNH, HĐH các ngành hàng chính nông nghiệp 110 III. Kết quả điều tra khảo sát, xây dựng các mô hình nông thôn CNH, HĐH 144 1. Mục tiêu, yêu cầu xây dựng các mô hình 144 2. Nội dung xây dựng mô hình .144 3. Những kết quả điều tra khảo sát, xây dựng mô hình nông thôn CNH, HĐH 146 4. Giải pháp xây dựng mô CNH, HĐH cấp xã 147 Chương III. tiêu chí chủ yếu và BƯớC ĐI Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 150 I. Những tiêu chí chủ yếu về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 150 1. Khái quát về tiêu chí CNH, HĐH của một số n−ớc trên thế giới .150 2. Hệ thống tiêu chí về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 152 3. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tổng hợp 154 II. B−ớc đi của quá trình CNH, HĐH .155 1. B−ớc đi chung và các giai đoạn để xây dựng tiêu chí cho CNH, HĐH .155 2. Quan điểm, mục tiêu để xây dựng tiêu chí trong CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 156 Chương IV. chính sách CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn 166 I. Chính sách xây dựng, điều chỉnh, quy hoạch nông nghiệp nông thôn 166 II. Chính sách về đất đai .167 III. Chính sách khoa học và công nghệ 168 IV. Chính sách tạo việc làm phát triển nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế 173 V. Chính sách đầu t− phát triển cơ sở hạ tầng 177 VI. Chính sách tài chính, tín dụng .178 VII. Chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn 182 VIII. CNH, HĐH và xoá đói giảm nghèo .185 Kết luận . 186 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY