Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Long An

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG 1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG: 1 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng: 1 1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của tín dụng trong nền kinh tế: 1 1.1.3. Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế: 2 1.1.4. Phân loại các hình thức tín dụng. 3 1.1.5. Rủi ro tín dụng: 4 1.1.5.1. Khái niệm về RRTD: 4 1.1.5.2. Phân loại RRTD: 4 1.1.5.3. Nguyên nhân của RRTD: 5 1.1.5.4. Ảnh hưởng của RRTD đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng và nền kinh tế xã hội: 5 1.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG: 6 1.2.1.Tình hình hoạt động tín dụng của NHTM: 6 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của NHTM: 7 1.2.2.1 Các tiêu chí đánh giá đến hoạt động tín dụng 7 1.2.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng. 10 1.2.3. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng: 13 1.2.3.1. Đối với ngân hàng: 13 1.2.3.2. Đối với nền kinh tế: 14 1.2.3.3. Đối với người đi vay: 14 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK – CHI NHÁNH LONG AN. 2.1. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SACOMBANK VIỆT NAM VÀ SACOMBANK LONG AN: 15 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống SACOMBANK VN: 15 2.1.2 Khái quát về Sacombank - Chi Nhánh Long An 19 2.1.3. Bộ máy tổ chức và quản lý của SACOMBANK CN LONG AN: 20 20 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ chính của các phòng ban: 20 2.1.4.Những sản phẩm dịch vụ của Sacombank Long An 25 2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của SACOMBANK - Chi nhánh Long An 26 2.2.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK CN.LONG AN: 31 2.2.1. Quy trình cấp tín dụng tại SACOMBANK: 31 2.2.2. Điều kiện chung đối với khách hàng Doanh nghiệp/Cá nhân: 34 2.2.2.1. Điều kiện chung cho khách hàng Doanh nghiệp/ Cá nhân. 34 2.2.2.2. Hồ sơ vay: 34 2.2.3. Thực trạng hoạt động cấp tín dụng tại SACOMBANK Long An trong thời gian vừa qua. 35 2.2.3.1 Theo loại hình tổ chức: 35 2.2.3.2 Theo loại tiền vay: 37 2.2.3.3. Theo thời gian vay: 38 2.2.4. Đánh giá hoạt động cấp tín dụng tại SACOMBANK Long An: 39 2.2.5. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt động cấp tín dụng tại SACOMBANK Long An. 46 2.2.5.1. Thuận lợi: 46 2.2.5.2. Khó khăn: 46 CHƯƠNG 3 CÁC KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK LONG AN. 3.1. CÁC KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK . 48 3.1.1. Đối với Sacombank Long An: 48 3.1.1.1. Marketing: 48 3.1.1.2. Tăng cường hoạt động huy động vốn. 49 3.1.1.3. Đơn giản hoá các thủ tục cho vay. 50 3.1.1.4. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. 50 3.1.1.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cho vay. 50 3.1.1.6. Đa dạng hoá khách hàng và lĩnh vực cho vay. 51 3.1.1.7. Nâng cao trình độ nhân viên. 51 3.1.1.8. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ. 51 3.1.2. Đối với NHNN. 52 3.1.3. Đối với SACOMBANK. 52 KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY