Một số vấn đề phương pháp luận thống kê

Mục lục Trang Lời nói đầu 9 Phần Một: Điều tra chọn mẫu và sai số trong điều tra thống kê 13 1.1. Điều tra chọn mẫu 13 1.1.1. Điều tra chọn mẫu, −u điểm, hạn chế và điều kiện vận dụng 14 1.1.2. Một số khái niệm và định nghĩa dùng trong điều tra chọn mẫu 18 1.1.3. Xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu và tính sai số chọn mẫu 26 1.2. Sai số trong điều tra thống kê 43 1.2.1. Sai số trong quá trình chuẩn bị điều tra thống kê 44 1.2.2. Sai số trong quá trình tổ chức điều tra 49 1.2.3. Sai số liên quan đến quá trình xử lý thông tin 52 Phần hai: Biểu hiện các mức độ của hiện t−ợng kinh tế - xã hội 54 2.1. Số tuyệt đối (trong thống kê) 54 2.2. Số t−ơng đối (trong thống kê) 55 2.2.1. Số t−ơng đối động thái 57 2.2.2. Số t−ơng đối so sánh 57 2.2.3. Số t−ơng đối kế hoạch 57 2.2.4. Số t−ơng đối kết cấu 58 2.2.5. Số t−ơng đối c−ờng độ 58 2.3. Số bình quân (trong thống kê) 58 2.3.1. Số bình quân số học 60 2.3.2. Số bình quân điều hoà 61 2.3.3. Số bình quân nhân 62 2.3.4. Mốt 64 2.3.5. Số trung vị 66 2.4. Độ biến thiên của tiêu thức 68 2.4.1. Khoảng biến thiên 68 2.4.2. Độ lệch tuyệt đối bình quân 69 2.4.3. Ph−ơng sai 71 2.4.4. Độ lệch chuẩn 72 2.4.5. Hệ số biến thiên 74 2.5. Mức đồng đều của phân phối 75 2.5.1. Đ−ờng cong Lorenz 75 2.5.2. Hệ số GINI 77 Phần ba: một số ph−ơng pháp th−ờng dùng trong phân tích thống kê 80 3.1. Ph−ơng pháp phân tổ thống kê 81 3.1.1. Khái niệm phân tổ thống kê và tiêu thức phân tổ 81 3.1.2. Các loại phân tổ và cách thức tiến hành phân tổ 82 3.2. Ph−ơng pháp đồ thị thống kê 85 3.2.1. Biểu đồ hình cột 86 3.2.2. Biểu đồ diện tích 87 3.2.3. Biểu đồ t−ợng hình 89 3.2.4. Đồ thị đ−ờng gấp khúc 90 3.2.5. Biểu đồ hình màng nhện 92 3.3. Ph−ơng pháp phân tích d∙y số biến động theo thời gian 94 3.3.1. Khái niệm và đặc điểm của dãy số biến động theo thời gian 94 3.3.2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động theo thời gian 95 3.3.3. Một số ph−ơng pháp biểu hiện xu h−ớng biến động cơ bản của hiện t−ợng 101 3.4. Ph−ơng pháp phân tích t−ơng quan 110 3.4.1. Liên hệ t−ơng quan và ph−ơng pháp phân tích t−ơng quan 110 3.4.2. Phân tích mối liên hệ t−ơng quan giữa các tiêu thức biến đổi theo không gian 111 3.4.3. Phân tích mối liên hệ t−ơng quan giữa hai chỉ tiêu biến động theo thời gian 123 3.5. Ph−ơng pháp chỉ số 130 3.5.1. Một số vấn đề chung về ph−ơng pháp chỉ số 130 3.5.2. Chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp 133 3.5.3. Chỉ số bình quân 139 3.5.4. Chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc 142 3.5.5. Chỉ số sản phẩm so sánh đ−ợc và sản phẩm không so sánh đ−ợc 144 3.5.6. Hệ thống chỉ số 148 3.6. Ph−ơng pháp cân đối 152 3.6.1. Bảng cân đối "đơn" 153 3.6.2. Bảng cân đối "kép" 154 Phần bốn: Một số chỉ tiêu chủ yếu trong thống kê tài khoản quốc gia 156 4.1. Một số khái niệm cơ bản 156 4.1.1. Sản xuất 156 4.1.2. Đơn vị th−ờng trú 157 4.1.3. Đơn vị thể chế 158 4.1.4. Giá cơ bản, giá sản xuất và giá sử dụng 159 4.1.5. Thu nhập sở hữu 162 4.1.6. Chuyển nh−ợng 162 4.1.7. Biến điểm và biến kỳ 163 4.1.8. Tích sản và tiêu sản 163 4.1.9. Chỉ tiêu cân đối 165 4.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong thống kê tài khoản quốc gia 165 4.2.1. Giá trị sản xuất 166 4.2.2. Giá trị tăng thêm 168 4.2.3. Tổng sản phẩm trong n−ớc (GDP) 169 4.2.4. Tiêu dùng cuối cùng 171 4.2.5. Tích lũy tài sản 171 4.2.6. Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ 172 4.2.7. Thu nhập của ng−ời lao động từ sản xuất 173 4.2.8. Thuế sản xuất, trợ cấp sản xuất 173 4.2.9. Khấu hao tài sản cố định 174 4.2.10. Thặng d− 175 4.2.11. Tổng thu nhập quốc gia 179 4.2.12. Thu nhập quốc gia thuần 180 4.2.13. Thu nhập quốc gia khả dụng 181 4.2.14. Để dành 182 4.2.15. Thay đổi của cải thuần do thay đổi để dành và chuyển nh−ợng tài sản 183 4.2.16. Cho vay thuần hay đi vay thuần 184 4.2.17. Bảng tổng kết tài sản 185 4.2.18. Của cải thuần 185 4.2.19. Của cải thuần đầu kỳ 186 4.2.20. Tích sản phi tài chính cuối kỳ 186 4.2.21. Tích sản tài chính cuối kỳ 187 4.2.22. Tiêu sản cuối kỳ 187 4.2.23. Của cải thuần cuối kỳ 188 4.2.24. Thay đổi của cải thuần 188 Phần Năm: Một số chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội tổng hợp 191 5.1. Hệ số ICOR 191 5.2. Chỉ số phát triển con ng−ời 193 5.3. Chỉ số phát triển giới 196 5.4. Chỉ số biến động về giới 200 5.5. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 204 5.6. Hiệu quả quá trình 209 5.7. Chỉ số thành tựu công nghệ 210 5.8. Chỉ số nghèo tổng hợp 214 Tài liệu tham khảo 217

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY