Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế

<p> MỤC LỤC Phần mở đầu Lý do chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu của luận văn Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu Kết cấu của luận văn Trang Chương 1: Một số lý luận cơ bản về Thuế Quản lý thuế và thơng tin quản lý thuế . . 1 1.1. Một số lý luận cơ bản về Thuế 1 1.1.1. Khái niệm 1 1.1.2. Chức năng . 2 1.1.3. Phân loại 3 1.1.4. Các nguyên tắc xây dựng hệ thống thuế 4 1.2. Một số lý luận cơ bản về quản lý thuế 6 1.2.1.Tổ chức bộ máy quản lý . 6 1.2.2. Một số mơ hình tổ chức quản lý thuế trên thế giới 7 1.2.2.1. Mơ hình tổ chức quản lý thuế theo sắc thuế . 7 1.2.2.2. Mơ hình tổ chức bộ máy theo nhĩm đối tượng nộp thuế 7 1.2.2.3. Mơ hình tổ chức bộ máy theo chức năng 8 1.2.2.4. Mơ hình kết hợp giữa các nguyên tắc quản lý thuế 9 1.2.3. Quá trình phát triển và hồn thiện tổ chức quản lý thuế ở nước ta . 9 1.3. Thơng tin và hệ thống thơng tin quản lý thuế - cơ sở của quản lý thuế 13 1.3.1. Một số thuật ngữ 13 1.3.2. Phân loại thơng tin quản lý thuế. . 14 1.3.3. Tiêu chuẩn của thơng tin quản lý thuế 15 1.3.4. Hệ thống bảo đảm thơng tin hoạt động quản lý thuế . 16 Chương 2: Thực trạng cơng tác quản lý thuế . 20 2.1. Tổ chức bộ máy và một số quy trình quản lý thuế hiện hành 20 2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuế các cấp . 20 2.1.2. Một số nội dung chính hệ thống Quy trình quản lý thuế. 36 2.2. Kết quả hoạt động của hệ thống thuế Việt nam từ năm 1990 đến năm 2005 37 2. 3. Một số hạn chế cần khắc phục 38 Về chính sách thuế . 38 Về quản lý thuế 39 2.3.1. Cơ chế quản lý thuế 39 2.3.2. Tổ chức bộ máy quản lý thuế . 40 2.3.3. Đội ngũ cán bộ thuế . 41 2.3.4. Cơng nghệ quản lý . 42 2.3.4.1. Phân tích, xử lý thơng tin quản lý thuế 42 2.3.4.2. Quy trình quản lý thuế . 43 2.3.4.3. Ứng dụng cơng nghệ thơng tin. 44 2.3.4.4. Tuyên truyền và dịch vụ hỗ trợ ĐTNT 45 2.3.4.5. Thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về thuế 46 2.3.5. Một số hạn chế khác . 48 Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế 49 3.1. Mục tiêu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010 . 50 3.2. Kiến nghị một số giải pháp gĩp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế . 51 3.2.1. Cải cách thủ tục về thuế 51 3.2.2. Kiện tồn tổ chức ngành Thuế 52 3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ thuế 54 3.2.4. Cơng nghệ quản lý . 55 3.2.4.1. Xây dựng, hồn thiện hệ thống thơng tin quản lý thuế . 55 3.2.4.1.1.Xây dựng danh mục thơng tin quản lý thuế 56 3.2.4.1.2. Tổ chức nguồn tin quản lý thuế 61 3.2.4.1.3. Tổ chức tập hợp và thu thập dữ liệu, thơng tin 62 3.2.4.1.4. Phân loại tình hình SXKD và chấp hành pháp luật thuế áp dụng các biện pháp quản lý theo mức độ rủi ro kê khai thuế 62 3.2.4.1.5. Tổ chức phân tích dữ liệu, xử lý thơng tin . 64 3.2.4.2. Quy trình quản lý thuế . 67 3.2.4.3. Phát triển tin học đáp ứng yêu cầu quản lý thuế . 69 3.2.4.4. Tuyên truyền và hỗ trợ tổ chức cá nhân nộp thuế . 70 3.2.4.5. Thanh tra, kiểm tra thuế 72 3.2.4.6. Quản lý thu nợ thuế . 74 Kết luận . 76 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY